Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

Pytanie:

Mamy w przedszkolu dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, chcielibyśmy dla niego zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę zlecenie na 4 godziny w miesiącu, czy jest taka możliwość? Czy można zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę zlecenie na 4 godziny w miesiącu, czy możemy tak zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni m.in. w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Następnie wedle art. 3 pkt 1 Karty jeżeli w tekście ustawy pojawia się pojęcie nauczyciela bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z punktem 2 tego samego artykułu, jeżeli w ustawie mowa o szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne a także odpowiednio ich zespoły.

Porady prawne

Następnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

W związku z powyższym, przy założeniu, że mamy do czynienia z przedszkolem publicznym, nie można zawrzeć z logopedą umowy zlecenia. Natomiast zupełnie inną kwestią jest wymiar czasu pracy takiej osoby, który co do zasady regulowany jest aktami prawa miejscowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne