Darowizna ruchomości gminnej

Pytanie:

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta może w drodze umowy przekazać straży samochód czy decyzję musi w tej sprawie podjąć Rada Miasta?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna ruchomości gminnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Z kolei art. 18 ust. 1 w/w ustawy, wskazuje, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Porady prawne

W związku z powyższym, do dokonania przekazanie samochodu na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w formie darowizny, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Prezydent Miasta nie może sam przekazać niniejszej ruchomości, może on jedynie wykonać uchwałę Rady Miasta udzielającą zgodę na zbycie samochodu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne