Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza

Pytanie:

17 lipca zeszłego roku Sąd Najwyższy orzekł, że delegacja sędziego do sądu innego niż ten, do którego jest mianowany, musi być podpisana co najmniej przez ministra lub premiera. Przeglądając akta mojej sprawy, zauważyłem że sędzia prowadzący moją sprawę w sądzie okręgowym pochodzi z sądu rejonowego i ma delegację podpisaną w grudniu 2007 r., przez podsekretarza stanu. Jest to sytuacja, o której Sąd Najwyższy orzekł, że jest niedopuszczalna. Czy nastąpiły jakieś zmiany w stosunku do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 lipca 2007 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza

Rzeczywiście, w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn. akt III CZP 81/07) orzekł, iż "uprawnienie do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) przysługuje wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości i nie może być przenoszone na inne osoby. Tylko w razie nieobsadzenia stanowiska Ministra Sprawiedliwości lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, uprawnienie to może wykonać Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów (art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.)." Pogląd wyrażony w tej uchwale mógł mieć bardzo daleko idące skutki. Mógł bowiem prowadzić do konieczności wznawiania ogromnej liczby postępowań, w których orzekali sędziowie delegowani. Powszechną praktyką jest bowiem podpisywanie delegacji sędziowskich przez sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Porady prawne

W związku z kontrowersjami dotyczącymi ww. orzeczenia, Pierwszy Prezes SN przedstawił do rozstrzygnięcia przez pełny skład Sądu Najwyższego następujące zagadnienie: Czy Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do wykonywania uprawnienia do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) osobiście, czy też może być ono wykonywane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) przez inne osoby?

Sąd Najwyższy w pełnym składzie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada br. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego podjął uchwałę, zgonie z którą ustawowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (...) może być w jego zastępstwie (...) albo z jego upoważnienia (...) wykonywane przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu (Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego, sygn. akt BSA I-4110-5/07).

Wieloletnią praktyką w Ministerstwie Sprawiedliwości było przekazywanie kompetencji w sprawach kadrowych wynikających z ustawy o ustroju sądów powszechnych sekretarzom lub podsekretarzom stanu w drodze zarządzenia Ministra Sprawiedliwości o podziale kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki powyższej uchwale SN będzie to nadal możliwe. Uczestnictwo w składzie sędziowskim sędziego oddelegowanego na podstawie decyzji podpisanej przez podsekretarza nie jest zatem uznawane za uchybienie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne