Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym

Pytanie:

"Jeżeli pracownik firmy swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 286 par.1 kk i 284 par. 2 kk, tj. przywłaszczył pieniądze należne firmie, do jakiego sądu i w jakim tryb należy skierować pozew? Jakie w tym przypadku obowiązują terminy przedawnienia?"

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym

Jeśli doszło do popełnienia przestępstwa roszczenia o zwrot rzeczy przywłaszczonych w wyniku oszustwa może być dochodzone w postępowaniu karnym przed sądem karnym na dwa sposoby. Jednym jest wniosek o naprawienie szkody a drugim wniesienie pozwu do sądu karnego. Szybszym i nie nastręczającym problemów sposobem jest zgłoszenie wniosku o naprawienie szkody. Trzeba wykazać jej wysokość.

Jeśli chodzi natomiast o powództwo cywilne to właściwym sądem jest sąd rejonowy – co do zasady – miejscowo właściwy dla pozwanego. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika