Dochodzenie wynagrodzenia od zlikwidowanej firmy

Pytanie:

Od kogo mogą dochodzić roszczeń z tytułu niewypłaconych im wcześniej wynagrodzeń i innych świadczeń pracownicy zlikwidowanej spółki z o.o.? Czy z chwilą wykreślenia jej z rejestru roszczenie nie będzie praktycznie spłacone?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie wynagrodzenia od zlikwidowanej firmy

Niewypłacone wynagrodzenia za pracę należne od zlikwidowanej spółki z o.o. można uzyskać od Funduszu Gwarntowanych Świadczeń Pracowniczych. Uruchomienie środków z Funduszy zależne jest od uznania pracodawcy (w tym przypadku spólki) za niewypłacalną. Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, niewypłacalność zachodzi, gdy na podstawie Prawa upadłościowego: 1) ogłoszono upadłość pracodawcy, 2) odrzucono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy z powodu niezłożenia przez jego wierzyciela zaliczki na koszty postępowania, 3) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ponieważ jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ: a) majątek masy nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, b) wierzyciel, na którego wniosek upadłość była ogłoszona, nie złożył zaliczki na koszty postępowania, a zachodzi brak płynnych funduszów na te koszty. Niewypłacalność pracodawcy zachodzi także w razie niezaspokajania roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych: 1) w okolicznościach stanowiących, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, podstawę do: a) wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpisu o podjęciu takiej działalności przez osobę fizyczną, b) cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, 2) przez pracodawcę, wobec którego, na podstawie odrębnych przepisów, jest prowadzone postępowanie likwidacyjne. Podstawą orzeczenia niewypłacalności w analizowanym przypadku byłby ostatni z przedstawionych punktów stanowiących przesłankę niewypłacalności. Wykreślenie spółki z rejestru nie powoduje umorzenia tych niezapłaconych pracownikom należności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne