Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Pytanie:

Zwolniłem się za porozumieniem stron. Napisałem do byłego pracodawcy pismo z prośbą o wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Od wysłania powyższego pisma minęło już dwa tygodnie. Pracodawca dotąd nie udzielił mi żadnej odpowiedzi.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

W razie braku wypłaty pracownikowi należytego wynagrodzenia, ma on prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem pracy w drodze złożenia odpowiedniego powództwa.

Roszczenia ze stosunku pracy (a takim są między innymi roszczenia o zapłatę zaległego wynagrodzenia) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (czyli od chwili, kiedy pracodawca powinien był zapłacić).

Więcej informacji o samym postępowaniu przed sądem można uzyskać czytając artykuł pod tytułem: Spory pracownicze

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca - co należy podkreślić - ma prawo udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia. (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Niektórym kategoriom urzędników w Niemczech może przysługiwać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zamiast rekompensaty w postaci dodatkowego czasu wolnego. Według przepisów niemieckich wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest jednak niższe od wynagrodzenia za czas pracy w ramach pensji zasadniczej. U. Voß jest urzędnikiem zatrudnionym w charakterze nauczyciela przez Land Berlin. Podczas (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

Co to jest czas pracy? Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

Stan faktyczny Czy pracodawca może zmusić pracownika do pozostawania w pracy ponad normę dzienną czasu pracy? Jak długo i jak wyegzekwować dopłatę za te godziny nadliczbowe, bo po drugiej godzinie nadliczbowej pracodawca mój już mi nie płaci 100% wynagrodzenia, a tylko 50 %? jak się mają do siebie dodatek za pracę i dodatek za pracę za nadliczbowe? Opinia prawna Praca wykonywana ponad (...)

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu. Komisja pojednawcza Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, pracownik może zażądać wszczęcia postępowania przed komisją pojednawczą. Komisje pojednawczą powołuje wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. (...)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Stosunek łączący pracownika i pracodawcę charakteryzuje się tym, iż z pewnością pozycja pracownika jest znacznie słabsza. Niejednokrotnie bywa on wykorzystywany, chociażby poprzez obowiązek morderczej pracy po godzinach (nieraz za darmo), czy też z byle powodu postanawia obciąć mu się wynagrodzenie. Nie wspominając o tym, iż warunki panujące w większości zakładów pracy nie (...)

Kiedy związkowcy pójdą na kompromis?

Kiedy związkowcy pójdą na kompromis?

Najtrudniejszą częścią pakietu działań, które mogłyby pomóc firmom w zmaganiach z kryzysem gospodarczym, okazało się jak zwykle prawo pracy. PKPP Lewiatan i inni pracodawcy wysunęli postulaty, których celem jest przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia. Naszym zdaniem najważniejszymi instrumentami, które w obecnej sytuacji mogłyby powstrzymywać przedsiębiorców przed cięciami kosztów (...)

Spory zbiorowe pracy

Spory zbiorowe pracy

Co to jest spór zbiorowy pracy? Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zasadniczą cechą takiego sporu jest więc zbiorowość i to i w (...)

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  Chyba nie ma pracownika – niezależnie od wieku – który nie zaczyna się w pewnym momencie zastanawiać, jaka będzie jego emerytura. Być może, iż pracownikowi ubędzie zmartwień, bo teraz nie musi zbierać na swoją emeryturę utartą jedyną drogą uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. Z drugiej strony pracodawcy mają instrument do wprowadzenia w czyn swojej (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku wydanych decyzji nakazowych zaległe świadczenia finansowe na rzecz pracowników w wysokości (...)

Odsetki zasądzone od zaległego wynagrodzenia należy liczyć od kwoty brutto czy netto - opinia prawna

Odsetki zasądzone od zaległego wynagrodzenia należy liczyć od kwoty brutto czy netto - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracodawca wypłacił mi zasądzone przez Sąd Okręgowy zaległe wynagrodzenie za nadgodziny za okres od marca 2002 do listopada 2003 r. wraz z odsetkami. Czy odsetki powinny być naliczone od kwot netto - po potrąceniu wszystkich składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy -czy od zasądzonych kwot brutto, jak ja uważam za słuszne? Pracodawca zastosował ten pierwszy sposób. (...)

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

Możesz donieść na pracodawcę do PIP lub złożyć pozew do sądu pracy. W pierwszych trzech miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków niewypłacenia pensji. Firmy nie przelały na konta pracowników w sumie 33 mln zł. Zgodnie z kodeksem pracy szef ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym z góry (...)

Spory o zaległe wynagrodzenie

Spory o zaległe wynagrodzenie

Pracodawca, który po zwolnieniu pracownika zobowiąże się wypłacić mu zaległą pensję później, powinien liczyć terminy przedawnienia od tej daty, a nie od dnia rozwiązania umowy między nimi. (...) Sądy wskazały przy tym, że zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...) (...)

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

  Stan faktyczny   We wrześniu ubiegłego roku wygrałem sprawę z byłym zakładem pracy o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Sprawa dotyczyła godzin nadliczbowych oraz tzw. 13-tek. Sąd w wyroku przyznał mi odpowiednie sumy wynagrodzeń oraz ustawowe odsetki za zwłokę. Zakład pracy po uprawomocnieniu się wyroku przekazał na moje konto sumę w pięciu ratach. Z moich wyliczeń wynika, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Lekarze z publicznego ZOZ domagają się od pracodawcy wynagrodzenia za nadgodziny oraz udzielenia czasu wolnego z tytułu nadgodzin. Podstawą roszczeń jest niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego (...)

Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki (...)

Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

Gdzie można znaleźć przepis, który mówi o tym, że kierownikowi nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyż kierownik ma normowany czas pracy zakresem obowiązków? Czy w ogóle jest (...)

Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

Czy za godziny nadliczbowe i godziny w porze nocnej, pracodawca może płacić pracownikowi ryczałtem? Według orzecznictwa SN stosowanie zryczałtowanego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie stanowi (...)

Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych

Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych

Z jakiem upływam czasu przedawniają się roszczenia pracownicze względem pracodawcy? Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy „Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 (...)

Wydanie wyroku zaocznego w sprawie pracowniczej

Wydanie wyroku zaocznego w sprawie pracowniczej

Złożyłam do sądu pracy pozew o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w trybie (...)

Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy

Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy

Chcę złożyć pozew w sądzie pracy o nakazanie byłemu pracodawcy wypłaty odszkodowania za rozwiązanie przeze mnie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. (...)

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Witam. Rozwiązano ze mną umowę o pracę i wypłacono mi ekwiwalent za urlop. Sąd Pracy przywrócił mnie do pracy po okresie trzech miesięcy i nakazał pracodawcy wpłacić zaległe wynagrodzenie. (...)

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Po prawomocnym wyroku w Sądzie Pracy, komornik wyegzekwował od mojego zakładu pracy kwotę pieniędzy (wraz z odsetkami) i przekazem pocztowym wysłał mi do domu. Pieniądze otrzymałam w 2004 r za (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde (...)

Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Nie ma osoby, która mogłaby otrzymać jego wynagrodzenie za pracę za te pół miesiąca (nikt nie spełnia warunku ewentualnej renty rodzinnej). Wynagrodzenie (...)

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2006 r. byłem zatrudniony w firmie usługowej (Sp. z o.o.) na stanowisku specjalisty. Mój tryb pracy był normalny zwany w regulaminie zakładu pracy administracyjnym, (...)

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który (...)

FORUM PRAWNE

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

Ekwiwalent za urlop za 2003 r

Ekwiwalent za urlop za 2003 r Przeszło 2 lata ciągnie sie moja sprawa w Sądzie Pracy( zostałam zwolniona dyscyplinarnie kiedy pracodawca/firma prywatna/ dowiedział się ,że poszłam do szpitala na (...)

Godziny nadliczbowe pilne!

Godziny nadliczbowe pilne! Witam, Proszę o pilną pomoc otóż pracuje na stanowisku przedstawiciela handlowego, podpisując umowę o pracę, podpisałam również informację, że w firmie obowiązuje (...)

urlop i godziny nadliczbowe

urlop i godziny nadliczbowe Witam! W firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Czy w przypadku ustalania wynagrodzenia za urlop należy również doliczyć ( w jakiej formie ) dodatek z tytułu (...)

Opieka nad zdrowym dzieckiem

Opieka nad zdrowym dzieckiem Czy jako nauczycielka, w dniu opieki nad zdrowym dzieckiem - tracę wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w tym dniu? (annamak) Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych (...)

zaległe wynagrodzenie

zaległe wynagrodzenie Miałem umowę ustna na wykonanie pracy, ale nie dostałem wynagrodzenia. Czy w związku z tym że była to umowa ustna mogę ubiegać się na drodze sądowej o zapłatę ? Jeśli (...)

Zaległe wynagrodzenie

Zaległe wynagrodzenie Witam. Mam następujący problem i prosze o rade. Były pracodawca jest mi winien pieniadze, około 2 tys zł. Zgodził się ze mną podpisać umowe o zobowiazaniu spłaty która (...)

Zaległe wynagrodzenie - długi temat

Zaległe wynagrodzenie - długi temat Witam wszystkich serdecznie Mam ogromną zagłostkę z pewną sprawą dotyczącą zaległego wynagrodzenia. Temat kształtuje się następująco: Od ponad 6 miesięcy (...)

zaległe wynagrodzenie za pracę

zaległe wynagrodzenie za pracę Witam, mam tako problem. Pracowałam na pół etatu jako sprzedawca, dostałam 2 tygodniowe wypowiedzenie, za ten okres wypowiedzenia należy mi się wynagrodzenie, miało (...)

Jak wywalczyć zaległe wynagrodzenie?

Jak wywalczyć zaległe wynagrodzenie? Mam wielki problem... zmieniłem ostatnio pracę, mój były pracodawca nie wypłacał mi pensji i teraz nie mogę doprosić się go, aby oddał mi pieniądze za (...)

Porady prawne