Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

Pytanie:

Czy dziecko w wieku 13 lat (ukończone) może otrzymać dowód osobisty? Jeśli tak, czy ten dokument będzie również ważny przy przekraczaniu granic UE, czy jednak musi mieć paszport?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

Zgodnie z art. 34 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  • od ukończenia 18 roku życia,

  • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Poza tym osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być również wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Dowód osobisty jest dokumentem:

  1. stwierdzającym tożsamość osoby, 

  2. poświadczającym obywatelstwo polskie, 

  3. uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Zatem dla przekroczenia granic poza Unią Europejską niezbędny jest paszport.Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nowy dowód

4.6.2018 przez: -