Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Pytanie:

Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z posiadaczy lokaty wspólnej? Czy wówczas drugi posiadacz dysponuje tylko połową środków a druga wchodzi do masy spadkowej osoby zmarłej? Jak jest wówczas wyliczana kwota gwarancyjna w razie upadłości banku jeśli np. jedynym spadkobiercą zmarłego posiadacza jest drugi posiadacz lokaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym (lokacie) są uregulowane w Prawie bankowym i Kodeksie cywilnym. Wnioskując a contrario z art. 55 ust. 2 i 56 ust. 5 pr. bank., środki zgromadzone na tych rachunkach wchodzą w skład spadku. Tym samym, do dziedziczenia tych środków znajdą zastosowanie ogólne przepisy dotyczące dziedziczenia zawarte w kodeksie cywilnym. Wydaje się przy tym, że zgodnie z domniemaniem z art. 43 § 1 k.r.o. stosowanym w drodze analogii, do spadku wejdzie połowa środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Możliwy jest również inny podział środków, np. na mocy orzeczenia sądu zapadłego w postępowaniu z powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c.

Porady prawne

Zgodnie z art. 51a pkt 1 pr.bank. w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Jest to tzw. konstrukcja rachunku rozłącznego. Zgromadzone na rachunku wspólnym środki pieniężne objęte są wspólnością łączną. Dlatego też bank nie może uzależniać dokonania dyspozycji współposiadacza od wykazania, że przysługuje mu prawo do określonej części wkładu. W literaturze podkreśla się, że jest to sprawa pomiędzy współposiadaczami. W związku ze śmiercią jednego ze współposiadaczy rachunku, wspólność łączna przekształca się we współwłasność ułamkową. Odpowiada to konstrukcji tzw. rachunku łącznego, do którego należy stosować przepisy dotyczące wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku. Tym samym należałoby stosować art. 1036 k.c., zgodnie z którym, zarówno pierwotny współposiadacz rachunku jak i spadkobierca dotychczasowego współposiadacza musieliby uzyskać zgodę pozostałych uprawnionych do rachunku, jeśli by chcieli dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Wysokość kwoty gwarancyjnej wypłacanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest uzależniona od terminu, kiedy nastąpiło spełnienie warunku gwarancji (np. dzień złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości banku). Jeśli bowiem ziszczenie tego warunku nastąpiło przed śmiercią współposiadacza, którego jedynym spadkobiercą jest drugi współposiadacz, to każdemu z tych współposiadaczy przysługuje wierzytelność względem BFG do wysokości 100 tys. euro. Ta wierzytelność wchodzi w skład spadku. Tym samym efektywne ubezpieczenie środków na rachunku bankowym opiewa na kwotę nie większą  niż 200 ty. euro. Jeśli natomiast, ziszczenie się warunku gwarancji nastąpiło po śmierci współposiadacza, to jedynym deponentem środków pieniężnych na rachunku bankowym w chwili spełnienia się warunku, jest ten posiadacz. Z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci spadkodawcy) nabywa on bowiem prawa majątkowe wchodzące w jego skład. Zatem przysługuje mu wierzytelność względem BFG tylko do wysokości 100 tys. euro (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało się, że brat matki ma pieniądze na rachunku bankowym ze sprzedaży tych działek w wysokości (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym małżeństwo wiąże się z szeregiem zobowiązań prawnych. W znacznej mierze dotykają one sfery (...)

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady ogólne Obowiązkowym uczestnictwem w systemie gwarantowania środków pieniężnych objęte są: banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, a więc banki mające siedzibę na terytorium RP oraz oddziały banków mających siedzibę w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej, wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie są uczestnikami (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.   Rachunek bieżący Inaczej często jest nazywany rachunkiem podstawowym, bądź też rachunkiem rozliczeniowym. Umowa rachunku bankowego podstawowego zobowiązuje bank (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Środki gwarantowane

Środki gwarantowane

Kto może skorzystać z dobrodziejstwa obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych? Podmioty objęte systemem gwarantowania Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania są: banki krajowe, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, a więc takie, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (...)

Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

Czek jest przede wszystkim środkiem szeroko rozumianej zapłaty i stanowi jedną z powszechnie wykorzystywanych w praktyce gospodarczej form rozliczeń pieniężnych. W Polsce nadal wiele osób korzysta z tej formy płatności, pomimo tego że coraz większą popularnością cieszą się karty płatnicze. Zgodnie z prawem polskim, czek to papier wartościowy, który zawiera skierowane do banku (tzw. (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami ustrój majątkowy określa jakie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa (czasami (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zobowiązanego do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, niewykorzystane środki zgromadzone na rachunku Funduszu zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Często jednak zdarza się, że firma, nawet jeżeli jest w stanie upadłości, jeszcze jakiś czas działa. Zarządza nią upadły przedsiębiorca (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany (...)

Będzie wsparcie na innowacyjność

Będzie wsparcie na innowacyjność

20 października wchodzi w życie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Określa ona, jak sama nazwa mówi, niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej, w szczególności zasady i tryb udzielania kredytu technologicznego i umarzania części tego kredytu, a także zasady nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Działalność (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą – dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie warunków do zaspokojenia wierzyciela. Mówiąc inaczej – w takim postępowaniu dłużnik zmuszony (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, tak, że do obowiązujących obecnie systemów: wspólności ustawowej, wspólności (...)

Banki zapłacą za pogrzeb klienta

Banki zapłacą za pogrzeb klienta

Na zwrot kosztów pogrzebu może liczyć osoba, która za niego zapłaciła. Musi tylko przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, że zajęła się jego organizacją. Jeśli po śmierci klienta, na jego rachunku bankowym znajdują się jakieś środki, bank ma obowiązek pokryć koszty pogrzebu. Jedynym warunkiem, aby do tego doszło, jest przedstawienie przez osobę organizującą pochówek (...)

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego oprogramowania, może ona pozwalać jedynie na bierny wgląd w stan konta i ewentualne (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym osobom? Z tego co wiem, to prawdopodobnie 1/4 spadku przypada małżonkowi i każdemu z dzieci po (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to bardzo szczególne środki z punktu widzenia jego przeznaczenia. Dlatego też wszyscy należący do kręgu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (pracownicy i ich rodziny, emeryci, renciści) powinni być zainteresowani co w przypadku, gdy pracodawca zostanie postawiony w stan upadłości. Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w zakładowym fundusz (...)

Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

Na czym polega zapis windykacyjny i czym różni się on od zapisu zwykłego? Dokonane w 2011 r. zmiany w prawie spadkowym ułatwiły przekazywanie przez spadkodawcę oznaczonych składników spadku konkretnym osobom, bez konieczności znoszenia ewentualnej współwłasności w drodze umownego bądź sądowego działu spadku.  Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie (...)

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku  to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w dniu 23 października 2011 roku.  Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi przedmiotami spadkowymi, które z chwilą śmierci staną się własnością zapisobiorców. (...)

Fiskus nie zajmie środków z dotacji

Fiskus nie zajmie środków z dotacji

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych, może dojść do zajęcia znacznej części majątku podatnika. Do wszczęcia postępowania wystarczy niekiedy otrzymane wcześniej upomnienie. Egzekucja nie dotyka jednak wszystkich części majątku. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez sąd pierwszej instancji, komornika czy urząd skarbowy ma na celu (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza profesjonalna firma, z którą właściciele podpisali umowę. Zarządca co trzy miesiące weryfikuje (...)

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktyczny Jako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Koszt dokonywanych przelewów jest coraz wyższy i stanowi dla nas niemały problem. Jak dokonać obciążenia pracownika bądź komornika opłatami za te przelewy. Porada prawna: Czynności komornika Zgodnie z art. (...)

Obligacje na spłatę długów Krajowego Funduszu Drogowego

Obligacje na spłatę długów Krajowego Funduszu Drogowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy on drogach publicznych. Jednym z głównych celów zmian zawartych w projekcie są rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek). Zgodnie (...)

Konieczne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych

Konieczne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność dalszych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ostatnia nowelizacja nie otworzyła zbyt szeroko drzwi do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, w obliczu konieczności dopracowania nowelizacji ustawy podany 7-dniowy termin na przesłanie opinii jest zdecydowanie zbyt krótki na głęboką (...)

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Kupujący nowe mieszkania zyskają większą ochronę na wypadek bankructwa dewelopera. Za trzy dni wejdzie w życie ustawa, która ma ich zabezpieczyć przed utrata pieniędzy w takiej sytuacji. Zgodnie z nowym prawem deweloper będzie zobowiązany zapewnić klientom co najmniej jeden ze środków ochrony, jakie zostały wymienione w ustawie. Ułożono je w kolejności od najbardziej zabezpieczającego (...)

Jak uniknąć zajęcia środków na rachunku bankowym

Jak uniknąć zajęcia środków na rachunku bankowym

Żeby podatnik zdążył wypłacić pieniądze z banku, zanim konto zostanie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, powinien mieć znajomego listonosza.To stwierdzenie można wysnuć, jeśli porównamy tezy dwóch orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących doręczania zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego.W wyroku NSA w Warszawie z 22 grudnia 1999 r. (sygn. III S A 8330/98; LEX nr (...)

Klastry przedsiębiorstw rodzinnych w projekcie

Klastry przedsiębiorstw rodzinnych w projekcie

W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach. Jest to nowy sposób włączania ułamkowych zasobów kapitału i pracy do obrotu gospodarczego (a tego jest na wsi najwięcej). Według (...)

Wywożenie środków płatniczych bez zezwolenia

Wywożenie środków płatniczych bez zezwolenia

Pewne ograniczenia w obrocie dewizowym z zagranicą dotyczą tylko państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Z 1 lipca 2004 r. następuje kolejne poszerzenie swobody w obrocie z państwami trzecimi, a to za sprawą rozporządzenia ministra finansów z 15 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U nr 73, poz. 658).Rezydenci i nierezydenci (...)

Fundusz Świadczeń Socjalnych w upadającej firmie

Fundusz Świadczeń Socjalnych w upadającej firmie

Jestem główną księgową w upadającym przedsiębiorstwie. Czy jestem zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w bieżącym roku i co mam zrobić ze środkami tego funduszu po zakończeniu likwidacji? Odpowiedzi na postawione pytanie należy szukać w art. 64 ustawy z 28 lutego 2003 r. o prawie upadłościowym i naprawczym (Dz. U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia (...)

Informacja ws. podmiotu „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

Informacja ws. podmiotu „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

Jak podało Ministerstwo Finansów, Spółka Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, który działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Produkty oferowane za pośrednictwem spółki, w tym (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Tworzenie, organizacja, zadania i źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tworzenie, organizacja, zadania i źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny został ustanowiony w drodze ustawy z 14 grudnia 1994 r. Zgodnie z nią, BFG posiada osobowość prawną, a siedzibą Funduszu jest Warszawa. Zadania Funduszu Ustawa określiła zadania Funduszu, którymi są przede wszystkim nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania środków (...)

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji podjął decyzję o wszczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Do pobrania: Informacja BFG (...)

Każdy z posiadaczy wspólnego konta jest osobno chroniony

Każdy z posiadaczy wspólnego konta jest osobno chroniony

Każdy z posiadaczy wspólnego konta jest niezależnie zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(...)Jak zapewnili nas nasi rozmówcy, kluczowy jest tu art. 2a ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który stanowi, że w przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z nich (w granicach określonych (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do emitowania listów zastawnych jest bank hipoteczny. Bank ten emituje dwa rodzaje listów (...)

Nowelizacja ustawy o BFG

Nowelizacja ustawy o BFG

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersji zobowiązań (tzw. bail-in) w ramach tego procesu. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy (...)

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

Czemu mają służyć proponowane zmiany? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów (...)

Rząd proponuje gwarancje dla depozytów bankowych

Rząd proponuje gwarancje dla depozytów bankowych

Posiedzenie Rady Ministrów 13 października 2008 r. dotyczyło sytuacji na światowych rynkach finansowych. Rząd omówił ustalenia podjęte 7 października br. przez Radę ECOFIN i przyjął projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, a także wyda rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy środków (...)

Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

Zostały ogłoszone i weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika-nierezydenta. Z (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dziedziczenie oszczędności z konta bankowego

Dziedziczenie oszczędności z konta bankowego

Czy oszczędności na koncie bankowym mogą być oznaczone w testamencie jako spadek i czy bank nie będzie czynił spadkobiercom trudności przy ich odzyskaniu? Sumy znajdujące się na rachunku bankowym (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

Na rachunku bankowym została dokonana blokada środków w określonej kwocie tytułem zabezpieczenia umowy. W wyniku wszczętej egzekucji komornik dokonał zajęcia tego rachunku. Bank przesłał środki (...)

Przedawnienie - rachunek bankowy

Przedawnienie - rachunek bankowy

Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia (...)

Lokata w banku a śmierć właściciela

Lokata w banku a śmierć właściciela

Moja Ciocia bezdzietna panna nazwijmy ją - "A" umarła w wieku 75 lat nie spisując testamentu. Miała jeszcze sześcioro rodzeństwa, ale z jedną z sióstr "B" prowadziła razem gospodarstwo domowe (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

Rachunek bankowy wspólny

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej (...)

Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja (...)

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Jestem przed pierwszą rozprawą rozwodową i chciałabym do tego czasu uregulować kwestie finansowe z moim mężem, ponieważ obawiam się, że po podpisaniu zgody na rozwód mogę nigdy należnych mi (...)

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Na rachunku zmarłego ojca znajduje się 15 tys. zł. W umowie z bankiem byłem uprawniony do wypłaty środków po śmierci ojca. Złożyłem wniosek o wypłatę i otrzymałem telefonicznie informację (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji (...)

Przedawnienie roszczeń banku z debetu

Przedawnienie roszczeń banku z debetu

Posiadałem w banku konto osobiste ROR. Otrzymałem kartę kredytową X, która działała w oparciu o tenże rachunek tzn. w przypadku wykonania transakcji kartą po zakończonym miesiącu przychodziło (...)

Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze sprawdziłem to numeru konta (...)

Masa spadkowa

Masa spadkowa

Czy rachunki bankowe otwarte przez drugą żonę mojego nieżyjącego ojca w trakcie trwania ich związku małżeńskiego wliczają się w skład spadku po moim ojcu, o ile tak proszę o wskazanie podstawy (...)

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia bank pobiera prowizję (...)

Śmierć współposiadacza konta

Śmierć współposiadacza konta

Co się stanie, jeśli współwłaściciel konta bankowego - małżonek - wybierze po śmierci współmałżonka pieniądze i zamknie konto. Czy te pieniądze wejdą jednak do masy spadkowej? Czy toczą (...)

Odzyskanie pieniędzy od żony

Odzyskanie pieniędzy od żony

Chcę odzyskać pieniądze zagarnięte przez żonę ze wspólnego konta bankowego wykazując, że tylko ona wypłacała pieniądze z konta zostawiając mnie bez środków do życia. Czy mogę odzyskać (...)

Nieużywane konto bankowe

Nieużywane konto bankowe

Posiadałem w banku rachunek studencki, który został przekształcony w inne konto po zakończeniu studiów. O posiadaniu tego konta jakoś zapomniałem. Ostatnia wpłata na rachunek miała miejsce w (...)

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z (...)

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego

Jeden z moich byłych najemców - po upływie okresu umowy nie opuścił nieruchomości mimo wezwań z mojej strony i przez cały czas użytkuje ją bezumownie. Umowa przewidywała taką sytuację i możliwość (...)

Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

Czy bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swojego dłużnika wymagalnej należności, pomimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika? Wierzytelność banku była wymagalna przed zajęciem (...)

Odszkodowanie w zamówieniach publicznych

Odszkodowanie w zamówieniach publicznych

Czy można żądać odszkodowania za poniesione straty materialne i utracone korzyści od instytucji, która przyjęła wadium, przeprowadziła przetarg, przetrzymała wadium i zablokowała w związku (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. (...)

Upadłość pracodawcy a stosunek pracy

Upadłość pracodawcy a stosunek pracy

Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w likwidowanym zakładzie pracy i zarządzanym przez syndyka podlegają przepisom prawa pracy i bhp opartych o kodeks pracy? Czy pracownikom tym syndyk (...)

Dziedziczenie pieniędzy na rachunku bankowym

Dziedziczenie pieniędzy na rachunku bankowym

Moja mama zostawiając testament, napisała, iż zapisuje mi i mojej siostrze wszystkie pieniądze złożone na dwóch rachunkach bankowych. Nie określiła jednak sumy. Jaką sumę powinnam wymienić (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Darowizna mieszkania a majątek wspólny

Zdecydowaliśmy wspólnie z żoną, że zamieszkamy u jej rodziców (duży 2-rodzinny dom z osobnymi wejściami, klatkami). Wykańczamy naszą część z pieniędzy jakie otrzymaliśmy na naszym weselu. (...)

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa

W jaki sposób posiadacz rachunku oszczędnościowego może wyegzekwować od pełnomocnika uprawnionego do dysponowania takim rachunkiem dowodu jego zawarcia i czy może on odwołać tego typu pełnomocnictwo? (...)

Zbycie udziału i udziału w przedmiocie spadkowym

Zbycie udziału i udziału w przedmiocie spadkowym

Kiedy ma zastosowanie zbycie udziału w spadku (art. 1051 kc), a kiedy rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku (art. 1035 i 1036 kc). Interesuje mnie sytuacja, gdy jeden ze spadkobierców (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

FORUM PRAWNE

Komornik zajął moje wynagrodzenie, czy może zająć pieniądze na koncie!

Komornik zajął moje wynagrodzenie, czy może zająć pieniądze na koncie! Mam pytanie! Komornik zajął moje wynagrodzenie i miesięcznie pracodawca wpłaca na konto komornika jakąś tam kwotę. Moja (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

ZAJĘCIE WYNAGRODZENIA I KONTA BANKOWEGO!

ZAJĘCIE WYNAGRODZENIA I KONTA BANKOWEGO! Mam pytanie czy komornik moze zajac mi konto bankowe na ktore przechodzi moja wypłata i alimenty na dzieci. Zaznaczam że nie mam innych wpływów ani oszczędności (...)

Zajęcie na rachunku bankowym.

Zajęcie na rachunku bankowym. Witam, Ostatnio dostałam pismo z urzędu skarbowego o nakazie zajęcia środków na koncie w banku. Jest to zajęcie z powodu mandatu o którym całkowicie zapomniałam. (...)

Praca w banku

Praca w banku Oczekuję gorącej dyskusji, bo i temat jest gorący. Problem którym chcę się podzielić dotyczy ok.30 tys. osób w Polsce. Pracownicy jednego z największych banków obligatoryjnie są (...)

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe Niedawno zmarła osoba, która wskazała mnie w swym testamencie jako jedynego spadkobiercę. Jako że wiem, że osoba ta posiadała na rachunku bankowym pewną sumę pieniędzy (...)

Kasjer w banku pomylił sie na moją korzyść

Kasjer w banku pomylił sie na moją korzyść W sobotę kasjer banku przy wypłacie środków (5 000 PLN) "w okienku" zamiast wypłaty zaksięgował wpłatę. Po około godzinie zadzwonił ten sam (...)

Wyłudzenie debetu

Wyłudzenie debetu Mając kartę bankomatową wypłaciłem z bankomatu przez trzy dni kolejne po 1000zł co doprowadziło do niedopuszczalnego debetu i bank zawiadfomił o wyłudzeniu prokuraturę , która (...)

Odzyskanie długu

Odzyskanie długu Spłacony dług przez poręczyciela ,chcielibyśmy odzyskać pieniądze od kredytobiorcy w formie nakaz zapłaty przez sąd,ale nie wiemy jak.Bardzo proszę o pomoc dłużnik jest mnie (...)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny i SKOK.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny i SKOK. Kiedy SKOKi zostaną objęte podobnym reżimem co banki? Depozyty zgromadzone w kasach mają być objęte gwarancją, zdaje się że PO jakąś ustawę miało w związku (...)

Lokaty na start 10% na 7 dni, od 500 do 5000.

Lokaty na start 10% na 7 dni, od 500 do 5000. Witam, http://lokatybezbelki.w.interia.pl/ Każdy klient ma możliwość założenia tylko jednej ?Lokaty na start?. Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy (...)

OC Fundusz gwarancyjny- Problem

OC Fundusz gwarancyjny- Problem Witam Wszystkich! Chciałbym zasięgnąć waszych porad odnośnie problemu z jakim sie zmagam. Otóż tak, cała sprawa dotyczy ubezpieczenia, a było to tak, 24.07.2007 (...)

Sprzedałem motorower bez umowy KS co mam teraz zrobic ?!?!

Sprzedałem motorower bez umowy KS co mam teraz zrobic ?!?! Witam , Kupiłem motorower na raty , po kilku miesiacach i splaceniu kilku rat dostalem sie nna szkolenia do wojska na 4 miesiace , tak wiec (...)

uniqa nie chce wypłacic mi odszkodowania

uniqa nie chce wypłacic mi odszkodowania mialem wypadek 10.10 2009 gosciu zajechał mi droge nie mial oc.... ja mialem wszystko opłacone tak jak powinno byc... na miejscu wypadku byla policja facet został (...)

Odliczenie wydatków - fundusz remontowy - dokumenty

Odliczenie wydatków - fundusz remontowy - dokumenty Na podstawie jakich dokumentów podatnik może korzystać z odliczeń wydatków poniesionych z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej? (...)

Wypadek nie swoim motorem bez OC

Wypadek nie swoim motorem bez OC Witam! Około 5 lat brat mojego chłopaka wraz ze swoim kolegą wzięli bez wiedzy mojego chłopaka jego motor , który nie był ubezpieczony. Brat mojego chłopaka prowadził (...)

kara 2772 zł za brak OC!!!!!!

kara 2772 zł za brak OC!!!!!! Witam! Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarze kierowcę kwotą 2772 zł, jeżeli nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku zawarcia dwóch (...)

Ubezpieczyciel ma prawo odebrać mi niższe składki jakie płacę za OC ?!

Ubezpieczyciel ma prawo odebrać mi niższe składki jakie płacę za OC ?! Czy ubezpieczyciel ma prawo odebrać mi niższe składki jakie płacę za OC? Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo kontrolować (...)

brak OC jaka kara?

brak OC jaka kara? Jaka kara może wynieść za brak ważnego OC? wyczytałem że może ona wynosić nawet 2000zl a gdzie indziej że 5000 ? Ile jest naprawdę i czy fundusz gwarancyjny również wyda (...)

Zgubiłem umowę kupna sprzedaży samochodu

Zgubiłem umowę kupna sprzedaży samochodu Witam Mam problem ponieważ zgubiłem umowę kupna sprzedaży samochodu i nie powiadomiłem wcześniej żadnej instytucji i sprzedaży auta. Co więcej człowiek (...)

Porady prawne