Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Pytanie:

Upubliczniałem ostrzeżenie przed osobą, która według mnie dopuściła się ewidentnego oszustwa i może próbować oszukać kolejne osoby. Nazywałem ją oszustką w tych ostrzeżeniach. Z tego powodu oszustka ta oskarżyła mnie z art. 212 kk i w związku z tym otrzymałem wezwanie na rozprawę pojednawczą. Jestem przekonany o prawdziwości moich twierdzeń i dalej rozpowszechniam ostrzeżenia przed tą oszustką. Jak sądzę dlatego właśnie, oszustka ta (będąca właścicielką sklepu w miejscowości, w której mieszka) chcąc powstrzymać mnie od wysyłania tych ostrzeżeń, złożyła przeciwko mnie zawiadomienie na policję. Telefonował do mnie policjant informując o tym, że oszustka ta złożyła zawiadomienie, jakobym kierował do niej telefonicznie groźby karalne. Uważam, że osoba ta zmyśliła, jakobym telefonował do niej grożąc jej ok. 2 miesiące przed tym jej zawiadomieniem policji (czyli rzekomo dopiero 2 miesiące po tych rzekomych groźbach poczuła się zagrożona!). Policjant sam zwrócił mi na to uwagę i uznał jej doniesienie za kłamstwo; skończyło się na spisaniu przez niego notatki służbowej. O ile wiem, to kłamliwe oskarżanie kogoś o popełnienie przestępstwa - składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania jest przestępstwem. Czy ja mam możliwość skutecznie złożyć przeciwko niej zawiadomienie w związku z jej kłamliwym oskarżeniem mnie (z jakiego art.)? Czy mogę je złożyć na tejże rozprawie pojednawczej, która ma nastąpić - czy to przestępstwo ścigane jest również z oskarżenia prywatnego? Czy ocena poczucia zagrożenia przeze mnie ma tu jakieś znaczenie - czyli, że wystraszyłem się, iż policja uwierzy jej i mogę mieć problemy (prawdę powiedziawszy, nie wystraszyłem się, gdyż sam policjant dał mi do zrozumienia, co myśli o tym jej donosie na mnie). Czy też może liczy się sam fakt kłamliwego oskarżenia mnie przez nią?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Art. 234 kodeksu karnego stanowi, iż osoba, która, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości jest ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Nie ma zatem znaczenia, czy osoba, którą pomówiono, czuje się tym w jakiś sposób zagrożona. Przesłanką do zastosowania tego przepisu jest fakt fałszywego oskarżenia. Osoba, która poweźmie wiadomość o popełnieniu takiego przestępstwa, jest zobowiązana do zawiadomienia odpowiednich organów (Policji lub prokuratury) o popełnieniu przestępstwa. W wyniku takiego zawiadomienia może zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przed sądem będzie skutkowało tym, że to na sądzie będzie spoczywał obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art 304 § 2 kodeksu postępowania karnego. Osoba, która czuje się pokrzywdzona fałszywym oskarżeniem, może wystąpić na drogę powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych lub też wystąpić jako oskarżyciel prywatny w sprawie o pomówienie (art. 212 § 1 kodeksu karnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które mogę ponieść w razie uznania, że przestępstwo nie miało miejsca. W kwietniu 2003 r. sąd gospodarczy, (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym natomiast jest osoba, (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem podmiotów (...)

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

Jakie są rodzaje odpowiedzialności za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? Za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych i wynikających z niego zasad, podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający i wykonawcy) mogą ponieść odpowiedzialność: karną, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego" - poinformował we wtorek Prezydent Andrzej (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

System prawa powinien być spójny

System prawa powinien być spójny

Policjantka została zwolniona ze służby ze względu na popełnienie przestępstwa, za które została prawomocnie skazana. Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji zwalnia się policjanta ze służby w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. W niniejszej sprawie chodziło co prawda o (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. (...)

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej jest obecnie rozpatrywany w Sejmie w trybie pilnym. Jakie złagodzenie restrykcji wobec oskarżonego funkcjonariusza Służby Celnej przewidziano?  W projekcie nowelizacji uchylono przepis nakazujący obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza ze służby w sytuacji, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub w przypadku jego (...)

Jak mafia pozbywa się celników?

Jak mafia pozbywa się celników?

Czy przemytnik lub mafia paliwowa może doprowadzić do zwolnienia z pracy dowolnie wybranego funkcjonariusza celnego? (...)Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8a) ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby w razie wniesienia przeciw niemu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa (...)

Oskarżenie prywatne

Oskarżenie prywatne

Kto i w jakich sytuacjach może wnieść oskarżenie prywatne? Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego. Są to przestępstwa mniejszej wagi i dotykają wyłącznie dóbr pokrzywdzonego, nie zagrażając całemu społeczeństwu. Dlatego (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w procesie karnym? Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek dobro, które jest chronione przez prawo, np. zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, dobre imię, majątek itd. Pojęcie (...)

Postępowanie lustracyjne a prawa człowieka

Postępowanie lustracyjne a prawa człowieka

W grudniu 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał oświadczenie za nieprawdziwe. Po kilku tygodniach poseł otrzymał sentencję wyroku, ale uzasadnienie zostało utajnione i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego dostępne wyłącznie w tajnym sekretariacie SA. W październiku 2000 r. Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. Podkreślił, iż (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność za własne czyny z jednej strony, a znacznie skraca proces karny z drugiej. Zastosowanie (...)

W związku z oskarżeniem prywatnym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich...

W związku z oskarżeniem prywatnym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich...

W związku z oskarżeniem prywatnym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich z art. 212 § 2 w zb. z art. 216 § 2 kk. i w zw. z art. 11 § 2 kk. Biuro RPO zamieściło materiały dotyczące tej sprawy:- „Czarne owce palestry", Wprost - 6 marca 2005 r.- „Nieposłuszeństwo adwokackie", Wprost - 20 marca 2005 r. - „Moim adwersarzom odpowiadam", Wprost - 20 (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko kontrahenta wymieniłem w tekście. Jakie przepisy złamałem i co mi za to grozi? Jestem w stanie (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez rząd Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć (...)

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Przełomowa ustawa antyprzemocowa Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe (...)

Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.). Czego dotyczył problem? W dniu 22 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoznawał przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 r., zagadnienie prawne: "1. Czy przepis art. 168b k.p.k., który wszedł w życie w dniu 15 kwietnia (...)

Oświadczenia sposobem na kolejki w urzędach

Oświadczenia sposobem na kolejki w urzędach

Osoba starająca się o zasiłek nie będzie już musiała dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego. Wystarczy, że swoje zarobki poda we własnoręcznie spisanym oświadczeniu. Będzie to dotyczyło np. przyznawanych przez gminy świadczeń rodzinnych. Oświadczeniem potwierdzimy nie tylko wysokość dochodów. Sami napiszemy również ile osób liczy (...)

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

Ostrożniej z pozwami zbiorowymi

 piątek, 24 kwietnia br. odbędzie się w Sejmie I czytanie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. PKPP Lewiatan ocenia, iż wprowadzenie do naszego systemu prawnego tzw. pozwów zbiorowych może przynieść pożytek i konsumentom, i przedsiębiorcom, pod warunkiem jednak, że posłowie skorygują niektóre z jej założeń.  Celem projektu jest stworzenie (...)

Min. Kownacki: „To próba żerowania na obawach ludzi

Min. Kownacki: „To próba żerowania na obawach ludzi"

Minister Kownacki powiedział, że w czasie wczorajszej konferencji prasowej Premiera Tuska „padło bezprecedensowe oskarżenie głowy państwa o to, że z winy prezydenta, nastąpi 90% podwyżka cen energii. To jest przykład demagogii i żerowania na najgłębszych obawach ludzi dla swoich celów medialnych, który zasługuje na jak największe potępienie. Tego typu zarzut nie (...)

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", numer 07/2002. Nie wymagam również wyjaśnień kto i dlaczego (...)

Uchylanie się od opublikowania sprostowania prasowego lub odpowiedzi jest ścigane w trybie publicznoskargowym

Uchylanie się od opublikowania sprostowania prasowego lub odpowiedzi jest ścigane w trybie publicznoskargowym

22 lutego 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe w zakresie, w jakim stanowi on, iż ściganie przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 w związku z art. 31 tej ustawy następuje z oskarżenia publicznego, jeżeli pokrzywdzonym jest inny podmiot niż osoba fizyczna, z (...)

Jak zeznawali kolejni świadkowie w sprawie Husajna?

Jak zeznawali kolejni świadkowie w sprawie Husajna?

Iracki trybunał wznowił po dwutygodniowej przerwie proces Saddama Husajna, aby wysłuchać kolejnych świadków masakry mieszkańców Dudżailu, gdzie w 1982 roku próbowano zabić dyktatora. (...)Rizgar Mohammed Amin, przewodniczący pięcioosobowego składu sędziowskiego, rozpoczął rozprawę rano w jednym z budynków ufortyfikowanej Zielonej Strefy w centrum Bagdadu. Po dziesięciu minutach (...)

Polański oskarżony o zgwałcenie modelki

Polański oskarżony o zgwałcenie modelki

Była modelka, a dziś redaktorka pisma "Glamour", oskarża reżysera o brutalny, wielokrotny gwałt. Przyznaje również, ze napisze o tym książkę – czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Redaktorka "Glamour" Edith Vogelhut opowiedziała o swojej randce z Romanem Polańskim prokuratorowi z Los Angeles. - W zasadzie spodziewałam się, że będziemy uprawiać seks, ale normalny. Nie spodziewałam (...)

Braknie chętnych ma misje wojskowe?

Braknie chętnych ma misje wojskowe?

Syndrom Nangar Khel. Żołnierze boją się jechać na misje, a dowódca wojsk lądowych zapowiada, że zrzuci mundur, jeśli sąd skaże żołnierzy z Bielska oskarżonych o zbrodnie wojenne w Nangar Khel. -Może rozwiązać armię? -mówi dowódca komandosów gen. Wójcik.(...) - Zgłosiłem się do wyjazdu, zanim to wszystko się zaczęło - mówi inny podoficer, (...)

Jest już opinia w sprawie doktora Mirosława G

Jest już opinia w sprawie doktora Mirosława G

Dr Mirosław G. zaryzykował, a nie zabił. Taka jest konkluzja uzupełniającej opinii dr. Rolanda Hetzera z Centrum Serca w Berlinie zamówionej przez warszawską prokuraturę. Wczoraj dostała ona przetłumaczoną na polski opinię wybitnego niemieckiego kardiochirurga w głośnej sprawie dr. G. Kardiochirurg ze szpitala MSWiA w Warszawie został zatrzymany w lutym 2007 r. pod zarzutem korupcji (...)

Lekarz oskarżony o korupcję oczekuje przeprosin i zadośćuczynienia

Lekarz oskarżony o korupcję oczekuje przeprosin i zadośćuczynienia

"Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie" - powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej po zatrzymaniu w lutym dr. Mirosława G. Kardiochirurg domaga się przeprosin i 70 tys. zł zadośćuczynienia od byłego ministra sprawiedliwości. Wczoraj rozpoczął się proces przed krakowskim Sądem Okręgowym. (...) Nie ma jeszcze orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, (...)

Proces o stan wojenny rusza

Proces o stan wojenny rusza

Oddział IPN w Katowicach wysłał wczoraj do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia przeciw generałom Wojciechowi Jaruzelskiemu, Czesławowi Kiszczakowi, Florianowi Siwickiemu, Tadeuszowi Tuczapskiemu, byłemu I sekretarzowi KC PZPR Stanisławowi Kani i czterem innym osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. - dowiedział się DZIENNIK". (...) "Odnaleźliśmy (...)

Poseł oskarżony o gwałt

Poseł oskarżony o gwałt

Sprawa gwałtu nie dotyczy Anety Krawczyk – ujawnił prokurator krajowy, informując, że zgromadzony materiał pozwala na jednoznaczne sformułowanie zarzutów. Łyżwińskiemu grozi do 12 lat więzienia. Łódzka prokuratura zamierza postawić posłowi Stanisławowi Łyżwińskiemu zarzuty oferowania pracy w zamian za korzyść osobistą, zmuszanie do usług seksualnych oraz gwałtu. Z materiałów (...)

Emil Wąsacz przed Trybunałem Stanu

Emil Wąsacz przed Trybunałem Stanu

Dziś przed Trybunałem Stanu rozpoczyna się proces Emila Wąsacza, ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka. (...) Chodzi o PZU (sprzedał 30 proc. akcji holenderskiej firmie Eureko i BIG Bankowi Gdańskiemu), Domy Towarowe "Centrum" (według NIK wycena DT była "rażąco zaniżona", straty szacowane są na 77 mln zł) i TP SA (okoliczności sprzedaży TP SA przyczyniły się do tego, że złożył (...)

Czy będzie mniej niesłusznie oskarżanych?

Czy będzie mniej niesłusznie oskarżanych?

Na postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania karnego lub je umarzające zażalenia będą kierowane bezpośrednio do sądu, eliminując w ten sposób konieczność wyczerpania nadzoru instancyjnego prokuratury. (...)Projekt ustawy zwiększa nadzór sądów nad działalnością prokuratury. Zażalenia na postanowienia zamykające postępowania będą bowiem kierowane bezpośrednio do sądu, (...)

Balcerowicz będzie się bronił!

Balcerowicz będzie się bronił!

Prezes NBP Leszek Balcerowicz zwróci się do prokuratury z prośbą o wszczęcie postępowania wobec posła PiS Artura Zawiszy. Według Balcerowicza, Artur Zawisza rozpowszechnia fałszywe oskarżenia, dotyczące rzekomego udziału w przyjmowaniu korzyści majątkowych przy prywatyzacji banku Pekao, kupionego przez Unicredito. Puls Biznesu 21.08.2006 r. Balcerowicz, oskarżenie, prokuratura, zarzut, (...)

Dyrektorzy szpitali wzięli 3 mln złotych łapówek

Dyrektorzy szpitali wzięli 3 mln złotych łapówek

16 dyrektorów śląskich szpitali zasiądzie dziś na ławie oskarżonych. Mają odpowiedzieć za ustawienie przetargów na korzyść firmy Philips. Oprócz nich oskarżenie usłyszy 7 innych osób, które wręczały medykom łapówki albo w tym pośredniczyły – pisze Gazeta Wyborcza. Philips jest m.in. producentem tomografów komputerowych czy wyposażenia (...)

Szef firmy Enron ponownie przed sądem

Szef firmy Enron ponownie przed sądem

Jeffrey Skilling, skazany w 2006 roku na 24 lata pozbawienia wolności, ponownie stanie przed sądem - informuje Gazeta Wyborcza. Dyrektor upadłej firmy Enron - odbywający karę za oszustwo na wielką skalę - złożył odwołanie od wyroku do sądu najwyższego. We wniosku Skilling powołał się na zastosowanie przez oskarżenie nie do końca jasnego pod względem prawnym pojęcia "uczciwych (...)

Jakie są prawa podejrzanego policjanta?

Jakie są prawa podejrzanego policjanta?

Zawieszeni funkcjonariusze powinni mieć zapewnionych więcej praw, aby móc skutecznie dochodzić swojej niewinności. Obecnie ich możliwości są bardzo ograniczone Co roku średnio 3 tysiące policjantów zostaje zawieszonych w czynnościach służbowych. Może to nastąpić na wniosek przełożonego lub z urzędu, gdy wobec takiego funkcjonariusza toczy się postępowanie prokuratorskie. (...)Oskarżenie (...)

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania

Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania

Ministerstwo Sprawiedliości przygotowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym.Celem ustawy jest realizacja konstytucyjnego zapisu art. 45, który stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.Ustawa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Siostra, bezpodstawnie i bezzasadnie, w zmowie ze swoim mężem, a moim szwagrem, oskarżyła mnie z paragrafu 207 § 1 o znęcanie się. Bezpardonowo dopuścili się szeregu ewidentnych kłamstw, paradoksalnie (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie (...)

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Oskarżony (na skutek pomówienia) został uniewinniony. Obecnie, jako pokrzywdzony, chce wnieść powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzednich pokrzywdzonych, a w procesie występujących (...)

Nieprawdziwe informacje w piśmie procesowym

Nieprawdziwe informacje w piśmie procesowym

Była żona opisała w piśmie procesowym wiele nieprawdziwych informacji o mnie i na moją szkodę, a na potwierdzenie swoich zeznań wniosła o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków. Czy opisane nie (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Policjant wyzywał mnie od bandytów i rozpowiadał wszystkim ludziom, że groziłem mu śmiercią (oczywiście jest to nieprawda). Pewna osoba mi to wszystko nagrała na dyktafon, a ja te nagrania nagrałem (...)

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Czy jeśli detektyw fałszywie oskarżał osobę, co spowodowało skierowanie ścigania przeciwko niej, a w efekcie areszt a następnie umorzenie śledztwa, będzie odpowiadał za czyn w ramach obowiązkowego (...)

Przeprowadzenie wniosku dowodowego

Przeprowadzenie wniosku dowodowego

W trakcie trwania procesu karnego w sprawie o morderstwo trzech świadków zeznaje nieprawdę (zmowa). Oskarżyciel posiłkowy posiada dowody w formie zdjęć, potwierdzających nieprawdziwość ich zeznań, (...)

Złożenie przyrzeczenia przez świadka

Złożenie przyrzeczenia przez świadka

W jakim momencie sprawy sądowej karnej i kto może wystąpić do Sądu z prośbą o zaprzysiężenie świadka? Czy może to być tylko na początku przesłuchania , czy również w trakcie, gdy okazuje (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Mam dłużnika, który złośliwie wysyła przeciwko mnie kłamliwe zawiadomienia do urzędów. Miałem już przez niego kontrolę z Urzędu Skarbowego, byłem wzywany na Policję, jutro znowu, gdyż wysłał (...)

Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Teściowa złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu w stosunku do niej przestępstwa polegającego na kierowaniu przeze mnie gróźb karalnych. Rzekomo miało to miejsce na klatce schodowej, gdy (...)

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Świadek w sprawie karnej (jednocześnie oskarżyciel posiłkowy) w czasie trwania przewodu sądowego oskarżył mnie o to, że podszywałam się pod inną osobę, przebrałam za nią i użyłam nieletniej (...)

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Podczas sprzeczki z moim ojcem, doszło pomiędzy nami do bójki. W afekcie zgłosiłem całą sprawę na policję (powiedziałem że ojciec się nade mną znęca). Teraz żałuję co zrobiłem ,czy mogę (...)

Podanie fałszywych danych osobowych przez świadka

Podanie fałszywych danych osobowych przez świadka

Osoba była przesłuchiwana w toku postępowania przygotowawczego jako świadek i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ja, po zapoznaniu się z protokołem (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru (...)

Przywłaszczenie prawa majątkowego

Przywłaszczenie prawa majątkowego

Żona domagała się zasądzenia o byłego małżonka w sprawie o podział majątku wspólnego spłaty z jej majątku odrębnego poczynionego na wkład spółdzielczego mieszkania lokatorskiego, którego (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Czy można wnieść oskarżenie prywatne bezpośrednio do Sądu przeciwko osobie, która złożyła fałszywe zeznania? Czy procedura wymaga najpierw zgłoszenia tego faktu do Prokuratury? Złożenie fałszywych (...)

Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Jestem oskarżona o telefoniczne grożenie pozbawienia życia - z art. 190 KK. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by wysuwać takie oskarżenie. Oświadczam, że nigdy do tej osoby nie dzwoniłam. Niemniej (...)

Poświadczenie nieprawdy w procesie cywilnym

Poświadczenie nieprawdy w procesie cywilnym

W toczącym się procesie cywilnym pozwany poświadczył nieprawdę. Czy w powyższym procesie mogę wystąpić do sądu cywilnego, aby wszczął postępowanie karne? Zachowanie określone w pytaniu może (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Czy jest to karalne, gdy doniosę zwierzchnikowi prokuratora, iż PODEJRZEWAM (a nie stwierdzam autorytarnie), że ów prokurator jest skorumpowany albo wypowiem na komisariacie takie podejrzenie będąc (...)

Bezpodstawne oskarżenie

Bezpodstawne oskarżenie

Moja nieruchomość położona jest 300 km od miejsca mojego stałego zamieszkania. Bywam na niej trzy - cztery razy w roku przez dwa-trzy dni. Jest ona nieogrodzona, otoczona wzgórzami, do najbliższego (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam (...)

Ujawnienie przestępstwa w procesie cywilnym

Ujawnienie przestępstwa w procesie cywilnym

Do sądu został złożony pozew o zapłatę na podstawie podrobionych dokumentów (umowa) zawierających dopiski odręczne, których nie ma na oryginale posiadanym przez pozwanego. Pozwany napisał sprzeciw (...)

Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Jaki wpływ na wiarygodność zeznań świadka ma fakt, że był on wcześniej skazany za składanie fałszywych zeznań? Czy sąd może traktować jego zeznania jako wiarygodne, jeśli druga strona sporu (...)

Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

Oglądałem w telewizji reportaż z pracy policji drogowej. W pewnym momencie policjant zapytał kierowcę, czy ten pił alkohol. Niezależnie od jednoznacznej oceny takiego zachowania jak jazda po pijanemu: (...)

Stwierdzenie sfałszowania dowodu

Stwierdzenie sfałszowania dowodu

W postępowaniu administracyjnym wydano decyzję na podstawie podrobionej mapy do celów projektowych. Postępowanie wznowieniowe wymaga, aby sfałszowanie dowodu stwierdzone było przez sąd, albo inny (...)

Przedawnienie pomówienia

Przedawnienie pomówienia

Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie miała miejsce w (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak (...)

Niepokojenie osoby jako wykroczenie

Niepokojenie osoby jako wykroczenie

Czy można wystąpić z wnioskiem do prokuratury o ściganie z urzędu sprawcy głuchych i dziwnych telefonów (jeżeli się wie, że dana osoba wykonuje takie połączenia) np. pytanie o nieistniejące (...)

Potwierdzenie fałszerstwa przez prokuratora

Potwierdzenie fałszerstwa przez prokuratora

Prokuratura rozpatrując zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów stwierdziła, że popełniono czyn zabroniony polegający na sfałszowaniu dokumentów, (...)

FORUM PRAWNE

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Witam, co mi grozi za składanie fałszywych zeznań? Otóż jakiś czas temu kupiłem koledze telefon komórkowy, na siebie, ale on miał go spłacać. Niestety okazało (...)

groźby karalne

groźby karalne Byłem ostatnio w sądzie w charakterze świadka.Na korytarzu doszło do wymiany zdań pomiędzy oskarżonym a świadkami.Oskarżony obrażał nas i moje środowisko pracy twierdząc że (...)

przestępstwa nie było a wyrok jest

przestępstwa nie było a wyrok jest Mam pytanie Zostałam ukarana za fałszywe oskarżenie policjanta o przewinienie dyscyplinarne tzn z art 234 KK. Sąd przeoczył jednak , że wobec policjanta nie wdrożono (...)

oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 177 1kk

oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 177 1kk Jestem oskarżony o wyżej wymienone przestępstwo. Gdy wezwano mnie na komendę w celu poinformowania mnie o tym, nie przyznałem się do winy, (...)

Czy samotna matka moze popelnic przestepstwo?

Czy samotna matka moze popelnic przestepstwo? Celem wykazania zlej woli swojego bylego ktory od 2,5 lat nie placi alimentow, podjelam kroki majace wykazac, ze praca w jego rejonoe jest, tylko on nie chce (...)

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE????

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE???? PROSZE O POMOC. Komornik nie jest w stanie sciagnąć zaległe alimenty- wskazał mi drogę PROKURATURA-co robic??? Jak sie załatwia takie sprawy? (Olka) (...)

Aresztowany w Niemczech 2

Aresztowany w Niemczech 2 Mój przyjaciel najprzypuszczalniej został aresztowany w Niemczech za kradzież w sklepie. Proszę o poradę, czy ktoś wie, co mu grozi, czy więzienie w Niemczech czy w Polsce, (...)

Praca Magisterska

Praca Magisterska Witam, Piszę pracę magisterską o zasadzie domniemania niewinności. Chciałabym jakos zmodyfikować temat ale nie mam pojęcia jak. Proszę o pomoc dotyczacą mojego planu pracy. Nie (...)

oskarżenie

oskarżenie Mam problem, dostałem z komendy list o następującej treści: Postanowienie o zamknieciu dochodzenia na pod art 321 $ 6 kpk w sprawie używania niedozwolonego urzadzenia służacego do (...)

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów Witam. Mam pytanie, a mianowicie: sprawa z oskarżenia prywatnego - art. 487 kpk. Czy w akcie oskarżenia muszą być zawarte wszystkie dowody, czy można je (...)

Proszę o pomoc!!! zostałam oskarżona z art 212 pkt 1, oskarżyciel Prywatny. Co mi grozi

Proszę o pomoc!!! zostałam oskarżona z art 212 pkt 1, oskarżyciel Prywatny. Co mi grozi Proszę o pomoc!!! zostałam oskarżona z art 212 pkt 1, oskarżyciel Prywatny. Co mi grozi Oskarżenie: - (...)

niesłuszne oskarżenie o kradzież

niesłuszne oskarżenie o kradzież Witam, Kilka miesięcy temu zauważyłem u mojego sąsiada radiowóz policyjny, stał tam dłuższy czas. Po czym nagle zajechali do mnie, staneło mi w drzwiach 3 policjantów. (...)

Oskarżenie o spowodowanie stłuczki !

Oskarżenie o spowodowanie stłuczki ! Zostałem oskarżony o spowodowanie stłuczki z innym samochodem na przykościelnym parkingu, choć w ogolę w nic nie uderzyłem. Jechałem z trzema kolegami i (...)

jak napisać oskarżenie sądowe?

jak napisać oskarżenie sądowe? jak napisać oskarżenie sądowe?

jak wycofać oskarżenie o kradzież?

jak wycofać oskarżenie o kradzież? jak wycofać oskarżenie o kradzież?

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie.

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie. Witam, wczoraj spotkałem się z przykrą sytuacją oskarżenia mnie oraz mojej partnerki o kradzież, niesłusznie. Od początku, pracuje na magazynie, (...)

prosze o poradę. Czy mogę wystąpić do sądu o zadośćuczynienie za oskarżenie i postawienie przed

prosze o poradę. Czy mogę wystąpić do sądu o zadośćuczynienie za oskarżenie i postawienie przed prosze o poradę. Czy mogę wystąpić do sądu o zadośćuczynienie za oskarżenie i postawienie (...)

uciążliwy współlokator-właściciel

uciążliwy współlokator-właściciel Witam. 2,5 miesiąca temu wynajęłam pokój w 4-pokojowym mieszkaniu. Jeden z nich zajmuje młody właściciel, któremu jest wiele do zarzucenia. - stale, mimo (...)

dwa wyroki za tą samą sprawę?

dwa wyroki za tą samą sprawę? Witam serdecznie; Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi pomóc w następującej sprawie. Sąd rejonowy pod dwoma sygnaturami w odstępie pół roku wydał dwa wyroki nakazowe (...)

Obraza uczuć religijnych

Obraza uczuć religijnych Hej mam pytanie czy za obrazę mojej osoby i religii(islam), jak zgłoszę sprawę na policję to potem policja przekaze sprawę dalej, tzn oskarżenie bedzie cywilne-prywatne (...)

Porady prawne