Hipoteka ustawowa

Pytanie:

1. Kiedy zniesiono hipotekę ustawową? 2. Co z art. 107 i 112 ordynacji podatkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hipoteka ustawowa

Hipotekę ustawową zniesiono na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie w dniu 5 maja 2001r. Uchyla ona artykuł 66 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który był podstawą do istnienia hipoteki ustawowej, która powstawała z mocy samego prawa.

Przepisy, o których mowa w części drugiej pytania znajdują się w rozdziale 15, dziale III - Zobowiązania podatkowe ustawy Ordynacja podatkowa i normują odpowiedzialność podatkową osób trzecich i następców prawnych:

Art. 107. § 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. § 1a. Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe. § 2. Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za:

Porady prawne
  1. podatki nie pobrane oraz pobrane, a nie wpłacone przez płatników lub inkasentów,  

  2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,  

  3. nie zwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek,  

  4. koszty postępowania egzekucyjnego 

Art. 112. § 1. Nabywca:

  1. przedsiębiorstwa, 

  2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

  3. składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zł 

- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

§ 2. Składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

§ 3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.

§ 4. Zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje:

  1. należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1, 

  2. odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, powstałych po dniu nabycia. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących małżonkami.

Przepisy powyższe w pełni obowiązują i są stosowane przez właściwe organy.

Nie ma obecnie możliwości powstania hipoteki ustawowej, jednak istnieje możliwość powstania hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych - Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.

Nie ma więc możliwości, żeby podatnik nie dowiedział się o hipotece przymusowej, jak to mogło być z hipoteką ustawową.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

    Co to jest hipoteka i co jest jej przedmiotem? Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje (...)

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Jaki jest cel ustanowienia hipoteki? Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

    Co to jest hipoteka i co jest jej przedmiotem? Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje (...)

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Jaki jest cel ustanowienia hipoteki? Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Cel hipoteki przymusowej Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga zgody dłużnika (właściciela (...)

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka? Jednym ze sposobów zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności jest ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki. Prawo to uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, (...)

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny W marcu 2003 roku zaciągnąłem kredyt hipoteczny na 25 lat na mieszkanie w wysokości 51.000 CHF (około 150.000 PLN) i została ustanowiona hipoteka kaucyjna do wysokości 300.000 PLN. W czerwcu 2004 roku na tej samej nieruchomości ustanowiono hipotekę przymusową. Obecnie toczy się (...)

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

W przypadku decyzji o zabezpieczeniu mamy do czynienia z konstrukcją uznania administracyjnego – prawo daje organowi możliwość działania przy zaistnieniu określonego stanu faktycznego. W tym przypadku nie oznacza to, iż organ może dowolnie uznać, czy wydać decyzję o zabezpieczeniu, czy (...)

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji podjął decyzję o wszczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji wobec (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

    Stan faktyczny: Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, (...)

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Wydział I Cywilny dotyczące hipoteki przymusowej.  Wierzyciel egzekwujący Zbigniew N. złożył do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność dłużników. (...)

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Gdy członek wspólnoty mieszkaniowej długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o przymusową (licytacyjną) sprzedaż jego lokalu (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – dalej jako u.w.l.). 29 lipca (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.  Podobna (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności gospodarczej upadłego małżonka ale również w sferze majątkowego ustroju małżeńskiego.             (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych (...)

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Cel hipoteki przymusowej Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga zgody dłużnika (właściciela (...)

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka? Jednym ze sposobów zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności jest ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki. Prawo to uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, (...)

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny W marcu 2003 roku zaciągnąłem kredyt hipoteczny na 25 lat na mieszkanie w wysokości 51.000 CHF (około 150.000 PLN) i została ustanowiona hipoteka kaucyjna do wysokości 300.000 PLN. W czerwcu 2004 roku na tej samej nieruchomości ustanowiono hipotekę przymusową. Obecnie toczy się (...)

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

W przypadku decyzji o zabezpieczeniu mamy do czynienia z konstrukcją uznania administracyjnego – prawo daje organowi możliwość działania przy zaistnieniu określonego stanu faktycznego. W tym przypadku nie oznacza to, iż organ może dowolnie uznać, czy wydać decyzję o zabezpieczeniu, czy (...)

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji podjął decyzję o wszczęciu przez BFG przymusowej restrukturyzacji wobec (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

    Stan faktyczny: Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, (...)

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Wydział I Cywilny dotyczące hipoteki przymusowej.  Wierzyciel egzekwujący Zbigniew N. złożył do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność dłużników. (...)

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Gdy członek wspólnoty mieszkaniowej długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o przymusową (licytacyjną) sprzedaż jego lokalu (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – dalej jako u.w.l.). 29 lipca (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.  Podobna (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności gospodarczej upadłego małżonka ale również w sferze majątkowego ustroju małżeńskiego.             (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych (...)

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co może spotkać podatnika, jeżeli nie zapłacił podatku? Jeśli podatnik nie zapłaci należnego fiskusowi podatku, to może się spotkać z następującymi reakcjami ze strony organów państwowych:  1. Ustanowienie zabezpieczenia na majątku podatnika Dzięki niemu zobowiązania podatkowe (...)

Zwiększenie odporności instytucji finansowych?

Zwiększenie odporności instytucji finansowych?

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany zwiększą odporność instytucji finansowych na kryzys. 21 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (...)

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

Czemu mają służyć proponowane zmiany? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, (...)

Wsparcie również dla dzieci osób deportowanych

Wsparcie również dla dzieci osób deportowanych

Świadczenia będą przyznawane także tym osobom, które zostały deportowane do pracy przymusowej w granicach terytorium państwa polskiego. Na wsparcie będą mogły liczyć również dzieci deportowanych – nawet wtedy, gdy nie pracowały na rzecz okupanta. Przyszykowano już dwie (...)

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:Na podstawie art. 3 ust. (...)

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

SN rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisów określających podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą w następstwie pobierania przez takie osoby zasiłku macierzyńskiego. ##baner## Uchwała SN W dniu 11 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy (...)

Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie urlopu wychowawczego

Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego W wypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu przysługuje jeden dodatek, który związany jest z jednym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zabezpieczenie zobowiązań hipoteką przymusową

Zabezpieczenie zobowiązań hipoteką przymusową

Czy hipoteka ustawowa, która powstała i została wpisana w 1998 r. zabezpiecza również odsetki od zaległości podatkowej z 1996 r. i 1997 r., jeżeli odsetki te nie zostały wymienione w treści hipoteki ani kwotowo ani w postaci okresu zwłoki? Hipoteka wpisana przed 1998 roku zabezpieczała należności (...)

Hipoteka ustawowa a przejęcie nieruchomości

Hipoteka ustawowa a przejęcie nieruchomości

Firma jest jednym z wierzycieli prowadzących egzekucję z nieruchomości dłużnika. Do pierwszej i drugiej licytacji nikt nie przystąpił. W związku z tym ponieważ firma jest jednym z wierzycieli hipotecznych (posiada hipotekę kaucyjną na nieruchomości), zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług? Zabezpieczenie osobiste polega na tym, że obok dłużnika głównego odpowiedzialność będzie ponosił (...)

Sprzedaż w egzekucji nieruchomości a hipoteka

Sprzedaż w egzekucji nieruchomości a hipoteka

Nieruchomość, która ma zostać zlicytowana, posiada obciążenie w postaci hipoteki ustawowej w wysokości 100.000 zł. Nieruchomość jest szacowana na 80.000 zł. Czy w przypadku jej sprzedania za tą cenę hipoteka ustawowa wygasa? Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przez innego wierzyciela (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Planuję nabycie na licytacji komorniczej budynku w stanie surowym, który został wybudowany przez dłużnika bez wymaganego pozwolenia na budowę. Czy jeśli wygram licytacje, to budynek ten będzie zalegalizowany? Czy będę mógł otrzymać z gminy pozwolenie na użytkowanie tego budynku, jeśli (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika z wniosku innych wierzycieli i toczy się egzekucja z nieruchomości dłużnika. (...)

Hipoteka przymusowa a wspólność ustawowa

Hipoteka przymusowa a wspólność ustawowa

Złożyłem wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, której mój dłużnik jest właścicielem na prawach wspólności ustawowej z jego małżonką. Ja mam tytuł wykonawczy tylko przeciwko niemu i taki dołączyłem do wniosku. W odpowiedzi sąd wezwał mnie do dołączenia tytułu (...)

Zabezpieczenie zobowiązań hipoteką przymusową

Zabezpieczenie zobowiązań hipoteką przymusową

Czy hipoteka ustawowa, która powstała i została wpisana w 1998 r. zabezpiecza również odsetki od zaległości podatkowej z 1996 r. i 1997 r., jeżeli odsetki te nie zostały wymienione w treści hipoteki ani kwotowo ani w postaci okresu zwłoki? Hipoteka wpisana przed 1998 roku zabezpieczała należności (...)

Hipoteka ustawowa a przejęcie nieruchomości

Hipoteka ustawowa a przejęcie nieruchomości

Firma jest jednym z wierzycieli prowadzących egzekucję z nieruchomości dłużnika. Do pierwszej i drugiej licytacji nikt nie przystąpił. W związku z tym ponieważ firma jest jednym z wierzycieli hipotecznych (posiada hipotekę kaucyjną na nieruchomości), zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług? Zabezpieczenie osobiste polega na tym, że obok dłużnika głównego odpowiedzialność będzie ponosił (...)

Sprzedaż w egzekucji nieruchomości a hipoteka

Sprzedaż w egzekucji nieruchomości a hipoteka

Nieruchomość, która ma zostać zlicytowana, posiada obciążenie w postaci hipoteki ustawowej w wysokości 100.000 zł. Nieruchomość jest szacowana na 80.000 zł. Czy w przypadku jej sprzedania za tą cenę hipoteka ustawowa wygasa? Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przez innego wierzyciela (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Planuję nabycie na licytacji komorniczej budynku w stanie surowym, który został wybudowany przez dłużnika bez wymaganego pozwolenia na budowę. Czy jeśli wygram licytacje, to budynek ten będzie zalegalizowany? Czy będę mógł otrzymać z gminy pozwolenie na użytkowanie tego budynku, jeśli (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika z wniosku innych wierzycieli i toczy się egzekucja z nieruchomości dłużnika. (...)

Hipoteka przymusowa a wspólność ustawowa

Hipoteka przymusowa a wspólność ustawowa

Złożyłem wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, której mój dłużnik jest właścicielem na prawach wspólności ustawowej z jego małżonką. Ja mam tytuł wykonawczy tylko przeciwko niemu i taki dołączyłem do wniosku. W odpowiedzi sąd wezwał mnie do dołączenia tytułu (...)

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Dłużnik dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Czy na takim prawie można ustanowić coś podobnego do hipoteki przymusowej i korzystać z uprzywilejowanej pozycji w razie późniejszej egzekucji? Przy odpowiedzi na to pytanie należy posiłkować się przepisami działu II. zatytułowanego (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika z wniosku innych wierzycieli i toczy się egzekucja z nieruchomości dłużnika. (...)

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Dłużnik dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Czy na takim prawie można ustanowić coś podobnego do hipoteki przymusowej i korzystać z uprzywilejowanej pozycji w razie późniejszej egzekucji? Przy odpowiedzi na to pytanie należy posiłkować się przepisami działu II. zatytułowanego (...)

Hipoteka przymusowa a kaucyjna

Hipoteka przymusowa a kaucyjna

Czym różni się hipoteka przymusowa od hipoteki przymusowej kaucyjnej? Co do zasady, hipoteka kaucyjna jest typem hipoteki, która zabezpiecza wierzytelności o wysokości jeszcze nie ustalonej. Zabezpieczenie hipoteką kaucyjną takiej nie ustaklonej jeszcze co do wysokości wierzytelności nastepuje (...)

Hipoteka umowna przed sądem

Hipoteka umowna przed sądem

W toku postępowania cywilnego o wznowienie postępowania dłużnik zaproponował ugodę sądową. Warunki są do przyjęcia, jednakże nie chciałbym się na nią zgodzić bez zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej na nieruchomości dłużnika. W chwili obecnej moja wierzytelność będąca przedmiotem (...)

Hipoteka przymusowa a roszczenie

Hipoteka przymusowa a roszczenie

Co oznacza, że hipoteka przymusowa nie sanuje braków materialno-prawnych i jest wtedy nieważna? Hipoteka przymusowa pełni rolę szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego w szerokim znaczeniu, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności, przez (...)

Hipoteka przymusowa zwykła

Hipoteka przymusowa zwykła

Wydaje mi się, że ustanowienie hipoteki przymusowej zwykłej na nieruchomości (użytkowanie wieczyste) stanowiącej małżeńską wspólność ustawową na podstawie podatkowego tytułu wykonawczego z Urzędu Skarbowego wystawionego jedynie na męża jest niezgodne z prawem. Czy US na podstawie tytułu (...)

Hipoteka przymusowa na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Hipoteka przymusowa na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czy należności wobec ZUS mogą być obciążone hipoteką przymusową, jaka jest sytuacja nabywcy takiej nieruchomości? Odnośnie hipoteki przymusowej to należności z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabezpieczyć na wszystkich nieruchomościach dłużnika hipoteką przymusową. Hipoteka (...)

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Czy z pierwszeństwa opisanego w art. 36 par. 1 Ordynacji Podatkowej korzystają też hipoteki na rzecz Urzędu Gminy, ZUS i KRUS, czy tylko należności budżetowe na rzecz Urzędów Skarbowych? Zgodnie z art. 36 Ordynacji podatkowej hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela (...)

Podstawa wykreślenia hipoteki przymusowej

Podstawa wykreślenia hipoteki przymusowej

Obciążyłem w 2010 roku dwie nieruchomości dłużnika hipotekami przymusowymi na podstawie nakazu zapłaty, jedną hipoteka kaucyjną - na odstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty, a drugą zwykłą na podstawie prawomocnego nakazu (tytułu wykonawczego). Czy ewentualne uchylenie przez Sąd nakazu (...)

Hipoteka przymusowa a egzekucja

Hipoteka przymusowa a egzekucja

Wierzyciel wszczyna postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, na której ustanowione są hipoteki przymusowe na rzecz osób fizycznych. W jaki sposób są oni zaspokajani: czy komornik wypłaca im wierzytelności wg wartości wskazanej w księdze wieczystej \"z automatu\" czy muszą składać wnioski (...)

Zniesienie współwłasności - hipoteka przymusowa

Zniesienie współwłasności - hipoteka przymusowa

Z mojego wniosku toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności (ja mam 1/2) nieruchomości. Czy jeśli sąd przyzna całą własność drugiemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty 1/2 wartości nieruchomości na moją rzecz (mam wycenę nieruchomości przez biegłego), to czy takie (...)

Hipoteka przymusowa a pierwszeństwo w egzekucji

Hipoteka przymusowa a pierwszeństwo w egzekucji

Niebawem zostanie ponownie wszczęte postępowanie egzekucyjne do nieruchomości dłużnika. Wierzycieli jest wielu i łączna kwota ich wierzytelności znacznie przewyższa wartość tej nieruchomości a więc jako również wierzyciel mogę liczyć co najwyżej na częściowe zaspokojenie. Komornik (...)

Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

W 08.2009 Urząd Skarbowy wystąpił do sądu o nałożenie hipoteki przymusowej na moją nieruchomość z tyt. nieuregulowanej należności podatku VAT.W XI 2009 sąd taką hipotekę nałożył, a ja otrzymałam zawiadomienie z Wydz. Ksiąg Wieczystych 3.03.2010r.Na ten wpis przysługuje skarga do 7 (...)

Hipoteka przymusowa jako gwarancja pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela

Hipoteka przymusowa jako gwarancja pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela

Czy hipoteka przymusowa zawsze gwarantuje pierwszeństwo zaspokojenia? O ile bezdyskusyjne jest przyjęcie zasady, iż wierzytelność zabezpieczona hipoteką przymusową ustanowioną przed zajęciem nieruchomości korzysta przy planie podziału z pierwszeństwa, o tyle wątpliwości może budzić stanowisko, (...)

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie

Członek wspólnoty mieszkaniowej wynajął osobie trzeciej mieszkanie i po kilku miesiącach zmarł. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, wiadomo zaś, że zmarły pozostawił po sobie bliżej nieznanych spadkobierców za granicą. Najemca lokalu nie płaci zaliczek na czynsz, zarządzanie, (...)