Informacja publiczna/odwołanie od decyzji

Pytanie:

Burmistrz odmówił (w formie decyzji) udzielenia informacji publicznej. Decyzja nie zawiera pouczenia co do możliwości wniesienia środków zaskarżenia. Chciałem odwołać się od tej decyzji. Do kogo należy skierować odwołanie/skargę? Jaka wiąże się z tym opłata i na konto którego organu należy ją wnieść?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja publiczna/odwołanie od decyzji

Z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r., Nr 112 poz. 1198) wynika, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl których decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. (art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U. 2000 r., Nr 98 poz. 1071).

Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach (art. 111 § 1 kpa). W związku z tym od Pana zależy czy będzie Pan od razu składał odwołanie, czy też występował do burmistrza o uzupełnienie decyzji o element dotyczący pouczenia o prawie do wniesienia odwołania od decyzji (np. aby zyskać czas na zebranie dodatkowych argumentów za ujawnieniem żądanych informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej). W tym drugim przypadku termin do wniesienia odwołania od decyzji, co do której strona złożyła żądanie jej uzupełnienia lub sprostowania w trybie komentowanego przepisu, nie zależy od oceny tego żądania przez organ administracji. Złożenie wniosku o uzupełnienie terminu powoduje wstrzymanie biegu tego terminu. Biegnie on zatem od dnia doręczenia stronie odpowiedzi na jej żądanie, niezależnie od tego, czy organ odmówił uzupełnienia lub sprostowania czy też przychylił się do żądania strony. Odmienne stanowisko, uzależniające bieg tego terminu od uzupełnienia decyzji w trybie art. 111 § 1, stwarzałoby niepewność sytuacji prawnej strony, która mogłaby obawiać się o zachowanie terminu do wniesienia odwołania (zob. wyrok NSA OZ w Krakowie z 2 czerwca 1999 r., I SA/Kr 217/98 - LexPolonica nr 343494; zob. też wyrok NSA OZ w Lublinie z 23 października 1998 r., I SA/Lu 977/97 - LexPolonica nr 340635; teza pierwsza wyroku NSA OZ w Gdańsku z 22 listopada 2000 r., II SA/Gd 1783/98, LexPolonica nr 354562 - ONSA 2002, nr 1, poz. 232; postanowienie WSA w Szczecinie z 5 listopada 2009 r., II SA/Sz 1217/2009, LexPolonica nr 2296380 - „Wspólnota” 2009, nr 47, s. 45).

Odwołanie od decyzji nie podlega opłacie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: