Jak założyć komitet społeczny

Pytanie:

Witam serdecznie, potrzebuję Państwa pomocy w pewnej sprawie. W raz z mieszkańcami naszego miasta chcieliśmy założyć komitet społeczny. Od czego mamy zacząć? Jakie są formalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak założyć komitet społeczny

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) a także na podstawie poglądów przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Komitety społeczne definiowane są z punktuwidzenia prawa jako organizacje dobrowolne, zrzeszające osoby w sposób mniej lub bardziej formalny, powołane przez osoby wchodzące w jego skład dla realizacji określonego celu.

Przykładami Komitetów społecznych są komitety powołane dla realizacji celów społeczności lokalnej (np.komitety budowy wodociągu i kanalizacji w danej miejscowości, komitety utworzone w celu realizacji zbiórek środków przeznaczonych na określony cele etc.).

Co bardzo istotne w Państwa sytuacji, komitety nie posiadają osobowości prawnej i zasadniczo nie podlegają żadnej rejestracji. Jedynym rejestrem o którym piszemy w tym miejscu jest Krajowy Rejestr Sądowy –niestety, przepisy prawne nie przewidują jednak rejestracji komitetów społecznych.

Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdybyście Państwo zorganizowali się w formie stowarzyszenia.

W najszerszym znaczeniu przez stowarzyszenie rozumie się dobrowolne zrzeszenie ludzi w formie organizacji dla osiągnięcia wspólnymi siłami i środkami określonego celu. W takim ujęciu stowarzyszeniami są zarówno zrzeszenia mające cel gospodarczy (spółki, stowarzyszenia na udział), jak też zrzeszenia o niezarobkowym celu.

Zgodnie bowiem z ustawą prawo o stowarzyszeniach:

Art. 8.1.Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu doKrajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

Rejestracja stowarzyszenia dokonywana jest w sądzie rejonowym, wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Trwa ona maksymalnie 3 miesiące.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach wskazuje, że:

Art. 9.Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.

Art. 10.1.Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1)nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2)teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3)cele i sposoby ich realizacji,

4)sposób nabywania i utraty członkostwa,przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

5)władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6)sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

7)sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8)zasady dokonywania zmian statutu,

9)sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

2.Stowarzyszenie, które zamierza tworzyćterenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

3.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną.

Jest to więc forma działania znacznie bardziej sformalizowanai trwała, wymagająca podjęcia wielu czynności, dokonania zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, wymagająca posiadania 

organów (walne zgromadzenie, zarząd, organ kontrolny).

 

Warto się zastanowić, czy potrzebujecie Państwo aż tak sformalizowanej struktury, czy wystarczający w opisanej sytuacji będzie wyłącznie niesformalizowanyKomitet Społeczny. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335