Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Pytanie:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, reszta to trzoda owce i kozy) wynika z ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt, wprowadzonej w Polsce w związku z wejściem do UE. Kolczyk jest towarem o tyle specyficznym, że od momentu nadania numeru w Powiatowym Oddziale ARiMR, jest przypisany do konkretnego gospodarstwa, które jest również oznakowane unikalnym numerem. Na kolczyku w sposób trwały naniesiony jest numer gospodarstwa i numer zwierzęcia, pozwalający w każdej chwili zidentyfikować zwierzę i jego właściciela w dowolnym miejscu UE. W momencie otrzymania puli numerów (zwykle na cały rok), rolnik musi podjąć decyzję w dwóch sprawach: 1. wybrać jednego producenta kolczyków, w chwili obecnej z sześciu producentów, 2. wybrać sposób zamówienia: 1) zlecić zamówienie kolczyków pracownikowi ARiMR, który wydał pulę numerów, za pośrednictwem Internetu; realizacja następuje pocztą za zaliczeniem pocztowym; 2) osobiście zwykłą pocztą wysłać zamówienie do wybranego producenta; realizacja następuje jak w punkcie poprzednim; 3) zlecić zamówienie kolczyków pośrednikowi, przekazując pisemny dokument z ARiMR, upoważniający do zamówienia kolczyków u producenta, z którym współpracuje pośrednik. Odbiór następuje w sposób przyjęty u danego pośrednika, przeważnie osobiście po otrzymaniu telefonicznego zawiadomienia, uiszczając należność przy odbiorze. Spółka, której dotyczyć będzie pytanie, prowadzi sprzedaż kolczyków opisaną w punkcie 2. podpunkt 3). W spółce są tworzone następujące dokumenty związane z obrotem kolczyków: 1. ewidencja zamówień z uwzględnieniem danych gospodarstwa i numerami zamawianych kolczyków, na podstawie dokumentów dostarczonych przez rolników, 2. ewidencja zrealizowanych zamówień z danymi jak wyżej, w postaci wykazów sporządzanych przez producenta kolczyków i dołączanych do każdej przesyłki z kolczykami, 3. ewidencja faktur VAT, które są wystawiane na każdego zamawiającego kolczyki rolnika. Dla zarządzającego spółką wydaje się, że w związku z tym, że nabywcami kolczyków są wyłącznie rolnicy indywidualni, istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. (jest to obowiązek wykraczający poza ramy zdrowego rozsądku, ponieważ faktycznie sprzedaż następuje już w momencie złożenia zamówienia, a towaru nie może kupić nikt inny, ponadto przed wbiciem obrotu do kasy fiskalnej powstają trzy zestawy ewidencji, w tym po jednym w ARiMR i u producenta towaru, u których nie istnieje możliwość fałszerstwa wielkości sprzedaży, a więc nie ma możliwości ukrycia operacji sprzedaży u sprzedawcy w tym wypadku w spółce). Sprawa była by prosta, gdyby był tylko jeden punkt sprzedaży kolczyków, W tym wypadku jednak spółka musiała utworzyć punkty sprzedaży w 14 powiatach, tzn. tam, gdzie wydawane są pule numerów. Koszty związane z utrzymaniem biur są na tyle wysokie, że zakup 14 kas fiskalnych staje się problemem. Czy można wbijać w kasę sprzedaż kolczyków na podstawie faktur producenta w momencie otrzymania przesyłki, a więc ewidencja sprzedaży w kasie fiskalnej nie będzie związana z otrzymaniem należności. Obrót gotówkowy będzie ewidencjonowany w momencie odbioru kolczyków przez rolnika na podstawie faktur gotówkowych VAT, ewidencjonowanym w zwykłym raporcie kasowym. Jeżeli to jest możliwe, wystarczy jedna kasa fiskalna ewidencjonująca sprzedaż z wszystkich 14 punktów powiatowych. Powyżej postawione pytanie można uogólnić w sposób następujący: Czy kasa fiskalna służy do: ewidencji sprzedaży (która nie zawsze jest związana z wpłatą gotówki), czy też służy do ewidencji sprzedaży nierozerwalnie związanej z wpływem gotówki do kasy sprzedającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedmiotowo z obowiązku montowania kas fiskalnych Minister Finansów zwolnił jednak m.in. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.4), z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:  

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi,  

2) usług ślusarskich i kowalskich.

Jeśli zatem opisane pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarskich mieści się w tej kategorii, to niezależnie od wysokości obrotu podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Zwolnione z tego obowiązku są również usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 93.05). Poza tym dość powszechny jest pogląd, iż podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od VAT, są również zwolnieni z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji na potrzeby tego podatku.

Jeżeli natomiast wskazana działalność nie mieści się w żadnym z wyłączeń, trzeba ewidencjonować obrót za pomocą kas fiskalnych w każdej z placówek, w której dokonywana jest sprzedaż towarów czy usług. Obowiązek stosowania kas rejestrujących jest jedynie szczególną formą prowadzenia (części) ewidencji, o której mowa w art. 109 ustawy o VAT. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. W praktyce przyjmuje się, iż transakcja powinna być zarejestrowana w kasie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady zaś obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in. do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy, a także do sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.   

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.  

Polecamy również:

Potrzebujesz porady prawnej?

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są trzy rodzaje kas: kasy on-line, kasy z zapisem elektronicznym i kasy z zapisem papierowym. (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Kto powinien przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku? Dotyczy to ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz: prowadzisz działalność na terytorium Polski, jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online, sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE. Chodzi (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy (...)

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów. Proponowane przepisy zakładają dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT). VAT stanowi bowiem (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, to program, który już na samym wstępie, w momencie jego ogłoszenia, jest niepodważalnie (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

Pomoc dla producentów jabłek

Pomoc dla producentów jabłek

W związku z utrzymującymi się niskimi cenami jabłek deserowych na rynku krajowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało krajowe przepisy wdrażające mechanizm pomocy. Od dziś do 28 kwietnia br. zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogą zgłosić swój udział (...)

Zmiany dotyczące rynków dla rolników

Zmiany dotyczące rynków dla rolników

Co przewiduje ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Nowelizacja zawiera rozwiązania polegające na rozciągnięciu rozwiązań prawnych określonych obecnie w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)

Zakazać klonowania zwierząt do celów produkcji żywności

Zakazać klonowania zwierząt do celów produkcji żywności

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia na terenie Unii Europejskiej zakazu klonowania zwierząt do celów produkcji żywności. Posłowie wezwali ponadto do zakazania importu klonowanych zwierząt i ich potomstwa oraz produktów mięsnych i mlecznych pochodzących z klonowanych zwierząt.W rezolucji przyjętej przez Parlament olbrzymią większością głosów (622/32/25), (...)

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Kto może wykorzystywać odpady na własne potrzeby? Od 19 maja 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadów może bowiem przekazać (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, (...)

Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Jako osoba fizyczna pierwszy raz będę prowadziła działalność gospodarczą. Czy mając zgłoszoną do urzędu skarbowego hurtownię będę mogła prowadzić również sprzedaż detaliczną? Czy dla (...)

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Kupując kasy fiskalne właściciel sklepu uzyskał ulgę w podatku VAT. Czy jeśli sklep po 2 latach od zakupu kas trzeba zlikwidować, to ulgę będzie trzeba zwrócić? Jesli tak, to czy wprowadzenie (...)

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej dokumentującej sprzedaż (działalność polegająca na świadczeniu usług budowlanych)? Ewentualnie (...)

Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej? Ani przepisy ustawy o (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się (...)

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Nasza firma podpisała umowę z ARiMR o dofinansowanie 50% projektu na zakup środków trwałych, czyli my kupujemy za swoje fundusze, później mamy zwrot w wysokości 50% kosztów zakupu. Jeżeli zwrot (...)

Właściwy zakres skargi do WSA

Właściwy zakres skargi do WSA

Osoba A po drugim odwołaniu od decyzji I instancji otrzymała niepomyślną i jej zdaniem niezgodną z prawem materialnym decyzję ARiMR od organu II instancji. Wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Na terenie osiedla na którym mieszkam właściciel wypuszcza bez opieki agresywne psy (bez kagańca, bez smyczy!) . Psy te zaatakowały i pogryzły bawiące się na osiedlu dziecko. W jaki sposób możemy (...)

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością? Służebność (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 52 ar. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy tej działki, a obecnie zakończyła się procedura podziału (...)

FORUM PRAWNE

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

Kasy fiskalne dla lakarzy

Kasy fiskalne dla lakarzy Witam Z diem 1 maja wchodzi w życie obowiązek rejestrowania przez lekarzy swoich dochodów przy pomocy kas fiskalnych. Obowiązek stosowania przez lekarzy kas fiskalnych wynika (...)

Kasy fiskalne dla lekarzy 2011

Kasy fiskalne dla lekarzy 2011 Od 1 maja 2011 roku obowiązek rejestrowania swoich dochodów przy pomocy kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, detektywów, ochroniarzy a także lekarzy. Niektórzy (...)

Obowiązkowe kasy online

Obowiązkowe kasy online Dlaczego państwo wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online - cokolwiek to znaczy? Ja nie załatwiam niczego przez internet jeśli mogę coś zrobić osobiście - a (...)

Kasy fiskalne 2013 - nowe zasady.

Kasy fiskalne 2013 - nowe zasady. UWAGA!! Wszyscy przedsiębiorcy, których miesięczne obroty wynoszą około 1 667 zł. Od 2013 roku bede musieli uzywac kasy fiskalnej.

VAT 2011 - jakie zmiany ???

VAT 2011 - jakie zmiany ??? Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o VAT obejmują: 1) zmiany w zakresie stawek podatku VAT, 2) dostosowanie do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy (...)

vat 2011 zmiany

vat 2011 zmiany Nowych przepisów w ustawie o VAT jest naprawdę dużo. Do najistotniejszych zmian, jakie ustawodawca wprowadził do sytemu VAT zaliczają się: * Zmiany w zakresie stawek VAT. * Dostosowanie (...)

Rozdzielność majątkowa, a urzędnicy ARiMR

Rozdzielność majątkowa, a urzędnicy ARiMR Witam! Mam poważny problem z ARiMR. W roku 2005 będąc w stanie wolnym otrzymałam w darowiznie 2 ha gruntów, a agencja nadała mi numer gospodarstwa. W2007 (...)

Czymożna cofnąć się wstecz z ubezpieczniem w ARiMR ??

Czymożna cofnąć się wstecz z ubezpieczniem w ARiMR ?? Czymożna cofnąć się wstecz z ubezpieczniem w ARiMR ?? Tata mój jest na ręcie strukturalnej, jako dziecko uczace się byłam (...)

czy arimr jest organem administracji?

czy arimr jest organem administracji? czy arimr jest organem administracji?

jak napisać odwołanie do dyrektora arimr?

jak napisać odwołanie do dyrektora arimr? jak napisać odwołanie do dyrektora arimr?

jak napisać odwołanie od decyzji arimr kwoty mlecznej?

jak napisać odwołanie od decyzji arimr kwoty mlecznej? jak napisać odwołanie od decyzji arimr kwoty mlecznej?

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Obywatelski Projekt Uchwały o Ochronie Zwierząt 2012

Obywatelski Projekt Uchwały o Ochronie Zwierząt 2012 Rząd jest przeciwny rozwiązaniom obywatelskiego projektu uchwały o ochronie zwierząt! Najwyraźniej nasz rząd jest nie tylko skorumpowany, zakłamany (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

Sklep zoologiczny miał prawo odmówić sprzedaży na pokarm?

Sklep zoologiczny miał prawo odmówić sprzedaży na pokarm? Odmowa sprzedaży szczura na pokarm dla węża jest niezgodna z prawem? Czy są jakieś sposoby, żeby można zgodnie z prawem odmawiać sprzedaży (...)

Porady prawne