Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

Pytanie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia ponosi koszty oświetlenia tych dróg. Zgodnie z prawem energetycznym to Gmina jest odpowiedzialna za finansowanie oświetlenia dróg i placów na terenie gminy. Czy spółdzielnia może żądać od gminy refinansowania oświetlenia dróg na osiedlu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

Skoro droga należy do spółdzielni mieszkaniowej jej status należy określić jako droga prywatna. Zgodnie z art. 18 ustawy prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy między innymi finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że mimo braku wyraźnego wskazania przyjąć należy, iż obowiązek organizacji i finansowania oświetlenia spoczywa na gminie w odniesieniu do tych miejsc publicznych (ulic, placów) i dróg, które znajdują się na obszarze danej gminy i które jednocześnie stanowią jej mienie komunalne, względnie znajdują się w jej zarządzie (drogi gminne). W Państwa przypadku o ile ulice te znajdują się na terenie gminy, to jednak nie stanowią jej mienia komunalnego (lecz spółdzielni) oraz nie znajdują się te drogi w zarządzie sprawowanym przez gminę. Nie ma zatem podstaw do żądania refinansowania oświetlenia ulic. Ten koszt ponosić będzie spółdzielnia a pośrednio mieszkańcy w ramach opłat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne