Legalizacja samowoli budowlanej

Pytanie:

Stodoła została odbudowana przez poprzedniego właściciela po pożarze bez wymaganego pozwolenia. Odbudowy dokonano za wiedzą urzędu gminy, za pieniądze wypłacone z ubezpieczenia. Stodołę odbudowywała "cała wieś" w ramach pomocy sąsiedzkiej. 5 lat po odbudowie kupiłem nieruchomość z tą stodołą i nie sprawdziłem braku ww. pozwolenia. Ponieważ stodoła nie została zabezpieczona (nie zainstalowano wrót w sąsiekach i wykonywano ją pośpiesznie) jej ściana szczytowa była po kilku latach popękana i budynek groził zawaleniem. Rok po zakupie (w 2000 r.), po huraganie, który wyłamał część okolicznego lasu, skróciłem stodołę o jeden szczytowy sąsiek, popękaną ścianę wymurowałem solidniej, a otwory na wrota sąsieków zamurowałem - wszystko w ramach siedliska, ale bez zgłoszenia robót. Cała ogromna stodoła została więc zmniejszona, nie zmieniałem ani jej konstrukcji, ani przekrycia. W wyniku donosu sąsiada inspektorka powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wydała postanowienie wstrzymania robót, a w uzasadnieniu stwierdziła, że rozpoczęta w 1994 r. budowa nie została zakończona i w zasadzie trwa nadal. Zobowiązała mnie do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji (projekt budowlany, ekspertyzy techniczne), na których wykonanie mnie nie stać. Głównym jednak powodem było to, że z wszystkimi urzędami (m.in. urząd gminy i Starostwo Powiatowe) jestem w prawnym konflikcie, ponieważ prowadzę inna sprawę, w której oskarżam te urzędu o sfałszowanie dokumentacji pewnej inwestycji. W sprawie inspektorki prowadzącej sprawę mojej stodoły złożyłem wcześniej, w innej sprawie, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez tę inspektorkę przestępstwa. Dokumentacji nie złożyłem, a w piśmie wyjaśniającym poinformowałem o powodach zwłoki. Po pół roku od wydania postanowienia wydana została decyzja nakazująca rozbiórkę całej stodoły i połączonej z nią obory. W dokumencie nie jest powiedziane wprost, że budowy dokonał poprzedni właściciel i że została ona zakończona, ale wynika z niego, że od kilku lat prowadzę tę inwestycję. Jestem więc inwestorem, który prowadzi rozpoczęta w 1994 r. budowę. Przepisy Prawa budowlanego mówią, że do legalizacji budowy zobowiązany jest "Inwestor". W uzasadnieniu decyzji rozbiórki również stwierdza się, że "Inwestor nie wywiązał się z nałożonego obowiązku". Nie zmienia to faktu, że grozi mi albo rozbiórka ogromnego i ważnego dla mnie budynku, którego wybudowanie od nowa pochłonie majątek, albo opłaty legalizacyjne zaliczanego w całości "na moje konto" budynku sięgające dziesiątek tysięcy złotych. Czy właściciel (od 7 lat) nieruchomości, na której znajduje się budynek wybudowany przed 11 laty (1994 r.) jest "Inwestorem", odpowiedzialnym za wybudowanie budynku, jeśli budynek ten (jakkolwiek niesolidnie, ale jednak) został ukończony przez znanego urzędowi (jest świadkiem w sprawie) poprzedniego właściciela nieruchomości. Czy istnieją przepisy, z których wynika, że od pewnej granicy, nawet wydana zgodnie z obowiązującym prawem decyzja może pociągać za sobą skutki nieproporcjonalne do uchybienia przepisom i może mieć charakter szykany wobec osoby, z którą urzędnik jest w odrębnym konflikcie.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.9.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Legalizacja samowoli budowlanej

Przede wszystkim z opisu stanu faktyczne wynika, że wykonywał Pan prace, na które powinien był Pan uzyskać pozwolenie na budowę. Dopuścił się Pan więc samowoli budowlanej. Właściwy będzie w tej sprawie głównie przepis art. 48 ustawy Prawo budowlane. Przepisu art. 48 nie stosuje się jednak do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1995 r. lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe. Naszym zdaniem brak podstaw do twierdzenia, że Pana prace stanowiły kontynuację prac z 1994 r. Uznaniu budowy za zakończoną nie powinien przeszkodzić częściowy brak wykonania robót wykończeniowych, wyposażeniowych lub innych o podobnym charakterze, które mogą być wykonywane w użytkowanym obiekcie budowlanym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 1997 r. SA/Ka 2178/95). Jeżeli prace budowlane zakończyły się przed 1 stycznia 1995 r. i umożliwiały użytkowanie (także w części) obiektu, to budowę należy uznać za zakończoną.  

Porady prawne

Zgodnie z ustawą wcześniejszą, z dnia 24 października 1974 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 229) obowiązkowe orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę następowało, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia (art. 37 ust. 1 tej ustawy). Na gruncie tej ustawy wybudowanie obiektu bez pozwolenia (w całości lub w części) na terenie przeznaczonym pod budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, obligowało organ administracji do legalizacji tej samowoli budowlanej. 

Prawdopodobnie właśnie dlatego inspektorka nadzoru budowlanego dąży do uznania, że budowa z 1994 r. nie została zakończona. Proszę jednak pamiętać, że może to być zupełnie bez znaczenia dla Pana sytuacji prawnej, gdyż nie wykonał Pan warunków legalizacji własnej samowoli budowlanej. Ponadto obowiązek legalizacji samowoli budowlanej z 1994 r. także będzie spoczywał na Panu, tyle, że odbywać się będzie w oparciu o inne przepisy.

Co do drugiego pytania, jeżeli organ administracji podejmuje działania w ramach swoich kompetencji, to nie można uznać, że jest Pan szykanowany dlatego, że decyzja o rozbiórka pociągnie za sobą skutki nieproporcjonalne do uchybienia przepisom. Kwestia tej nieproporcjonalności konsekwencji samowoli budowlanej (czyli rozbiórki) była już rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny i obecnie obowiązujące przepisy są zgodne z Konstytucją.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Czemu ma służyć projekt zmian warunków (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Inwestorzy, którzy postawili budynki niezgodnie z prawem, łatwiej będą mogli je zalegalizować. Regulacje, przedstawione przez senatorów w nowelizacji prawa budowlanego, spotkały się z poparciem Komisji Infrastruktury. Zarekomenduje ona dziś w Sejmie uchwalenie projektu ustawy bez (...)

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Samowole budowlane, które zostały postawione na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania, będzie można zalegalizować – zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Przygotowany przez senatorów projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Czego dotyczą proponowane zmiany w zakresie budownictwa?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, który po przeyjęciu przez Sejm trafil teraz pod obrady Senatu, dotyczy realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dziale Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone stanowisko GINB: W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej   Źródło: www.gunb.gov.pl legalizacja samowoli budowlanej, umorzenie, opłata legalizacyjna, Prawo (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Wystarczy proste zgłoszenie u starosty. Jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu, można stawiać mury. Teraz – zanim przystąpimy do wznoszenia budynku – konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Wydanie takiej decyzji jest często poprzedzone szeregiem innych aktów administracyjnych (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian (...)

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. Jednym z (...)

Równe traktowanie uczestników procesu budowlanego

Równe traktowanie uczestników procesu budowlanego

18 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczące samowoli budowlanej - obowiązku opłaty legalizacyjnej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (...)

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

W artykule niniejszym omówiona zostanie zasada ponoszenia kosztów wykonania decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego albo jego części, doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, zaniechania kontynuacji robót budowlanych, wykonania określonych robót (...)

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nowelizacja ustawy (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Czy zgodne jest z prawem legalizowanie przez władze gminne (burmistrza) budowli, które zostały wniesione bez pozwolenia na budowę, a są zalegalizowane w gminie, gdyż pobiera się podatek od nieruchomości, który stanowi dochód gminny? Czy Inspektor budowlany powinien wszczynać postępowanie (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2). Dowiedziałem się ostatnio o abolicji budowlanej, ale Wniosek o darmową legalizację może być złożony przez właściciela (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem - budynku stodoły. Po budynku stodoły nie ma znaku od 1997 roku, powstały tam bez mojej zgody, (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Na sąsiedniej działce wybudowano w 2008 r. w pasie drogowym trasy S8 napowietrzną linię energetyczną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez starostę, które zostało następnie unieważnione z urzędu przez wojewodę (z uwagi na naruszenie właściwości). Nie zostałem w ogóle poinformowany (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym terminie. Dokumentacji tej dostarczyć w terminie nie mogę, ponieważ uzyskanie jednej z opinii (...)

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu na bliską odległość budynku od granicy działki sąsiada nie mogę zrobić odbioru budynku. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Mój problem polega na tym, iż budowa obiektów - skład opału, składowisko materiałów budowlanych, a także budynek biurowy - wszystko na jednej nieruchomości, wybudowane zostały bez pozwolenia na budowę (jesień 2003 r.) i inwestor nie prowadzi już żadnych robót budowlanych przy tych obiektach. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Planuję nabycie na licytacji komorniczej budynku w stanie surowym, który został wybudowany przez dłużnika bez wymaganego pozwolenia na budowę. Czy jeśli wygram licytacje, to budynek ten będzie zalegalizowany? Czy będę mógł otrzymać z gminy pozwolenie na użytkowanie tego budynku, jeśli (...)

Sposób ustalenia opłaty legalizacyjnej

Sposób ustalenia opłaty legalizacyjnej

Kto ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (dotyczącej samowoli budowlanej)? Do kogo składa się zażalenie na wysokość opłaty legalizacyjnej? Czy istnieją (w orzecznictwie) przypadki obniżenia opłaty ze względów np. pozytywny wpływ wybudowanego nielegalnie obiektu na poprawę warunków (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Odziedziczyłam dom po dziadku. Do nieruchomości jest dobudowany pokój. Znajduje się on na mapie geodezyjnej terenu. Niestety w papierach nie mogę znaleść pozwolenia na tą dobudówkę. Jak to zalegalizować. Czy jest możliwe aby w podkładach geodezyjnych był umieszczony obiekt bez pozwolenia? (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Inwestor wykonał samowolnie roboty budowlane przy ziemnym stawie o wym. 8m x 32m i głębokości średnio około 1m. Nadzór budowlany wydał decyzję nakazująca opracowanie projektu budowlanego zawierającego ocenę techniczną wykonanych samowolnie robót  przy ziemnym stawie hodowlanym wraz ze (...)

Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

Czy mogę zalegalizować samowolę budowlaną na działce, która jest wpółwłasnością, bez przyłączania się do takiego wniosku współwłaściciela nieruchomości? Obiekt wybudowany bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę będzie można zalegalizować po spełnieniu łącznie kilku warunków. (...)

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może się mylę, ale zakładam, że to na 100% oznacza, że poprzedni właściciele postawili ją samowolnie. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne" dotyczy (...)