Likwidacja działalnosci gospodarczej a remanent

Pytanie:

Wkrótce będę musiała podjąć decyzję o likwidacji działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu (branża gastronomiczna - powód: problemy z wynajmującym i brak drugiego lokalu pod prowadzoną obecnie działalność). Na firmę zakupiony został przed rokiem jako jedyny środek trwały samochód osobowy. W ewidencji wyposażenia firmy znajdują się również inne środki i przedmioty (ich wartość netto przekracza każdorazowo 1500 złotych i wynika z faktur zakupu). Poza elementami wyposażenia zakupywane były na firmę, w zależności od potrzeb, inne przedmioty (ich wartość netto jest każdorazowo mniejsza niż 1500 złotych) niezbędne do funkcjonowania firmy. Wiem również, że jako taka nie istnieje instytucja zawieszenia działalności gospodarczej. Nie chciałabym likwidować tej działalności i rozpaczliwie poszukuję innego lokalu. Czy mam prawo przed dniem likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej przepisać protokołem na siebie (lub w inny dozwolony sposób) środek trwały - samochód osobowy oraz pozostałe elementy wyposażenia firmy, jak również inne przedmioty związane z prowadzeniem działalności, a zakupione na podstawie faktur VAT, tak by na dzień likwidacji działalności gospodarczej nie figurowały one w remanencie likwidacyjnym (konieczność odprowadzenia podatku dochodowego i VAT-u od remanentu)? Jeżeli tak, to czy w momencie ponownego założenia działalności gospodarczej w tej samej branży mogłabym je wprowadzić ponownie protokołem do firmy i jakie koszty byłyby z tym związane? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Likwidacja działalnosci gospodarczej a remanent

W przedstawionej sprawie należy przede wszystkim stwierdzić, że podatnik: po pierwsze, ma prawo wycofać z prowadzonej działalności składniki majątku, tj. środki trwałe  czy wyposażenie i przekazać je na prywatne potrzeby. Takie rozwiązanie może podjąć i Pani. Po drugie, podatnik ma wprowadzić prywatne składniki majątku na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie w każdym przypadku przepisy wprost wskazują na taką możliwość, niemniej analiza regulacji prawnych prowadzi do takiego wniosku. W przypadku podatku VAT możliwość przekazania składników majątku firmy na prywatne potrzeby wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W przytoczonym przepisie mowa jest, że przez dostawę towarów rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie towarów na cele osobiste podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nabyty zarówno samochód, jak i elementy wyposażenia były przedmiotem nabycia dla celów prowadzonej działalności, stąd mogła Pani wykorzystać prawo do odliczenia VAT. W konsekwencji oznacza to, że przekazanie tak samochodu, jak i wyposażenia oraz innych przedmiotów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, w rozumieniu ustawy o VAT jest dostawą towarów. To zaś oznacza, że od przekazywanych składników należy odprowadzić podatek VAT. Niestety fakt, przekazania towarów nie przyczyni się do uniknięcia zapłaty podatku VAT. Dodatkowo podatek należny będzie równy podatkowi uprzednio odliczonemu, zgodnie bowiem z art. 21 ust. 10 ustawy w przypadku przekazania towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów. Jedynym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT nie będzie objęte przekazanie samochodu na prywatne potrzeby. Taka możliwość jest dopuszczalna w sytuacji, gdy samochód był używany w działalności ponad pół roku. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy), przez towary używane rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Innymi słowy, jeżeli samochód będący środkiem trwałym spełnia definicję towaru używanego, to ma Pani prawo dokonać przekazania tegoż samochodu na prywatne potrzeby korzystając przy tym ze zwolnienia z podatku VAT. W odniesieniu zaś do pozostałych składników majątku konieczne jest odprowadzenia podatku VAT od przekazania. Konieczność taka wynika z faktu, że uprzednio istniało prawo odliczenia przez Panią podatku naliczonego od zakupu tychże składników. Owszem, ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 2 zwalnia dostawę towarów używanych od podatku VAT, ale pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W odniesieniu zaś do podatku dochodowego i konsekwencji przekazania składników majątku firmy na prywatne potrzeby należy stwierdzić, że w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych również jest przewidziana prawem. Ponadto w odniesieniu do podatku VAT przekazanie jest korzystne pod względem podatkowym, o ile nie dokona Pani sprzedaży przekazywanego majątku. Co do zasady, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o PIT, źródłem przychodów jest  odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Niemniej wskazany przepis nie ma zastosowania, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3, do odpłatnego zbycia składników majątku (środków trwałych oraz wyposażenia powyżej 1 500 zł), nawet jeżeli przed zbyciem zostały one wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Innymi słowy, jeżeli sprzedałaby Pani przejęte na prywatne potrzeby środki trwałe i wyposażenie w okresie 6 lat od przekazania wówczas przychody z tej sprzedaży należy sklasyfikować jako przychody z działalności. Jeżeli sprzedaż nastąpiłaby po tym okresie, wówczas przychód będzie klasyfikowany jako przychody z odpłatnego zbycia. Niemniej, jeżeli nie dokona Pani sprzedaży w ogóle, a po jakimś czasie ponownie przekaże Pani do celów działalności wówczas z punktu widzenia podatku dochodowego czynności te będą neutralne. 

Warto zauważyć, że przepisy ustaw nie stwierdzają, jak podatnik powinien dokonać przekazania prywatnego majątku na potrzeby prowadzonej działalności. W tym kontekście warto zapoznać się z treścią postanowienia wydanego przez  Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku z dnia 1 września 2006 r. o sygnaturze IIUSpbIA/1/415-102/169a/81/06/BB. W postanowieniu Naczelnik zauważył, że przekazanie prywatnego majątku na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej powinno być potwierdzone prawidłowo sporządzoną dokumentacją. Naczelnik postanowił, że sporządzony dokument powinien zawierać dane potwierdzające stan faktyczny dokonanej operacji, tj określać: datę jej dokonania, rodzaj środka trwałego będącego przedmiotem przekazania oraz inne dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych. Przez analogię należy uznać, że odpowiednią dokumentację należy sporządzić w odniesieniu do przekazywanego wyposażenia na potrzeby prowadzonej firmy.   

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

  Co to jest likwidacja i jakie są jej sposoby? Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym polega na tym, że dotychczasowy przedsiębiorca (...)

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

W jaki sposób ustalić dochód z likwidacji działalności gospodarczej?Podatnik likwidujący działalność powinien sporządzić remanent likwidacyjny, w którym musi ująć wszystkie pozostałe na dzień likwidacji towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby (...)

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Przepisy Unii Europejskiej ustanawiają jako jedną z naczelnych zasad podatku VAT, zasadę neutralności oraz zakaz podwójnego opodatkowania. Niestety przepisy polskiej ustawy w wielu miejscach zasadę tę naruszają. Jako jeden z przykładów sytuacji, które mogą stać się sporą (...)

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów zrównane z odpłatną dostawą - do 31 maja 2005 r.  Do końca kwietnia 2004 r. przekazanie towarów lub świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy wyraźnego zapisu ustawowego. Od chwili (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających  duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje  dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja (...)

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

27 kwietnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydział Karny w sprawie konstytucyjności art. 607t § 1 Kodeksu postępowania karnego, który zezwala na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej (...)

Osoba ubiegająca się o azyl trafi do pierwszego bezpiecznego państwa

Osoba ubiegająca się o azyl trafi do pierwszego bezpiecznego państwa

Osoba ubiegająca się o azyl może zostać przekazana do państwa członkowskiego w pierwszej kolejności odpowiedzialnego za rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku lub do państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony uzupełniającej, chyba że przewidywalne warunki życia beneficjentów (...)

UOKiK zachęca do donosów...

UOKiK zachęca do donosów...

Ruszył program dla sygnalistów Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.UOKiK czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500  lub mailowe, na adres sygnalista@uokik.gov.pl. Niedozwolone (...)

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Abolicja dla osób posiadających zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV, a tym samym wsparcie dla misji pełnionej przez media publiczne – to główne założenia proponowanej (...)

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT. Jak wybrać OPP do przekazania jej 1% podatku?  Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać (...)

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie 1% wybranej OPP. Dłuższy termin Przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym (...)

Czy gadżety dołączane do gazet podlegają opodatkowaniu VAT?

Czy gadżety dołączane do gazet podlegają opodatkowaniu VAT?

Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT gadżetów dołączanych do zestawów produktów.         Spółka sprzedaje zestawy kosmetyków. Dołącza do nich gadżety nabywane od innego podmiotu. Kosmetyk wraz (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

W niedawnym orzeczeniu ETS odniósł się do swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w sprawie majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Jak to wynika z drugiego motywu dyrektywy 2003/123, celem celem dyrektywy 90/435/EWG (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej (...)

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów zrównane z odpłatną dostawą - do 31 maja 2005 r.  Do końca kwietnia 2004 r. przekazanie towarów lub świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy wyraźnego zapisu ustawowego. Od chwili (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających  duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje  dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja (...)

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

27 kwietnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydział Karny w sprawie konstytucyjności art. 607t § 1 Kodeksu postępowania karnego, który zezwala na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej (...)

Osoba ubiegająca się o azyl trafi do pierwszego bezpiecznego państwa

Osoba ubiegająca się o azyl trafi do pierwszego bezpiecznego państwa

Osoba ubiegająca się o azyl może zostać przekazana do państwa członkowskiego w pierwszej kolejności odpowiedzialnego za rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku lub do państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony uzupełniającej, chyba że przewidywalne warunki życia beneficjentów (...)

UOKiK zachęca do donosów...

UOKiK zachęca do donosów...

Ruszył program dla sygnalistów Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.UOKiK czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500  lub mailowe, na adres sygnalista@uokik.gov.pl. Niedozwolone (...)

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Abolicja dla osób posiadających zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV, a tym samym wsparcie dla misji pełnionej przez media publiczne – to główne założenia proponowanej (...)

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT. Jak wybrać OPP do przekazania jej 1% podatku?  Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać (...)

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Więcej czasu na przekazanie 1% PIT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie 1% wybranej OPP. Dłuższy termin Przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym (...)

Czy gadżety dołączane do gazet podlegają opodatkowaniu VAT?

Czy gadżety dołączane do gazet podlegają opodatkowaniu VAT?

Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT gadżetów dołączanych do zestawów produktów.         Spółka sprzedaje zestawy kosmetyków. Dołącza do nich gadżety nabywane od innego podmiotu. Kosmetyk wraz (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

W niedawnym orzeczeniu ETS odniósł się do swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w sprawie majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Jak to wynika z drugiego motywu dyrektywy 2003/123, celem celem dyrektywy 90/435/EWG (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Remanent likwidacyjny

Remanent likwidacyjny

Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonywał działalność obejmującą m.in. prowadzenie wypożyczalni kaset video, prowadził podatkową księgę przychodów i (...)

Likwidacja działalności gospodarczej a samochód

Likwidacja działalności gospodarczej a samochód

Koleżanka likwiduje działalność gospodarczą (prowadzoną jako osoba fizyczna). Jedyną rzeczą, jaką posiadała w firmie, był samochód osobowy wprowadzony na środki trwałe. Nie miała niczego (...)

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Likwiduję działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Sporządzam inwenturę dla celów VAT i pdof. Została mi na stanie kasa rejestrująca, którą kiedyś przy kupnie ująłem bezpośrednio w kosztach (...)

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Remanent likwidacyjny wspólnika spółki jawnej

Remanent likwidacyjny wspólnika spółki jawnej

Mam zamiar wystąpić ze spółki jawnej i zakończyć działalność gospodarczą. Jestem zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego. Według jakiego wskaźnika (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Prowadzimy od 10 lat spółkę cywilną 2-osobową. Aktualnie chcemy przekształcić naszą spółkę cywilną w spółkę z o.o. Z tego co się dowiedzieliśmy - to nasza spółka z o.o. będzie miała (...)

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

W 2003 r. nabyto nieruchomość za kwotę 45000.00 bez prawa do odliczenia podatku VAT, w ewidencji działalności gospodarczej widnieje jako środek trwały. Następnie ww. środek trwały ulepszono, (...)

Zamknięcie firmy i otwarcie przez męża

Zamknięcie firmy i otwarcie przez męża

Prowadzę firmę handlową (PKPiR, VAT). Na koniec stycznia zamierzam zamknąć swoją firmę - i otworzyć na męża, który będzie miał przez 2 lata mniejsze składki ZUS. Inaczej mówiąc, firma nadal (...)

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Do firmy A produkującej oprogramowanie, zgłosiła się inna firma tworząca własne programy. Zaproponowała darmowe przekazanie własnego programu, aby również gratis przekazywać je wszystkim Klientom (...)

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać (...)

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia (...)

Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

W sprawie karnej o występek pierwsze postępowanie zakończyło się uchyleniem przez sąd apelacyjny wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Rejonowy wyznaczył już termin nowej rozprawy (...)

Wycofanie działki z działalności a VAT

Wycofanie działki z działalności a VAT

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej zakupionej w 3/4 z kredytu hipotecznego, od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży, bez VAT. 2 lata temu działkę wciągnąłem (...)

Przekazanie towaru na potrzeby własne

Przekazanie towaru na potrzeby własne

W firmie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zostały ponad rok temu zakupione meble do biura. Teraz prowadzący firmę chce przekazać te meble na własne potrzeby. Jaka jest (...)

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Do firmy A produkującej oprogramowanie, zgłosiła się inna firma tworząca własne programy. Zaproponowała darmowe przekazanie własnego programu, aby również gratis przekazywać je wszystkim Klientom (...)

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać (...)

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia (...)

Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

W sprawie karnej o występek pierwsze postępowanie zakończyło się uchyleniem przez sąd apelacyjny wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Rejonowy wyznaczył już termin nowej rozprawy (...)

Wycofanie działki z działalności a VAT

Wycofanie działki z działalności a VAT

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej zakupionej w 3/4 z kredytu hipotecznego, od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży, bez VAT. 2 lata temu działkę wciągnąłem (...)

Przekazanie towaru na potrzeby własne

Przekazanie towaru na potrzeby własne

W firmie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zostały ponad rok temu zakupione meble do biura. Teraz prowadzący firmę chce przekazać te meble na własne potrzeby. Jaka jest (...)

Termin na przekazanie apelacji sądowi II instancji

Termin na przekazanie apelacji sądowi II instancji

Wysłałem apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu pierwszej instancji. Jaki termin ma Sąd pierwszej instancji na przekazanie w/w dokumentu do Sądu Apelacyjnego? Kwestię tę (...)

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem (...)

Skup-sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich

Skup-sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich

Mam zamiar otworzyć lombard i prowadzić jednocześnie skup sprzedaż wyrobów używanych, w tym wyrobów ze złota stosując procedurę szczególną VAT-MARŻA, uprzednio deklarując w US skup-sprzedaż (...)

Skutki wyłączenia sędziów

Skutki wyłączenia sędziów

Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Pokrzywdzony zaskarżył (...)

Przekazanie mieszkania w dniu jego kupna

Przekazanie mieszkania w dniu jego kupna

Na czym polega prawnie przekazanie mieszkania w dniu podpisania umowy finalnej kupna tego mieszkania. Jakie dokumenty byli właściciele muszą mi przedstawić? Co do zasady sama własność mieszkania (...)

Przekazanie przewłaszczonego majątku

Przekazanie przewłaszczonego majątku

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Na początku 2011 roku udzieliłem pożyczki (jako firma, w ramach swojej działalności gospodarczej) osobie fizycznej wraz z przewłaszczeniem (...)

Cena nabycia do przekazania na cele osobiste a VAT

Cena nabycia do przekazania na cele osobiste a VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza przekazać na cele osobiste budynek, który przestał być potrzebny w działalności gospodarczej. Budynek został zakupiony przez tę osobę (...)

Opodatkowanie sponsoringu

Opodatkowanie sponsoringu

Mam przyjaciela - kochanka, który chce darować mi jakąś kwotę gotówki na udział własny na kupno mieszkanka. Czy taki sponsoring jest traktowany jako przychód podlegający zgłoszeniu i opodatkowaniu (...)

FORUM PRAWNE

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody Czy moge pozwac TP SA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody osobie trzeciej jesli w umowie o swiadczenie telefonicznych (...)

Przekazanie sprawy z SR wybranego przez e-Sad (EPU) do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC)

Przekazanie sprawy z SR wybranego przez e-Sad (EPU) do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC) Wynajmowałem swoje male mieszkanie w Gdansku 3 lokatorom ? małżeństwu A. z odległego o 600 km miasta K. i ich (...)

1. Zmiana trybu upominawczego na zwykly. 2. Przek. sprawy z SR wybranego przez e-Sad do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC).

1. Zmiana trybu upominawczego na zwykly. 2. Przek. sprawy z SR wybranego przez e-Sad do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC). Wynajmowałem swoje male mieszkanie w Gdansku 3 lokatorom ? małżeństwu A. z (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

Przekazanie darowizny.

Przekazanie darowizny. Witam. Poszukuje pomocy w temacie darowizny. Chodzi o ziemie i działkę budowlaną na niej, być może jest osoba-osoby które mogłyby mi w tym pomóc. To ma być darowizna na (...)

przekazanie pieniedzy

przekazanie pieniedzy przekazanie pieniedzy witam chce przekazać na naprawe pieniadze kupującemu, który odkupił ode mnie samochod w ktorym wyniknęły niby "wady ukryte" jak napisac oswiadczenie, aby (...)

Przekazanie grobu

Przekazanie grobu Krewni chcą mi przekazać grób na "Warszawskich Powązkach" w zamian za remont pomnika i jego konserwację. Jaką umowę powinnam spisać z krewnymi, aby spawa przekazania (...)

Problem z przekazaniem budynku remizy

Problem z przekazaniem budynku remizy Witam. Jako że jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, remiza która była w posiadaniu straży, została przekazana na mienie komunalne tj. mienie gminy. (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody

Czy mogę pozwać TPSA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody Czy moge pozwac TP SA za przekazanie moich danych osobowych bez mojej zgody osobie trzeciej jesli w umowie o swiadczenie telefonicznych (...)

Przekazanie sprawy z SR wybranego przez e-Sad (EPU) do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC)

Przekazanie sprawy z SR wybranego przez e-Sad (EPU) do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC) Wynajmowałem swoje male mieszkanie w Gdansku 3 lokatorom ? małżeństwu A. z odległego o 600 km miasta K. i ich (...)

1. Zmiana trybu upominawczego na zwykly. 2. Przek. sprawy z SR wybranego przez e-Sad do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC).

1. Zmiana trybu upominawczego na zwykly. 2. Przek. sprawy z SR wybranego przez e-Sad do innego SR (art.35 i 43 § 1 KPC). Wynajmowałem swoje male mieszkanie w Gdansku 3 lokatorom ? małżeństwu A. z (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

Przekazanie darowizny.

Przekazanie darowizny. Witam. Poszukuje pomocy w temacie darowizny. Chodzi o ziemie i działkę budowlaną na niej, być może jest osoba-osoby które mogłyby mi w tym pomóc. To ma być darowizna na (...)

przekazanie pieniedzy

przekazanie pieniedzy przekazanie pieniedzy witam chce przekazać na naprawe pieniadze kupującemu, który odkupił ode mnie samochod w ktorym wyniknęły niby "wady ukryte" jak napisac oswiadczenie, aby (...)

Przekazanie grobu

Przekazanie grobu Krewni chcą mi przekazać grób na "Warszawskich Powązkach" w zamian za remont pomnika i jego konserwację. Jaką umowę powinnam spisać z krewnymi, aby spawa przekazania (...)

Problem z przekazaniem budynku remizy

Problem z przekazaniem budynku remizy Witam. Jako że jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, remiza która była w posiadaniu straży, została przekazana na mienie komunalne tj. mienie gminy. (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Przekazanie darowizny przez małoletniego.

Przekazanie darowizny przez małoletniego. Witam. Odziedziczyłem wraz z młodszą siostrą skuter po ojcu. W dowodzie rejestracyjnym siostra jest wpisana jako współwłaścicielka. Siostra ma 16 lat, (...)

Porady prawne