Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Pytanie:

W raz z moim mężem od pięciu lat mamy sklep odzieżowy. Teraz jesteśmy w trakcie rozwodu, mój mąż nie chce dawać mi pieniędzy z utargu. Sklep jest zarejestrowany na niego. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Sporządzoną dla Pani opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U.64.9.59 z późn. zm., dalej: KRO) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm. - dalej: KC). Wzięliśmy pod uwagę również stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny.

Na wstępie należy stwierdzić, że w wyniku orzeczonego rozwodu dochodzi do zniesienia istniejącej między małżonkami wspólności majątkowej (tzw. bezułamkowej) w miejsce której powstaje zwykła cywilna współwłasność, w której każdy z małżonków posiada, co do zasady, równe udziały.

Porady prawne

W dalszej części opinii należy odnieść się do materii podziału majątku po rozwodzie. Konsekwencją ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek orzeczenia rozwodu jest dopuszczalność podziału majątku wspólnego przez rozwiedzionych. małżonków. Prawo przyjmuje, iż małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym małżonków. Co do kluczowego podziału na elementy majątku wspólnego (który ulega podziałowi) i osobistego (który nie podlega podziałowi po rozwodzie) należy posiłkować się wskazaniem przewidzianym w KRO:

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;  4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;  5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;  8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;  9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;  10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; 
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;  4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).  W kontekście Pani praw do sklepu i dochodu zeń uzyskiwanego, nie wskazuje Pani przede wszystkim, skąd pochodzą środki, które doprowadziły do wytworzenia tego majątku – wskazując wyłącznie, że sklep jest wspólny. Jeśli jednak mąż kupił jakiś składnik majątku np. samochód za środki pochodzące z „przedmałżeńskich” oszczędności, należy on wyłącznie do majątku osobistego. Jeśli przykładowy samochód, oszczędności, ale też składniki przedsiębiorstwa składającego się na sklep pochodzą z jego i Pani zarobków, należą one do majątku wspólnego, a więc podlegają co do zasady podziałowi. Oznacza to również, że na chwilę obecną, jeśli sklep należy do majątku wspólnego, ma Pani równe prawa z mężem do decydowania o jego zarządzaniu, w tym oczywiście, może Pani wchodzić na jego teren. Wskazała Pani, iż sklep jest wspólny, a więc zakładamy, iż należy on do majątku wspólnego i jako taki będzie podlegał przyszłemu podziałowi. Nawet jednak gdyby sklep należał do majątku osobistego męża, to dochód zeń (utarg) należy do majątku wspólnego, skoro cytowany wyżej przepis wyraźnie wskazuje, iż jeśli małżonkowie nie postanowili inaczej, do majątku wspólnego należy w szczególności „pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków” oraz „dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków”. Mając na względzie powyższe, powinna Pani w naszej ocenie, zgodnie z polskim prawem otrzymywać część utargu ze sklepu, skoro jest to składnik majątku wspólnego. Niewątpliwie w toku sprawy rozwodowej, jeśli sąd będzie również dzielił majątek (Sąd może uznać, że jest to zbyt skomplikowane zagadnienie i nie dokonywać podziału w toku rozwodu, wówczas należy wszcząć nowe postępowanie w tym zakresie), powinna Pani podnieść, iż mąż zawłaszczył dochód z rzeczonego sklepu. Sygnalizujemy jednak, iż wykazanie wysokości owego dochodu może być problematyczne, skoro działalność ta jest nieudokumentowana, i prowadzona w istocie „na czarno”. Na marginesie należy zwrócić uwagę na możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym: Art.43.§1.Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.  §2.Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji
§3.Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Sąd Najwyższy wskazał jednakże, że małżonkowie mają z chwilą ustania wspólności "równe udziały w majątku wspólnym, stanowiącym ich dorobek, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania" (postanowienie SN z dnia 24 października 1996 r., II CKU 10/96, Prok. i Pr. - dodatek 1997, nr 2, poz. 33). Jest to więc reguła, od której istnieje wąsko rozumiany wyjątek.

Przepis art. 43 § 2 KRO wskazuje mianowicie na dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów, które muszą wystąpić łącznie, a mianowicie ważne powody oraz różny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.

Pierwszą są „ważne powody”. Te powody dotyczą oceny, kwalifikacji zachowania drugiego małżonka oraz spowodowanych przez niego takich stanów rzeczy, które stanowią przyczynę niższej wartości majątku wspólnego niż ta, która wystąpiłaby, gdyby postępował właściwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieprawidłowe, rażące lub uporczywe nieprzyczynianie się do zwiększania majątku wspólnego, pomimo posiadanych możliwości zdrowotnych i zarobkowych. Z drugiej jednak strony nieprawidłowe postępowanie polegać może na rażącym i odbiegającym od obiektywnych wzorców braku staranności o zachowanie istniejącej już substancji majątku wspólnego. Nie stanowią jednak ważnych powodów okoliczności niezależne od małżonka i przez niego niezawinione, w szczególności związane z nauką, chorobą czy bezrobociem.

Drugą przesłanką jest różny stopień przyczynienia się do powstania majątku. Przepis art. 43 KRO stanowi także podstawę do przyjęcia domniemania równego przyczynienia się obojga małżonków do powstania majątku wspólnego. W związku z tym na małżonku wnoszącym o ustalenie nierównych udziałów spoczywa ciężar dowodu, że stopień jego przyczynienia się był większy. Dowód dotyczący różnego stopnia przyczynienia się dotyczy przede wszystkim skutku postępowania małżonków i nie może ograniczać się do wykazania tylko zbyt niskiej staranności o powiększanie majątku.

Warto jednak wskazać, że ustawodawca przewidział sytuacje, spotykaną częstokroć w polskich realiach, w której to mąż jest osobą pracującą, a żona zajmuje się domem i dziećmi, w efekcie ograniczając lub całkowicie rezygnując z pracy zarobkowej. Przepis art. 43 § 3 KRO stanowi, że ustalając nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym sąd ma obowiązek uwzględnienia nakładu osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym. Przepis ten wysławia więc szczególną zasadę nakazującą, aby przy stosowaniu art. 43 § 2 KRO zawsze uwzględniać nakład tej pracy małżonka. W praktyce dotyczy to przede wszystkim uwzględnienia nakładu osobistej pracy żony, ponieważ jak to najczęściej występuje w praktyce społecznej, to żona zwykle w znacznie większej części wykonuje obowiązki domowe, a w szczególności jest przez dłuższy czas znacznie bardziej zaangażowana w pielęgnację i wychowywanie niemowlęcia, a następnie małego dziecka, aż do osiągnięcia przez nie wieku przedszkolnego.

Konkludując rozważania na temat majątku należy wskazać na trzy istotne wnioski. Rozwód doprowadzi do zniesienia wspólności majątkowej, w której miejsce powstanie cywilnoprawna współwłasność w częściach równych majątku wspólnego. Po drugie, mąż może teoretycznie żądać ustalenia nierównych udziałów, do czego jednak muszą być spełnione przesłanki wskazane w opinii. Po trzecie musi Pani pamiętać, że istnieje podział na majątek osobisty i wspólny, a Pani udział będzie dotyczyć wyłącznie majątku wspólnego, względnie, jeśli były dokonywane nakłady z Pani majątku osobistego lub majątku wspólnego, na majątek osobisty męża, może Pani domagać się zwrotu nakładów. Niewątpliwie jednak dochód z majątku osobistego lub wspólnego małżonków, w tym utarg ze sklepu, wchodzi do majątku wspólnego, do którego posiada Pani równe prawa.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

14 dni kwarantanny Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! ##baner## Jeśli (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 30 lat wychowywałam się w rodzinie zastępczej (rodzina siostry mojej biologicznej matki). Po śmierci mojej mamy/ciotki otrzymałam w spadku po niej prawo do połowy domu, działki itd. jednym słowem do wszystkiego co do niej należało. Przeprowadziłam postępowanie spadkowe (...)

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Telefon komórkowy bądź smartwatch to dziś narzędzia, które oferują nam wiele użytecznych funkcji. Służą nie tylko komunikacji, ale dzięki zainstalowanym na nich aplikacjom także rozrywce, ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną. (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Dzień Ojca to okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. ##baner## Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Unia nie chce się dzielić z Polską pieniędzmi

Unia nie chce się dzielić z Polską pieniędzmi

Prawie 821 mld euro, czyli 1,07 proc. dochodu narodowego brutto państw Unii. Tyle pieniędzy, zdaniem eurodeputowanych, powinno się znaleźć w przyszłym unijnym budżecie. - To zła wiadomość dla Polski - komentuje rządTak może wyglądać kompromis w sprawie przyszłego budżetu UE na lata 2007-13. (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem mężatką od 24 lat. Mam dwoje dorosłych (niepracujących) dzieci, które się uczą – córka studia dzienne, a syn zaoczne (płatne). Mieszkamy w domu jednorodzinnym (wycena na kwotę 124.300 zł.), którego jestem właścicielem wraz z mężem. Dwa lata (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli (...)

Jak zgłosić przestępstwo?

Jak zgłosić przestępstwo?

Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić. Wezwanie policji Kiedy wezwać policję? Jeżeli ktoś kradnie samochód, (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem. Oboje przez wiele lat prowadziliśmy firmę (firma jest na niego). Odkąd złożyłam wniosek rozwodowy, mój mąż nie chce wypłacać mi pieniędzy z utargu. (...)

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Witam, mam pytanie dotyczące tego, jakiej wysokości alimentów mogę oczekiwać od mojego męża na moją crókę. Dodam że jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, oraz że mąż pracuje za granicą, (...)

Prawo do korzystania ze wspólnego majątku

Prawo do korzystania ze wspólnego majątku

Nie mieszkam z mężem od dwóch lat. Nie mamy rozwodu ani podziału majątku. Ja z nieletnim synem zmuszona jestem wynajmować mieszkanie, mąż z konkubiną mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu własnościowym. (...)

Kupno auta do majątku osobistego

Kupno auta do majątku osobistego

Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). (...)

Równy status materialny a alimenty

Równy status materialny a alimenty

Związek małżeński zawarto ponad 25 lat temu. Od ponad 2 lat mąż zamieszkuje z konkubiną. Żona z niepełnoletnim dzieckiem pozostała w mieszkaniu własnościowym (własność wspólna). Mąż łoży (...)

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Mój syn ma obecnie 9 miesięcy, tuż przed jego narodzinami mój ówczesny mąż oświadczył mi, że nie będziemy go razem wychowywać, gdyż nie ma w jego życiu w tej chwili miejsca na dziecko i rodzinę. (...)

Zabezpieczenie majątku przy podziale majątku

Zabezpieczenie majątku przy podziale majątku

Jestem w trakcie postępowania rozwodowego. Mój mąż jest udziałowcem spółki z o. o. Spółka zamierza wypłacić udziałowcom dywidendę roczną za ubiegły rok. Mąż nie zamierza się ze mną dzielić (...)

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy, ponieważ okazało się po 25 latach małżeństwa, że mój mąż od ponad 7 lat ma romans. Pomimo, że twierdzi od kilku miesięcy, że chce być ze mną, nadal utrzymuje (...)

Szybkość postępowania rozwodowego

Szybkość postępowania rozwodowego

Złożyłam pozew o rozwód. Moja 1 rozprawa ma się odbyć niebawem. W pozwie wnoszę o rozwiązanie przez rozwód mojego małżeństwa i o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej przeze mnie nad (...)

Depozyt nieprawidłowy

Depozyt nieprawidłowy

Kolega chciał zawrzeć ze mną umowę depozytu nieprawidłowego. Proszę o wyjaśnienie na czym on polega. Zgodnie z art. 845 kodeksu cywilnego: Art. 845. Jeżeli z przepisów szczególnych (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

Prowadzimy działalność w trójkę żona 50%, syn 40%, mąż 10%. Każda osoba posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie trwania spółki mąż zajmował się między innymi dokumentacją (...)

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Mój mąż nie mieszka już ze mną od 2 lat, nie interesuje się naszą chorą córką, nie loży na jej utrzymanie, lekarstwa itd. Chce złożyć pozew o rozwód, z winy męża, do sądu, czy mogę w (...)

Wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku

Wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku

Rok temu sąd orzekł rozwód pomiędzy mną a moją żoną. Rozwód odbył się bez orzeczenia o winie. Teraz dostałem z sądu kopię pisma mojej byłej żony, która wniosła o podział majątku, który (...)

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Mój chłopak się rozwodzi. Był to pomysł jego żony, więc postanowili zrobić to bez orzekania o winie. Mój chłopak napisał pozew, w nim ilość alimentów - 350zł (ponieważ mają 7 letnią córeczkę), (...)

Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

W sądzie toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko męża z poprzedniego związku małżeńskiego. Sędzia, mimo iż mamy z mężem podpisaną rozdzielność majątkową (jescze przed zawarciem (...)

FORUM PRAWNE

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste?

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste? W trakcie procesu o rozwód wyprowadziłam się z mieszkania mojego męża zabierając tylko część rzeczy. Pozostałe (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża Czy ktoś może mi powiedzieć co powinnam zrobić, mój narzeczony jest po rozwodzie i ma z pierwszego małżeństwa 1 dziecko. Zamierzamy wziać ślub, (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Porady prawne