Nauka pływania dla dziecka a PIT

Pytanie:

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nauka pływania dla dziecka a PIT

28.3.2006

Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • ulga remontowa,
  • na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych,
  • na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
  • na odpłatne kształcenie w wyższych uczelniach,
  • na przyrządy, pomoce naukowe i literaturę fachową,
  • ulga uczniowska.

Począwszy od 2004 roku nie odliczymy zatem już wydatku na zakup komputera, kursu zawodowego czy opłat za studia. W przypadku ulgi remontowej oraz ulgi uczniowskiej likwidacja nastąpiła z zachowaniem praw nabytych (zasady realizacji tych praw określają art. 12 i 13 ustawy nowelizacyjnej).

Obecnie nadal obowiązuje tzw. ulga rehabilitacyjna, dzięki której możliwe jest dokonanie odliczenia określonych wydatków na cele rehabilitacyjne (np. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne) oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, tj. od dochodu (por. art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli zajęcia związane z nauką pływania nie mają charakteru zabiegów rehabilitacyjnych lub korzysta z nich zdrowe dziecko, to niestety nie ma obecnie podstaw do zastosowania jakiegokolwiek odliczenia (ulgi) w podatku dochodowym od osób fizycznych (np. przez rodziców).

Warto jeszcze dodać, że od 1 stycznia 2006 r., na mocy ustawy o sporcie kwalifikowanym,  do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa ulga: osoby fizyczne i osoby prawne mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na działalność niektórych klubów sportowych - jednak nie więcej niż 10 % dochodu. Chodzi tu o darowizny przeznaczane na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. 

Również od 1 stycznia 2006 r., na mocy ustawy o sporcie kwalifikowanym, zwolnione od podatku zostały dochody osób fizycznych lub prawnych, prowadzących osobiście lub w formie spółki klub sportowy - w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Potrzebujesz porady prawnej?