Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Pytanie:

"Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. - co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r. (okres sprawozdawczy 01.01.2005-31.12.2005 r.), KRS odrzucił mój wpis właśnie z tego względu, chociaż US tego nie zrobił. Rejestracja spółki w KRS i US nastąpiła jeszcze w 2004 r., ale spółka nie prowadziła faktycznej działalności w ww. roku. Czy jeżeli przejdę ponownie całą procedurę, tzn. zwołania walnego i zatwierdzenia sprawozdania fin. za grudzień 2004 i cały 2005 r., to na jakie konsekwencje narażę się ze strony KRS i US w związku z niedotrzymaniem terminu 6 miesięcy zatwierdzenia sprawozdania fin. od dnia bilansowego oraz czy takie sprawozdanie będzie ważne."

Odpowiedź prawnika: Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Można wskazać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, odpowiedzialność karną ponosi osoba, która wbrew przepisom ustawy:

  • nie sporządza sprawozdania finansowego,

  • sporządza go niezgodnie z ustawą o rachunkowości,

  • zawiera  w sprawozdaniu nierzetelne danych

- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie;

  • nie składa rocznego sprawozdania do właściwego sądu rejestrowego tj. Krajowego Rejestru Sądowego,

  • nie poddaje rocznego sprawozdania finansowego badaniu, jeżeli taki obowiązek istniał,

  • nie składa rocznego sprawozdania do ogłoszenia

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do KRS może być złożone niezatwierdzone sprawozdanie finansowe. Termin na złożenie takiego sprawozdania wynosi 15 dni od upływu dnia, w którym minął termin do zatwierdzenia sprawozdania.

Ponadto, jeżeli sąd zauważy, że nie zostało złożone sprawozdanie finansowe, to zgodnie z art. 24 ustawy o KRS, wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy na obowiązanych nałoży grzywnę.

Przepisy nie przewidują sankcji karnych za samo niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Natomiast, na gruncie przepisów podatkowych, do końca trzeciego miesiąca podatnicy składają zeznanie podatkowe – wstępne. Natomiast art. 27 ustawy o podatku od osób prawnych zakreśla termin złożenia sprawozdania - 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jak wynika zatem z przedstawionego przepisu, termin ten jest liczony od zatwierdzenia sprawozdania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika