Obowiązek publikacji przeprosin

Pytanie:

Sądownie, po publikacji mojego artykułu prasowego, zostałem zobowiązany do zamieszczenia w konkretnym, wyznaczonym przez Sąd lokalnym periodyku przeprosin o ustalonej treści. Sąd nie ustalił formy, jakiej powinny odpowiadać przeprosiny. Dlatego też pisemnie zleciłem Redakcji lokalnego periodyku zamieszczenie przeprosin w formie, w jakiej był zamieszczony mój artykuł prasowy, to jest na tej samej stronie, taką samą czcionką, bez wytłuszczeń i podkreśleń. Osoba, którą mam przeprosić jest bliskim znajomym Redaktora Naczelnego lokalnego periodyku. Wspólnie od dłuższego czasu prowadzą w stosunku do mnie nagonkę medialną mającą na celu poniżenie mojej osoby. Mam podstawy, ażeby przypuszczać osoby te opatrzą mojej przeprosiny stosownym komentarzem. Dlatego też zlecając zamieszczenie w periodyku przeprosin zastrzegłem, że należność za ogłoszenie zostanie opłacona po jego zamieszczeniu w prasie. Redakcja odmawia zamieszczenia przeprosin, uzależniając to od uiszczenia opłaty jeszcze przed publikacją prasową, na co nie wyrażam zgody. Dodatkowo informuję, że wyznaczona cena za zamieszczenie przeprosin w lokalnym, niskonakładowym periodyku, jest znacznie wyższa niż w ogólnokrajowej "Gazecie Wyborczej". Osoba, którą mam przeprosić, grozi skierowaniem sprawy do Sądu o wszczęcie egzekucji. Twierdzi, zresztą słusznie, że wyrok sadowy nie jest wykonany. Jednakże, wykonanie wyroku nie zależy ode mnie. Nie mam żądnego wpływu na Redakcję. Nie mogę jej zmusić do zamieszczenia ogłoszenia. Ja nie uchylam się od wykonania wyroku. Przecież zleciłem Redakcji zamieszczenie przeprosin i zobowiązałem się do uiszczenia za nie zapłaty po jego publikacji. Art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa prasowego zobowiązuje Redaktora Naczelnego do zamieszczenia wyroków nakazanych do publikacji przez Sąd. Czy zatem Redaktor nie narusza w tym zakresie prawa? Jakie grożą mi sankcje, w wypadku skierowania sprawy, przez osobę, którą mam przeprosić, do Sądu o wszczęcie egzekucji. Czy Sąd w tej sytuacji może mnie zobowiązać do uiszczenia opłaty za ogłoszenie przed jego publikacją w wygórowanej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek publikacji przeprosin

Artykuł 35 prawa prasowego stanowi, że redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować odpłatnie we wskazanym lub uzgodnionym terminie: prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu oraz ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego. Natomiast nieodpłatnie redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować we wskazanym lub uzgodnionym terminie list gończy. Powyższy przepis nakłada na redaktora naczelnego obowiązek publikacji w dzienniku wyroku sądu lub innego orzeczenia zawierającego klauzulę o opublikowaniu. Publikacja przeprosin nie jest natomiast publikacją wyroku. Jest ona jedynie wykonaniem zapadłego w sprawie wyroku. Z tego względu z powyższego przepisu nie wynika obowiązek redaktora naczelnego publikacji w dzienniku przeprosin. W przypadku nie wykonania przez Pana obowiązku określonego w wyroku, wierzyciel może skierować sprawę na drogę egzekucyjną. W postępowaniu egzekucyjnym na wniosek wierzyciela sąd w którego okręgu czynność ma być wykonana, po wysłuchaniu stron wyznaczy Panu termin do wykonania czynności (zamieszczenia ogłoszenia) i zagrozi grzywną, na wypadek gdyby w wyznaczonym terminie czynności Pan nie wykonał. Jeżeli termin wyznaczony przez sąd minie bezskutecznie, sąd na wniosek wierzyciela będzie mógł nałożyć na Pana grzywnę jednocześnie wyznaczając nowy termin do wykonania czynności z zagrożeniem ukarania surowszą grzywną. W wypadku niewykonania kary grzywny i niemożności jej ściągnięcia, sąd może zamienić grzywnę na areszt. Sąd w postępowaniu egzekucyjnym nie może zobowiązać Pana do uiszczenia opłaty za ogłoszenie przed jego publikacją w wygórowanej wysokości. Tak jak to zostało wyżej przedstawione, może zobowiązać Pana do wykonania czynności (ogłoszenia) z zagrożeniem wymierzenia grzywny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Przepis art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do określenia kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. Kiedy (...)

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Sąd Najwyższy: dziennikarz nie musi przepraszać partii politycznej w sporze o ochronę dóbr osobistych 11 października 2019 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego nakazujący dziennikarzowi oraz wydawcy gazety zamieszczenie przeprosin partii politycznej w części zmieniającej wyrok Sadu pierwszej instancji i oddalił apelację partii w sporze o ochronę dóbr (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego. Ustawa różnicuje obowiązki publikacyjne (...)

Jak obronić się przed paparazzi?

Jak obronić się przed paparazzi?

Trzeba złożyć w sądzie wniosek o tzw. zabezpieczenie, a wciągu 7 dni natręt może dostać zakaz fotografowania. Za publikowanie prywatnych zdjęć i nieprawdziwych informacji o celebrytach brukowce zapłaciły już niejedną karę. Przykładem może być choćby Anna Mucha półnago na plaży w Egipcie, Justyna Steczkowska w negliżu podczas wypoczynku w Turcji czy Edyta Górniak, (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym (...)

Bloger skazany za komentarze internautów

Bloger skazany za komentarze internautów

Orzeczenie tarnowskiego sądu może doprowadzić do cenzurowania wpisów przez administratorów – przestrzega Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Proces dotyczył obraźliwego komentarza, jaki anonimowy internauta zamieścił pod jednym z artykułów na blogu pozwanego. Wypowiedź dotyczyła (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Kiedy można zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem?Negocjacje z ogłoszeniem mogą być stosowane, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania tego trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, najczęściej z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający nie (...)

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencerze! Każdą sytuację rozpatruj indywidualnie: pamiętaj o przepisach, korzystaj z rekomendacji UOKiK, przyjrzyj się swojej działalności i publikowanym materiałom. Uczciwie i zdroworozsądkowo oceń, co jest reklamą. UOKiK opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące rekomendacji Prezesa UOKiK dla branży influencer marketingu, z kolejnymi praktycznymi przykładami. (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający (...)

Kontrola przewozu produktów leczniczych

Kontrola przewozu produktów leczniczych

14 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

  Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału dostawców lub wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, (...)

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Od kiedy zmienią się wysokości wpisów od odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?Z dniem 24 października 2008 r. wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowania (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Ogólnokrajowe biuro numerów i spis abonentów

Oto komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat baz danych abonentów dostępnych w ramach usług OSA i OBN w 2008 r. oraz poziomu zapotrzebowania na usługę OSA w tym okresie:W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami użytkowników końcowych dotyczącymi funkcjonowania oraz przydatności świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. usług ogólnokrajowej informacji (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

W jakich przypadkach powstaje obowiązek unieważnienia postępowania?Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Wyjątkiem są postępowania prowadzone w trybie zapytania o cenę oraz (...)

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg dwustopniowy podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony może być stosowany w razie wystąpienia dodatkowych okoliczności – przesłanek. Tryb ten może być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający nie jest w stanie (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. ##baner## Co się zmienia? UE regularnie od 2006 r. obniżała opłaty roamingowe (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Norma ta (...)

Zamówienia publiczne po nowemu

Zamówienia publiczne po nowemu

11 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która uproszcza i przyspiesza proces udzielania zamówień publicznych. Ma ona na celu dokonanie głębokiej reformy systemu środków ochrony prawnej w zakresie rozpatrywania odwołań. Przewiduje się, że nowelizacja będzie miała również (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - których początek obowiązywania przesunięto na 31 marca 2009 r. (do tego czasu (...)

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

  Czy powołanie komisji przetargowej jest obowiązkowe? Obowiązek powołania komisji przetargowej uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia publicznego. I tak, w postępowaniach, w których wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro powołanie komisji jest fakultatywne. Jeżeli natomiast wartość szacunkowa zamówienia (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jak przebiega postępowanie przetargowe? Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Od tej wartości zależy szereg wymogów formalnych, które mają wpływ na ważność postępowania (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, (...)

Wizerunek dziecka w sieci

Wizerunek dziecka w sieci

Publikujesz zdjęcie swojego dziecka na portalu społecznościowym? Czy dzieląc się z innymi radością i dumą ze swoich dzieci, myślisz jednocześnie o zagrożeniach wynikających z publikacji zdjęć? Trzeba pamiętać, że treści, które udostępniamy w internecie, pozostają w nim na zawsze. Dlatego przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku dzieci, (...)

Czy każdy blog wymaga rejestracji?

Czy każdy blog wymaga rejestracji?

Generalnie to, czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego, jaki blog prowadzimy, i nie chodzi tu o to, czy jest to blog prywatny, czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób prowadzenia oraz częstotliwość publikacji. Jaki blog wymaga rejestracji? Aby postarać się odpowiedzieć na postawione pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 26 (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę zobowiązana jest ją realizować. To właśnie naruszenia powyższej zasady odnośnie terminu (...)

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Pomimo częstego pomijania tego faktu przez osoby tworzące strony internetowe, prawo autorskie zobowiązuje je do dbałości o prawa twórców umieszczanych na stronach zdjęć, fragmentów tekstu czy muzyki. Wskazania wymaga, że w razie potrzeby autor może domagać się zaprzestania używania jego dzieła, a także wynagrodzenia. Istnieją jednak metody, pozwalające na uniknięcie (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga na działalność sekretarza gminy

Skarga na działalność sekretarza gminy

Pani X jest sekretarzem gminy Y. Oprócz obowiązków służbowych wynikających z określonego dla jej stanowiska zakresu czynności, społecznie pełni funkcję redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego (...)

Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Znajoma zakupiła bardzo znany, ogólnopolski miesięcznik budowlany i zadzwoniła do mnie z gratulacjami, gdyż na tytułowej okładce rozpoznała mój prywatny dom. Ogromne było moje zdziwienie bo zdjęcie (...)

Możliwe skutki wyroku ws. naruszenia tajemnicy korespondencji

Możliwe skutki wyroku ws. naruszenia tajemnicy korespondencji

Mój były partner rozpowszechnia moją korespondencję. Czego mogłabym się domagać wnosząc powództwo do sądu? W procesie o ochronę dóbr osobistych, jaki wytoczyłaby Pani wnosząc powództwo (...)

Tłumaczenie jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Tłumaczenie jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Na zlecenie pewnej osoby dokonałem tłumaczenia, osoba ta przywłaszczyła sobie to tłumaczenie, nie płacąc za nie, mimo wystawionej faktury i umowy, którą zawarliśmy. Czy tłumaczenie jest utworem? (...)

Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć. Zasady (...)

Obowiązek publikacji w MSiG

Obowiązek publikacji w MSiG

W jakich przypadkach i jakie przepisy regulują obowiązki publikacji rocznych sprawozdań finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Obowiązek wpisu (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji (...)

Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych

W przypadku jakich zamówień znajduje zastosowanie obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych? Przewidziana (...)

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało (...)

Pomówienie pracownika przez osobę trzecią

Pomówienie pracownika przez osobę trzecią

Mój mąż jest urzędnikiem państwowym, pewien niezadowolony interesant nazwał go w pisemnej skardze antysemitą. W odpowiedzi do pracodawcy mój mąż zażądał oddania sprawy do prokuratury, bo antysemityzm (...)

Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach (...)

Wydanie książki

Wydanie książki

Zamierzam wydać książkę. Czy istnieją jakieś szczególne regulacje prawne dotyczące wydawania książek? Osoba, która chce wydać książkę nie musi posiadać żadnej koncesji czy zezwolenia. (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

Sprostowanie informacji zamieszczonej w prasie

Gazeta umieszcza błędną informację. Nie wiem czy błąd był zawiniony przez dziennikarza, czy też osoba udzielająca wywiadu dziennikarzowi pomyliła się. Sprawa jest istotna, gdyż zasługi firmy (...)

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Przez trzy lata wynajmowałam mieszkanie. Przez rok czasu negocjowałam z właścicielem mieszkania o wymianę okien, które dość że były stare, to jeszcze nieszczelne. W końcu poszłam z nim na ugodę, (...)

Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego

Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego

Gdzie zamieszcza się ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego? Zgodnie z art. 40 p.z.p. zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu (...)

Problem z lokatorem - wymiana szyby

Problem z lokatorem - wymiana szyby

Jestem właścicielem domu. Dom jest własnością prywatną. Zbudowany w 1938 r. Od 1945 r. - przymusowy lokator z tzw. \"decyzji administracyjnej\". Lokator mieszka sam w 2 pokojach i kuchni o łącznie (...)

Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Czy trasat, który spłacił kredyt, może żądać wydania weksla, czy bank może zachować weksel na zabezpieczenie innego zobowiązania? Ustawa Prawo wekslowe stanowi: Art. 39. Trasat może przy zapłacie (...)

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci? Zobowiązani do płacenia alimentów często utożsamiają kres tego obowiązku z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, zakończeniem (...)

Obowiązek zamiesczania ogłoszenia o zamówieniu poblicznym w miejscu publicznie dostępnym a próg 14 000 euro

Obowiązek zamiesczania ogłoszenia o zamówieniu poblicznym w miejscu publicznie dostępnym a próg 14 000 euro

Czy obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej przy wszczynaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Remont hali handlowej

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów a obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE

Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów a obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE

Czy Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów zawsze należy przekazywać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? Zgodnie z art. 102 ust. 1 pzp Zamawiający (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Kto jest stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę? Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, (...)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Nasza instytucja dokonuje szeregu zakupów i zamawia usługi, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro. W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani (...)

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Apelacja w sprawie podziału majątku została złożona przez obie strony postępowania. Czy istnieją jakieś przepisy prawa, zwyczaje czy też procedura że na apelację strony przeciwnej druga strona (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? (...)

FORUM PRAWNE

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Alimenty od przyrodniej siostry???

Alimenty od przyrodniej siostry??? Mam pytanie , czy moge żądać alimentów na rzecz mojego syna od jego przyrodniej siostry tzn. córki z pierwszego małzeństwa mego męża? Otóż jestem po separacji (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Czym jest tłumaczenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego?

Czym jest tłumaczenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego? Zgodnie z generalna regułą wynikającą z art. 2 UPAIPP tłumaczenie jest opracowaniem cudzego utworu, które stanowi odrębny utwór, do (...)

Sprawozdanie z zamówień publicznych

Sprawozdanie z zamówień publicznych W związku z wymogiem ustawodawczym ws. przekazywania sprawozdań z zamówień publicznych, mam parę pytań: 1. Jak należy wykazywać umowę o przedmiot na czas (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Kolizja Drogowa Proszę o pomoc

Kolizja Drogowa Proszę o pomoc Dzień dobry. Prosił bym o pomoc, poradę co w takiej sytuacji mnie czeka i jakie mam szanse wygrać tą sprawę. Mianowicie dnia 02.06.2011r miałem wypadek samochodowy (...)

wyrok i pobicie

wyrok i pobicie Witam, zostałam pobita w zeszłą sobotę, byłam skopana, mam podrapaną twarz i ręce, siniaki na nogach, plecach i głowie, mocno podbite oko, spuchnięty nos i rozwaloną wargę dolną (...)

Psychiczne znęcanie się nad dziećmi (16 i 21 lat) przez byłą żonę i jej konkubenta ?

Psychiczne znęcanie się nad dziećmi (16 i 21 lat) przez byłą żonę i jej konkubenta ? Jestem 6 lat po rozwodzie.Mam dwóch synów jeden 16 lat drugi 21 lat mieszkają z byłą żoną i jej konkubentem (...)

Ochrona danych osobowych z naruszeniem dóbr osobistych

Ochrona danych osobowych z naruszeniem dóbr osobistych Jak się ma Ochrona Danych Osobowych w ramach dóbr osobistych. Chodzi dokładnie o podawanie nazwiska z rozróżnieniem osoby w zastosowaniu do (...)

Odebranie prawa używania nazwiska rodowego

Odebranie prawa używania nazwiska rodowego Znacie kwestie formalno-prawne odnośnie odebranie nazwiska, które któreś z małżonków przyjmuje w trakcie zawarcia małżeństwa, za obustronną zgodą (...)

niekorzystne rozporządzenie mienia- oszustwo internetowe

niekorzystne rozporządzenie mienia- oszustwo internetowe Witam. Jestem tutaj nowy więc nie do końca jestem pewien czy umieściłem temat w odpowiednim dziale, jeżeli nie to z góry przepraszam :) Ponad (...)

kolizja

kolizja Witam Mam takie pytanie co mi grozi wjechałem w słup autem ale nic mi sie nie stało uciekłem z miejsca wypadku co mi teraz grozi?Z góry dziękuję Witam Piszę w imieniu moja brta, (...)

wypadek

wypadek Witam Chłopiec wbiegł mi przedwczoraj prosto pod samochód, jechała zbyt szybko i nie zdążyłam wyhamować. Policja uznała, że to moja wina bo jechała ze zbyt dużą prędkością, chłopca (...)

proces prywatno-skargowy o znieważenie

proces prywatno-skargowy o znieważenie Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry dziękuję (...)

CZY MEGE ZALOZYC SPRAWE O POMÓWIENIE JEZELI.... JAKIE SA SZANSE NA WYGRANĄ?

CZY MEGE ZALOZYC SPRAWE O POMÓWIENIE JEZELI.... JAKIE SA SZANSE NA WYGRANĄ? CZY JEZELI BYLA SPRAWA SĄDOWA I PO OGLOSZENIU WYROKU ŚWIADEK SPYTAŁ SIĘ SEDZIEMU TAK: swiadek:"CZY MOGE ZAŁOZYĆ (...)

SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY.

SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY. SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY:3 OFIARY ŚMIERTELNE, DWIE W SZPITALU. BYŁEM TRZEŹWY NIE UCIEKŁEM Z MIEJSCA WYPADKU, PROKURATOR NIE ZASTOSOWAŁ ŻADNYCH ZABEZPIECZEŃ W (...)

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

Porady prawne