Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Pytanie:

Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na Izby Pielęgniarskie (to dla mnie duża kwota). Czy zobowiązana jestem opłacać składki na rzecz OIPiP mimo, iż nie pracuję w służbie zdrowia i nie czerpię żadnych korzyści z przynależności do tej organizacji? Czy w obecnej sytuacji składki te nie powinny być dobrowolne? Czy jeśli nie wyrobię nowego prawa zawodu będę mogła wykonywać rodzinie iniekcje zlecone przez lekarza?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Zgodnie z art. 15 ustawy o zawodzie pielęgniarki i połoznej, podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia. Oznacza to, że po upływie 5 lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu i bez odbycia dodatkowego przeszkolenia, pielęgniarka traci prawo wykonywania zawodu. Obecnie, jest Pani nadal uprawniona do wykonywania zawodu pielęgniarki. Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.1991 nr 41 poz.178), na listę członków okręgowej izby wpisuje się pielęgniarki i położne, które: 1) posiadają prawo wykonywania zawodu, 2) zamierzają wykonywać lub wykonują zawód na obszarze działania izby. Pielęgniarki te wpisywane są na listę ""z urzędu"". Jeżeli pielęgniarka nie wykonuje swego zawodu i nie zawiadomi o tym izby, obowiązana jest nadal opłacać składki na OIPiP, zgodnie z art. 9 pkt 4 powoływanej ustawy. Skreślenie z listy członków okręgowej izby, a co za tym idzie ustanie obowiązku opłacania składek następuje wskutek: 1) śmierci, 2) prawomocnego pozbawienia prawa wykonywnia zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub z wyroku sądu, 3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, 4) przeniesienia się na teren innej izby. Jeżeli więc nie zrzekła się Pani prawa wykonywania zawodu, ani też nie nastąpiły inne powyższe okoliczności, jest Pani zobowiązana uiszczać składki. OIPiP była uprawniona do żądania zapłaty zaległych składek za wydanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Jeśli chodzi o wykonywanie iniekcji zleconych przez lekarza, należy uznać te czynności za udzielanie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia (art. 4 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.) Jest więc to czynność zarezerwowana dla pielęgniarek. Zgodnie z art. 32 ust. 1 powoływanej ustawy, kto, nie będąc uprawnionym, udziela zawodowo świadczeń, o których mowa w art. 4 lub art. 5 (tj. świadczeń zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki czy położnej), podlega karze grzywny. Jednakże oczywistym jest, że drobne iniekcje udzielane członkom rodziny nie moga być zakwalifikowane jako zawodowe udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dlatego też wydaje się, że takie drobne iniekcje nie stanowią czynu zabronionego w art. 32 ust. 1 powoływanej ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne