Ocena oferty w przetargu

Pytanie:

Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się na przedmiotu zamówienia (cena wykonania) - także kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Na przykład posiadanie (własność, leasing)określonych maszyn specjalistycznych przez wykonawcę. W przypadku spełniania warunków uczestnictwa w zamówieniu zamawiający może jedynie żądać oświadczeń od wykonawców, np. o dysponowaniu określonym sprzętem specjalistycznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Traktuje o tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie to odnosi się tylko do sytuacji spełniania warunków uczestnictwa w zamówieniu, a nie ma tam słowa o właściwościach wykonawcy.Czy zamawiający może do oceny oferty wykonawcy w zakresie odnoszącym się do jego właściwości żądać zamiast oświadczeń dokumentów np. do okazania i/lub skserowania? W przypadku ww maszyn specjalistycznych byłby to dowód zakupu i/lub dokument księgowy OT (przyjęcie środka trwałego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.6.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ocena oferty w przetargu

Zgodnie z art. 91 ust. 2 i 3 p.z.p. kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria te nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Wyjątek od powyższej reguły stanowi art. 5 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 

Wspomniane w pytaniu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie znajdzie zatem w tej sytuacji zastosowania. 

Należy wskazać, że odpowiedź na postawione pytanie może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Niemniej jednak kierując się wykładnioą celowościową wspomnianego przepisu przychylamy się do stanowiska, że możliwym jest żądanie w zamówieniu udzielonym w trybie art. 5 ust. 1 p.z.p. przez zamawiającego dokumentów dotyczących samego wykonawcy. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 6 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 968/09, KIO/UZP 976/09, LexPolonica nr 2260952, www.uzp.gov.pl) "głównym celem regulacji ustawy jest zabezpieczenie interesów publicznych związanych z racjonalnym i celowym wydatkowaniem środków publicznych, co ma być zagwarantowane przede wszystkim poprzez zachowanie zasady konkurencji i szerokiego dostępu wykonawców do uzyskiwania zamówień publicznych. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne powinni konkurować przede wszystkim ceną, jakością czy na polu innych wskazanych kryteriów oceny ofert, a nie stopniem formalnej poprawności przygotowania ofert, czy potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Regulacje ustawowe poświęcone proceduralnym i materialnym wymogom udzielania i ubiegania się o zamówienia służą przede wszystkim zabezpieczeniu interesu publicznego poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniach jedynie wykonawców wiarygodnych, składających zgodne z przepisami prawa i opisami przedmiotów zamówienia oferty oraz zapewnić wybór ofert najkorzystniejszych. Wprowadzone w ustawie sposoby potwierdzania i dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu służą również ochronie interesów wykonawców poprzez maksymalne ograniczenie dowolności zamawiającego w stawianiu wymagań w tym przedmiocie i ocenie ich spełniania. W żadnym razie formalizm ustawy przejawiający się w określeniu sposobu potwierdzania i dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowania nie jest wartością samą w sobie, ale pełni jedynie rolę służebną dla zapewnienia realizacji zasad opisanych powyżej, a adekwatne przepisy powinny być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem nadrzędnych celów ustawy, tj. ochronie i utrzymaniu w postępowaniu ofert prawidłowych, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu."

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zmiany do ustawy PZP

28.4.2014 przez: Mazek87

Co znaczy odpowiadających swoim rodzajem?

26.1.2009 przez: Anna Wykrętowic