Ochrona lokatorów w spółdzielni

Pytanie:

"Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów w relacji z organami spółdzielni mieszkaniowej? W jakim zakresie można stosować przepisy tej ustawy do mieszkań spółdzielczych - własnościowych?"

Odpowiedź prawnika: Ochrona lokatorów w spółdzielni

Art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, iż przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora. Jednocześnie ustawa definiuje "lokatora" jako "najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności", czyli "w poczet lokatorów" zalicza również osobę korzystającą z lokalu na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ustawa znajduje więc zastosowanie w stosunkach spółdzielczych, jednak do rzadkości będzie należeć sytuacja, w której przepisy prawa spółdzielczego (a w szczególności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) nie będą regulować treści stosunku między spółdzielnią a jej członkiem korzystniej niż czyni to ustawa o ochronie praw lokatorów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika