Ochrona przedemerytalna pracownika

Pytanie:

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu oczywiście warunków tej Ustawy, (czyli 55 lat kobieta, 60 lata mężczyzna), do podpisania oświadczenia, w którym pracodawca uprzejmie informuję pracownika, że ochrona przysługuje mu tylko 1 raz przed osiągnięciem wieku emerytalnego i ta ochrona kończy się wraz z osiągnięciem tego wieku, tj. 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna. Jednocześnie tym pracownikom podaje się jako podstawę prawną tego działania art. 39 K.p., gdzie pracownik podpisując się potwierdza swoim podpisem, że jest świadom tego że ochrona przedemerytalna przysługuje mu tylko 1 raz przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Czy pracodawca ma do takich działań prawo? Co w przypadku, jeśli taki pracownik odmówi podpisania takiego oświadczenia? Jakie przepisy prawa regulują w ten sposób postępowanie pracodawcy? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który spełnia warunki do przejścia na emeryturę? Komu zgłosić ewentualne łamanie prawa w tym zakresie? Co mogą zrobić w tym zakresie związki zawodowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona przedemerytalna pracownika

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że art. 184 ustawy emerytalnej stanowi szczególna podstawę przejścia na wcześniejsza emeryturę. Jest to podstawa tzw. systemu przejściowego wcześniejszych emerytur dla osób posiadających staż pracy w warunkach szkodliwych lub szczególnym charakterze. Zgodnie z zasadami ogólnymi, na emeryturę w wieku wcześniejszym (odpowiednio 55 lat dla kobiet i 69 lat dla mężczyzn), przejść mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, jeżeli osiągną wszelkie warunki przewidziane przez prawo (staż pracy, ale przede wszystkim wiek)  z dniem 31 grudnia 2008 roku. Tym samym możliwość ta faktycznie została ograniczona do kobiet urodzonych w latach 1949 – 1953, gdyż tylko one mogą spełnić w wymaganej dacie przesłankę wieku. Aby umożliwić przejście na wcześniejsza emeryturę również innym osobom, legitymującym się stażem pracy w warunkach szkodliwych albo szczególnym charakterze, wprowadzona swoistą „furtkę” w normie interpretowanej z art. 184 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem z wcześniejszej emerytury mogły skorzystać również osoby, które osiągną wiek emerytalny w późniejszej dacie, jeżeli warunki stażowe (zarówno staż pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze – min. 15 lat jak i ogólny staż pracy, odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) spełnią najpóźniej z dniem 1 stycznia 1999 roku – a więc dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej. Dodatkowo istnieje warunek nieprzystąpienia do OFE.

Porady prawne

Z powyższego wynika, że przepis ten nie odnosi się bezpośrednio i nie reguluje kwestii pracowniczych. Z pewnością pracodawca powołuje się na tę właśnie regulacje jako podstawę do przejścia na emeryturę i punkt odniesienia do ochrony pracowników w wieku emerytalnym. Zgodnie bowiem z art. 39 Kodeksu pracy, k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Należy wskazać, że dotychczasowy sposób rozumienia omawianego zakazu wypowiedzenia umowy o pracę oparty był na powszechnym poglądzie, że przez wiek emerytalny określony w art. 39 k.p. należy rozumieć wiek zezwalający na uzyskanie uprawnień w normalnym trybie na podstawie przepisów emerytalnych. Nie był to natomiast wiek, który w świetle przepisów szczególnych daje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (por. uchwałę pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, LexPolonica nr 310254, OSNCP 1985, nr 11, poz. 164 - wytyczne w przedmiocie stosowania art. 45). Takie ujęcie było w pełni uprawnione wówczas, gdy prawo do wcześniejszej emerytury, rozumiane jako szczególne uprawnienie do wcześniejszego skorzystania z uprawnień emerytalnych, było realizowane jako przywilej socjalny. Obecnie, Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2002 r. (I PKN 141/01, LexPolonica nr 356333, OSNP 2004, nr 5, poz. 86) uznał, że tezy wyrażone wcześniej nie mogą dotyczyć sytuacji, w których pracownik nabywa prawo do emerytury wcześniej ze względu na pracę w szczególnym charakterze lub ze względu na pracę w warunkach szczególnych. Jest to bowiem odmienna sytuacja, „gdy obniżony wiek emerytalny nie jest przywilejem wynikającym z „pozapracowniczego” statusu prawnego uprawniającego do skorzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych, ale jest wiekiem ustalonym powszechnie dla określonych kategorii pracowników wykonujących takie prace lub zawody, które według ustawowo potwierdzonych obiektywnych kryteriów łączą się z utratą sprawności psychofizycznej niezbędnej do wykonywania określonej pracy w wieku biologicznym niższym od ogólnego (powszechnego) wieku emerytalnego. Tym samym nie ma obecnie wątpliwości, że ochrona przewidziana przez art. 39 k.p. tyczy się również wcześniejszego wieku emerytalnego. Jednakże należy bezwzględnie podkreślić, że według prawidłowej wykładni art. 39 k.p., nie korzysta z ochrony przewidzianej tym przepisem taki pracownik, któremu wprawdzie brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, lecz którego dalsze zatrudnienie nie umożliwia uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (wyrok SN z 22 marca 1977 r., I PRN 24/77, LexPolonica nr 317957). Tym samym pracownik, aby zostać objęty ochroną, musi spełnić również pozostałe warunki przewidziane w ustawie emerytalnej, a w szczególności wskazane w powołanym art. 184 tego aktu prawnego.

Odnosząc się do treści oświadczenia, do którego podpisania nakłania pracodawca, należy zwrócić uwagę, że unormowanie art. 39 k.p. oparte jest na założeniu, że pracownik nabywa prawo do emerytury tylko raz i w związku z tym tylko raz (choć może się zdarzyć, że u różnych pracodawców, jeżeli w ciągu czterech lat, o których mowa w art. 39 k.p. np. zmienia zatrudnienie) może korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie. Jeżeli pracownik natomiast zatrudniony jest równocześnie u więcej niż u jednego pracodawcy, to z ochrony korzysta u każdego z nich. Sąd Najwyższy wyjaśnił również - w uchwale SN z 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, LexPolonica nr 312243 (OSNCP 1992, nr 1 poz. 14) - że w przypadku osób korzystających już ze świadczeń emerytalnych nie ma mowy o uzyskaniu prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, bo prawo to już zostało uzyskane i jest wykorzystywane. Tyczy się to w szczególności osób, które pracują po nabyciu prawa do emerytury. Wykładnia celowościowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku o objęciu ochroną tylko takich osób, które będąc w zaawansowanym wieku nie mają jeszcze prawa do emerytury, a w przypadku wypowiedzenia mogłyby mieć trudności w uzyskaniu innej pracy. Cel taki nie występuje w przypadku osób pobierających emeryturę. Oczywistym natomiast jest, że ochrona nie obejmuje pracownika, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia oraz na mocy porozumienia stron.

W związku z powyższym, nie dopatrujemy się bezprawnego działania ze strony pracodawcy. Oświadczenie podpisywane przez pracowników mają charakter informacyjny i  mieszczą się w granicach szeroko pojętego obowiązku współdziałania i wspomagania pracodawcy z pracownikiem przechodzącym na emeryturę (por. art. 125 ustawy emerytalnej).  Formalnie samo oświadczenie ma więc obojętny charakter z punktu widzenia stosunku pracy. Odmowa złożenia podpisu przez pracownika nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami w szczególności w formie kary porządkowej, gdyż nie ma tutaj naruszenia obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem art. 39 k.p. staje się bezskuteczne. Jednak w takiej sytuacji konieczne będzie złożenia odwołania do sądu pracy, który orzeknie zgodnie z art. 45 k.p.. Ewentualne naruszenia można również zgłosić do PIP.

Uprawnienia związków zawodowych w stosunku do pracownika w wieku przedemerytalnym nie różnią się do uprawnień względem innych pracowników. I tak w zależności od rodzaju umowy o pracę czy też statusu pracownika jako szczególnie chronionego, będzie to albo obowiązek konsultacji albo wyrażenia zgody przez reprezentującą takiego pracownika organizację związkowa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Prawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę wypowiedziano z naruszeniem przepisów, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, (...)

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

Jak wygląda ochrona przedemerytalna? Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem jest odpowiedni okres zatrudnienia umożliwiający mu uzyskanie prawa do (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Ochrona przedemerytalna pracowników

Ochrona przedemerytalna pracowników

Art. 39 kodeksu pracy ustanawia zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.W doktrynie zaistniał na temat interpretacji tego (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Przeczytaj, w jaki sposób może zakończyć się współpraca z pracownikiem i co wziąć pod uwagę, ustalając tryb rozwiązania umowy o pracę. Sprawdź, kiedy pracownik może odwołać się do sądu, a kiedy to pracodawca może mieć roszczenia względem pracownika. ##baner## Jak można (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  Czy stosunek pracy musi być uregulowany w umowie o pracę by podlegał ochronie prawa pracy? Prawo pracy przewiduje, że stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż w umowie o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który (...)

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik podpisał z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą konsekwencje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą przed upływem określonego w niej terminu. W chwili obecnej pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. W związku z zawartą (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

Prezes zarządu zatrudniony na umowę o pracę, umowa podpisana przez pełnomocnika. Prezesowi brakuje 3 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i po osiągnięciu tego wieku nabędzie prawa do emerytury. Jak wygląda ewentualna ochrona przedemerytalna takiego pracownika w dwóch przypadkach: 1. Pełnomocnik (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca nie może w drodze wypowiedzenia (...)

Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika

Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika

Lekarz był zatrudniony w publicznym ZOZ na oddziale i w poradni, której był kierownikiem. Złożył u pracodawcy pismo z prośbą o przeniesienie z oddziału do poradni. Dyrektor przychylił się do jego wniosku i zgodnie z wolą pracownika zatrudnił go w poradni na 0,7 etatu (27 godzin tygodniowo). (...)

Zatrudniony prezes a ochrona przedemerytalna

Zatrudniony prezes a ochrona przedemerytalna

Odwołany na ZW prezes zarządu - dyrektor sp. z o.o. zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony wchodzi w okres ochrony przedemerytalnej sześć dni później. Od dnia odwołania przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w takiej sytuacji zarząd spółki ma prawo wypowiedzieć lub zmienić umowę (...)

Wynagrodzenie pracownika w okresie ochronnym(przedemerytalnym), przekaznym do nowego przcodawcy w trybie art.23[1] KP

Wynagrodzenie pracownika w okresie ochronnym(przedemerytalnym), przekaznym do nowego przcodawcy w trybie art.23[1] KP

Pracownik, który znajduje się w okresie ochronnym (4-lenim, przed osiągnięciem wieku emerytalnego) został przekazany do nowego pracodawcy w trybie art. 23 [1] KP. U nowego pracodawcy nie ma stanowiska, na którym był dotychczas zatrudniony. Po dokonaniu transferu pracowników dotychczasowy pracodawca (...)

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Pytanie dotyczy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu, kobiecie w związku ze zmianami organizacyjnymi w pracy szkoły. Mam 57 lat i posiadam staż pracy - 30 lat. Czy przysługuje mi ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kp? Treść pytania może wskazywać, iż mamy do czynienia (...)

Ochrona i świadczenia przedemerytalne

Ochrona i świadczenia przedemerytalne

Kobieta w lutym bieżącego roku skończyła 55 lat. Jej staż pracy wynosi 21 lat. Jest zatrudniona w firmie na czas określony do końca listopada 2008 r. Z przyczyn ekonomicznych (zła kondycja finansowa oraz niewypłacalność firmy) pracodawca zwolnił prawie wszystkich pracowników (w dokumentach (...)

Zaległy urlop odwołanego prezesa

Zaległy urlop odwołanego prezesa

Odwołany prezes zarządu, posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, będący w okresie ochrony przedemerytalnej, przebywając na zwolnieniu lekarskim (może chodzić) od momentu odwołania, przekazał do prezesa zarządu prośbę o zgodę na wykorzystanie urlopu zaległego za rok 2003 i 2004, (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na moje miejsce na podczas mojej nieobecności zatrudniono inną osobę. Obawiam się że mój pracodawca (...)

Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

Czy pracownikowi który jest na zwolnieniu lekarskim można przesłać oświadczenie woli pracodawcy o zerwaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia? Wiem ze nie można podczas L4 przedstawić zerwania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale czy ta ochrona pracownika ma tez zastosowanie w przypadku (...)

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Pracownik jest w wieku, który daje mu ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 39 kodeksu pracy. Stanowisko kierownicze z wysokim uposażeniem, na którym jest zatrudniony ów pracownik, jest przewidziane do likwidacji w związku z racjonalizacją zatrudnienia i zmianą struktury organizacyjnej. (...)

Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

Pracodawca chce przenieść na inne stanowisko (na tych samych warunkach finansowych) kierownika przychodni specjalistycznych. Kierownik jest przewodniczącym koła Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w szpitalu, w którym pracuje w związku z tym trzeba zasięgnąć opinii związków zawodowych. (...)

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy szczegółów życia intymnego? I czy jeśli ze strony pracodawcy zachodzi podejrzenie, że te (...)

Czy pracodawca musi dać ksero listy obecności na żądanie pracownika?

Czy pracodawca musi dać ksero listy obecności na żądanie pracownika?

Czy na prośbę pracownika, pracodawca musi czy ewentualnie może dać kserokopie listy obecności na której on się znajduje? Zgodnie z rozporządzeniem o zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobie prowadzenia akt osobowych pracownika, (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Dyrektor biura projektowego w dużej firmie na polecenie prezesa rozesłał do wszystkich swoich podległych pracowników drogą e-mailową listę pracowników uporządkowaną wg ilości godzin korzystania z internetu za miesiąc maj 2006 r. z podaniem ilości godzin, które każdy z pracowników korzystał (...)