Odliczenie kosztów w miesiącu nastepnym

Pytanie:

Czy jest możliwe odliczenie kosztów w miesiącu następującym po miesiącu poniesienia kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie kosztów w miesiącu nastepnym

Koszty uzyskania przychodów rozliczane są w okresie rocznym. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych stosują zasadę, zgodnie z którą koszty są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak więc widać, ustawa określa nie miesiąc, ale rok zaliczania danego wydatku do kosztów (chociaż oczywiście podatnik dokonuje zaliczenia co miesiąc). Omówiona zasada jest zasadą kasową, która oznacza, że wydatek zaliczany jest do kosztów w roku jego poniesienia (np. wydatek dotyczący grudnia 2005 r., zapłacony w styczniu 2006 r., będzie kosztem roku 2006).

Porady prawne

Jednakże ustawodawca przewidział inną metodę zarachowania kosztów dla podatników prowadzących księgi rachunkowe. Podatników tych obowiązuje zasada memoriałowa, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasada ta może mieć zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ale tylko pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Oznacza to, że podatnik ma tak naprawdę do wyboru dwie metody: kasową (zgodnie, z którą wydatek zalicza do kosztów w roku jego poniesienia) lub memoriałową (kiedy wydatek zalicza do kosztów w roku, którego ten wydatek dotyczy). Wybraną metodę należy stosować w sposób ciągły w kolejnych latach podatkowych. W omawianej sytuacji należy jeszcze wziąć pod uwagę fakt, iż nie wiadomo, czy kolejny miesiąc po miesiącu poniesienia kosztu jest jeszcze miesiącem tego samego roku podatkowego. Dla przykładu: jeśli podatnik stosuje metodę kasową, a koszt poniósł w listopadzie 2005 r., to wydatek ten będzie kosztem roku 2005 r. Gdyby zaś wydatek został poniesiony w grudniu 2005 r., to nie można go zaliczyć do kosztów w miesiącu następnym, ponieważ będzie to już kolejny rok podatkowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne