Odpowiedzialność za środki z funduszu sołeckiego

Pytanie:

"Czy sołtys może ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za środki z funduszu sołeckiego

Aby sołtys mógł ponosić odpowiedzialność wg ustawy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005) muszą zostać określone zasady dysponowania funduszem sołeckim (lub innymi środkami przekazywanymi w ramach budżetu gminy sołectwu) przez organy sołectwa (w szczególności przez sołtysa). Uprawnienie do dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu gminy powinno zostać określone w statucie gminy. W przypadku, gdy statut gminy nie przewiduje zasad dysponowania środkami z funduszu sołeckiego odpowiedzialność ponosi wójt. Oczywiście poniesienie takiej odpowiedzialności uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do których należą czyny wymienione w art. od 5 do 18 (min. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub sołtysa z zakresu finansów samorządu terytorialnego orzekają w pierwszej instancji regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych (art. 46 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika