Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

"Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2007 roku spółdzielnia na koszt mieszkańców wykonała ciąg trawników wzdłuż kilku ulic osiedla. Od czasu wykonania do dziś trawniki są niszczone regularnie przez parkujące na nich bezkarnie samochody kierowców wandali. Wielokrotne interwencje nie skutkują żadną reakcją zarządu, odpowiedź jest zawsze taka sama - zarząd nie może interweniować na policji, gdyż na osiedlu występuje brak miejsc parkingowych. Gdzie mogę zaskarżyć beztroskie decyzje zarządu w tym zakresie? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Zgodnie z art. 144 ustawy Kodeks wykroczeń kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych. Zgodnie z art. 36 ustawy naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego. Wspomniane wykroczenie może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Warunkiem odpowiedzialności jest fakt, że wspomniany trawnik jest przeznaczony do użytku publicznego. Wydaje się, że teren wspólnoty mieszkaniowej nie jest takim miejscem. Wobec tego, chociaż parkowanie na trawniku nie jest dozwolone, respektowanie tej zasady przez spółdzielnię na jej terenie jest uzależnione od wewnętrznych uregulowań spółdzielni. Jednakże w przedstawionym wypadku mamy do czynienia z niszczeniem cudzej rzeczy.

Zniszczenie roślinności na kwotę większą niż 250 zł może spowodować odpowiedzialność karną tytułem popełnienia występku z art. 288 § 1 ustawy Kodeks karny. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby jednorazowe zaparkowanie samochodu mogło doprowadzić do szkody w tej wysokości. Ściganie wspomnianego występku następuje z oskarżenia prywatnego. Inaczej byłoby w przypadku ciągłego parkowania przez tę samą osobę na danym miejscu - wówczas doszłoby do tzw. czynu ciągłego. Zgodnie z art. 12 k.k. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony.

Zgodnie z art. 48 prawa spółdzielczego zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu. Wobec tego wydaje się, że Zarząd, reprezentując spółdzielnię, powinien złożyć, jako organ poszkodowanej spółdzielni, odpowiedni wniosek do właściwej prokuratury lub jednostki Policji. Dochodzi bowiem do niszczenia mienia spółdzielni.

Również na gruncie ogólnej zasady odpowiedzialności deliktowej na podstawie kodeksu cywilnego (art. 415 k.

c. - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia) zarząd spółdzielni ma prawo żądać od członków i innych osób (niezależnie od odpowiedzialności karnej) naprawienia wyrządzonej szkody. Musi być to jednak szkoda wyrządzona umyślnie. Wówczas trzeba wykazać, że zachowanie sprawcy było umyślnie, miało ono związek z zaistniałą szkodą, oraz że zaistniała szkoda o określonej wysokości.

W razie braku takiego zachowania członek spółdzielni, zgodnie z art. 83. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ma prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. Przedmiotem uchwały może być zarówno odwołanie zarządu, jak i zobligowanie zarządu do podjęcia wymienionych powyżej działań.

Ponadto, zgodnie z art. 267a. Prawa spółdzielczego kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę,podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie. Wobec tego jest możliwość zawiadomienia o popełnionym występku prokuratury lub Policji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika