Odprawa pracownicza

Pytanie:

"Z końcem marca kończy mi się okres wypowiedzenia z pracy z powodów ekonomicznych firmy (zgłoszenie wniosku o upadłość). Z mojej wiedzy wynika, że powinienem otrzymać 2 miesięczną odprawę (pracuję ponad 5 lat). Nie wiem jeszcze, czy przed moim odejściem będzie w firmie syndyk (obecnie firma właściwie nie działa). Firma nie odprowadzała podatku i składek ZUS już od ponad roku. Czy mogą wystąpić przesłanki i jakie, abym otrzymał odprawę? Jak to można uzyskać?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa pracownicza

Zgodnie z ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa przysługuje bez względu na liczbę zwalnianych pracowników. Jednakże, aby pracownikowi przysługiwała odprawa muszą być spełnione następujące warunki:

  1. przyczyna zwolnienia musi pozostawać po stronie pracodawcy (np. przyczyny ekonomiczne)

  2. w chwili rozwiązania umowy o pracę pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, lub w okresie 30 dni poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem zatrudnionych było co najmniej 20 pracowników.

Odprawa przysługuje z mocy prawa, pracodawca powinien ją więc wypłacić bez wniosku pracownika. Jeżeli mimo to pracodawca nie wypłaci odprawy i odmówi jej wypłacenia po skierowaniu wniosku przez pracownika, pracownik może wystąpić na drogę sądową z pozwem o wypłatę należnej odprawy. Roszczenie o wypłatę odprawy, jak wszystkie roszczenia pracownicze, przedawnia się w terminie 3 lat od dnia kiedy stała się wymagalna (od dnia rozwiązania umowy o pracę).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika