Odwołanie członka zarządu

Pytanie:

Członek Zarządu został odwołany. Jaka jest konstytutywna data odwołania członka zarządu: data podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, data wpisu do KRS, czy może jakaś inna data?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.9.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie członka zarządu

Podstawowe znaczenie dla określenia momentu odwołania członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji mają przepisy art. 202 i 203 kodesku spółek handlowych. Zgodnie bowiem z art. 202 par. 4 ksh mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Drugi z przywołanych przepisów stanowi natomiast, iż co do zasady członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników (art. 203 par. 1 ksh), ograniczenia tej możliwości mogą zostać przewidziane w umowie spółki (art. 203 par 2 ksh).

Z powyższego wynika, iż odwołanie członka zarządu jest jednostronnym aktem spółki i dochodzi do skutku z chwilą podjęcia stosownej uchwały. Niemniej odwołanie może określać dzień, z którym będzie ono wywoływało skutki prawne. Może to być więc upływ dnia, w którym członek zarządu został odwołany, bądź termin wskazany w przyszłości. Nie jest więc wadliwe, jak sugeruje się w literaturze (J.P. Naworski, Komentarz, Spółka z o.o., s. 366), odniesienie w art. 202 par. 4 ksh do mandatu. Właśnie odniesienie do mandatu pozwala na ustalenie terminu odwołania w dacie przyszłej. W związku z tym mandat osoby, której wręczono odwołanie, może trwać nadal, a sformułowanie z art. 202 par. 4 ksh należy rozumieć jako moment skutecznego odwołania, a nie wręczenia dokumentu (zob. Komentarz do art. 202 kodeksu spółek handlowych, [w:] A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom I i II, Zakamycze, 2005, wyd. III).

Porady prawne

Na marginesie można wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższegi z 17 lutego 2004 roku, sygn. akt PK 305/03, publ. OSNP 2004, nr 24, s. 421, uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki podjęta z naruszeniem prawa nie jest nieważna z mocy prawa i wywołuje skutek w postaci pozbawienia członka zarządu przymiotu osoby będącej piastunem organu osoby prawnej, dopóki nie zostanie unieważniona konstytutywnym orzeczeniem sądu gospodarczego. Sąd pracy nie jest uprawniony do oceny legalności niezaskarżonej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu spółki.

Podsumowując: odwołanie członka zarządu następuje z chwilą podjęcia uchwały, a nie daty wpisu do KRS czy daty doręczenia uchwały danemu członkowi zarządu.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na sytuację odwołanego członka zarządu, który był ponadto pracownikiem spółki

W wyroku z 16 czerwca 1999 roku, sygn.

akt I PKN 117/99, publ. OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 646, Sąd Najwyższy stwierdził, iż z chwilą odwołania z zarządu pracownik staje się "byłym członkiem zarządu", z którym rozwiązanie umowy o pracę należy już do uprawnień zarządu, a nie zgromadzenia wspólników. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy także w późniejszych orzeczeniach (zob. np wyrok z 21 marca 2001 roku, sygn. akt I PKN 322/00, publ. OSNAPiUS 2002, nr 24, poz. 600, a także wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002 roku, sygn. akt I PKN 838/00, niepubl.). Z chwilą odwołania organem właściwym do podejmowania wszelkich czynności w imieniu spółki wobec osób, które utraciły członkostwo, staje się zarząd. Wyjątek od zasady ustanawiającej reprezentację spółki przez zarząd dotyczy tylko umów między spółką a członkami zarządu, nie zaś umów z byłymi członkami zarządu (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 roku, sygn. akt I PKN 619/01, publ. OSNP 2004, nr 11, poz. 191). Odwołanie z funkcji nie pozbawia członka zarządu roszczeń związanych z jej pełnieniem. Roszczenia takie mogą wynikać z umowy o pracę, umowy o zarządzanie. W szczególności jeżeli odwołanie nie jest związane z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym, pozostają zobowiązania pracownicze w stosunku do byłego członka zarządu (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ekwiwalent za urlop itp.). Nie wyklucza to również roszczeń, w przypadku gdy członek zarządu pełnił funkcję za wynagrodzeniem, choćby tylko na podstawie powołania do pełnienia funkcji. Jeżeli odwołany jest członek zarządu, to nie może on realizować praw i obowiązków członka zarządu. W następstwie odwołania osoba ta powinna być odsunięta od podejmowania czynności, które dotychczas należały do jej kompetencji i to bez względu na istniejący lub nie stosunek zobowiązaniowy. Jeżeli członkiem zarządu jest pracownik, w okresie wypowiedzenia zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy członka zarządu z zachowaniem wynagrodzenia przez okres wypowiedzenia. Może on jednak świadczyć inną pracę z wynagrodzeniem dotychczasowym, jakie pobierał jako członek zarządu. Odwołanemu członkowi zarządu nie przysługuje na podstawie przepisu art. 250 pkt 1 i art. 252 § 1 KSH prawo zaskarżania do sądu uchwały zgromadzenia wspólników, odwołującej go z zarządu, jeżeli nie był jednocześnie wspólnikiem (art. 202 § 4 i art. 203 § 1 zd. 1 KSH) (Komentarz do art. 202 kodeksu spółek handlowych [w:], J.A. Strzępka [red.], Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz,publ. Legalis).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez (...)

Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

O tym, czy odwołany członek zarządu spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), zatrudniony w spółce w ramach stosunku pracy może żądać przywrócenia do pracy w razie rozwiązania z nim (wypowiedzenia) umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pisano (...)

Przed zwolnieniem prezesa trzeba przeprowadzić konsultację

Przed zwolnieniem prezesa trzeba przeprowadzić konsultację

Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej w dwóch uchwałach odwołała prezesa zarządu z funkcji i wypowiedziała mu umowę o pracę. Prezes był członkiem związku zawodowego, ale przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie przeprowadzono konsultacji z zakładową organizacją związkową, (...)

KNF zajmie się nadzorem nad rynkiem sekurytyzacyjnym

KNF zajmie się nadzorem nad rynkiem sekurytyzacyjnym

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 r. ws. ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji. Co (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej nie słabnie od lat. Jest wiele aspektów przemawiających za prowadzeniem działalności w tej właśnie formie i dlatego myśląc o własnym biznesie coraz częściej przekształcamy istniejące podmioty (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka (...)

Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma zapisu dotyczącego okresu, na jaki powoływany jest zarząd. Jedynym zapisem dotyczącym terminu kadencji bądź mandatu w umowie spółki jest § 19 ust. 6: „Mandaty członków Zarządu (...)

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Za co trzeba płacić będąc członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Konstrukcja spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego jest jedną z form ograniczonych praw rzeczowych. W odróżnieniu od własności, która stanowi podstawową formę korzystania z rzeczy i daje właścicielowi pełną władzę nad rzeczą, ograniczone prawa rzeczowe zapewniają (...)

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny Z członkiem zarządu spółki z o.o. zawarto umowę o pracę. Umowa o pracę zawierała między innymi następujące postanowienia: „§ 5. Członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę w razie wygaśnięcia mandatu lub (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

      Kiedy w spółce komandytowo-akcyjnej można powołać radę nadzorczą? Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. W spółkach tych zasadą jest sprawowanie kontroli przez samych wspólników. Jednakże charakter prawny tego typu spółki (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Komu rezygnację powinien zlożyć odchodzacy członek zarządu?

Komu rezygnację powinien zlożyć odchodzacy członek zarządu?

W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwalę w  składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III CZP 89/15 w której rozstrzygnął trwający w orzecznictwie spór o to: "Czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam 1-osobowy zarząd/, może on dalej sprawować swoją funkcję? Co z tej sytuacji może wynikać (...)

Odwołanie zarządu spółki z o.o.

Odwołanie zarządu spółki z o.o.

W spółce z o.o. chce odwołac cały zarząd lub jednego z jego członków. Prosze o dokładne opisanie procedury odwołania członka zarządu lub odwołania całego zarządu w spółce z o.o. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki (...)

Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Czy można zastrzec w umowie spółki odwołanie członka zarządu wyłącznie z ważnych powodów? Jakie to muszą być powody i czy wtedy nie stosuje się zapisów art. 203 par. 1 ksh? Oczywiście, umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka (...)

Odwołanie członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

Jakie dokumenty (np. akt notarialny, itp.) są potrzebne do zmiany decyzją właściciela Prezesa Zarządu w sp. z o.o. oraz gdzie takie informacje powinny być zgłoszone (np. KRS, US, ZUS)? Oznaczenie organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządu powinien zawierać akt założycielski (...)

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników. Struktura własnościowa wynosi 50% na 50%. Prezes zarządu ewidentnie sprzyja jednemu wspólnikowi. Istnieją dowody, że złamał prawo np. zaciągając kredyt bez zgody zgromadzenia wspólników (taka zgoda jest wymagana w umowie spółki), notorycznie odmawia (...)

Odpowiedzialność prezesa spółki akcyjnej

Odpowiedzialność prezesa spółki akcyjnej

Jeżeli WZA powołało uchwałą prezesa zarządu spółki akcyjnej nie podając daty objęcia stanowiska, od kiedy powstaje odpowiedzialność osobista za działania i zaniechania prezesa (szczególnie w świetle obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość i obowiązku składania deklaracji podatkowych (...)

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Nieudzielenie absolutorium prezesowi spółdzielni

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej udziela corocznie członkom zarządu absolutorium, w tym także osobom znajdującym się na stanowisku prezesów. Prezes spółdzielni jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, w której określone jest zajmowane stanowisko i wysokość (...)

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. a brak wykreślenia go w KRS

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. a brak wykreślenia go w KRS

Pewna osoba była członkiem zarządu w spółce z o.o., w momencie powstawania stosunku najmu złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, jednakże nie została wykreślona w KRS. Czy w związku z tym mogę dochodzić od tej osoby należności za wynajem? W tym miejscu należałoby określić za jakie (...)

Zmiana kadencji Zarządu

Zmiana kadencji Zarządu

Zgodnie z umową spółki z o.o. Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję, która trwa 2 lata. Zarząd powołany został w roku 2007. Zgodnie z art. 202 par. 2 k.s.h. z chwilą odbycia Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 231 k.s.h. Czy zatem zachodzi potrzeba odwołania starego Zarządu w (...)

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Kidy jest możliwe odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Członek zarządu lub cały zarząd może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach uchwałą właścicieli lokali. Czynności te nie wymagają uzasadnienia i - w tym zakresie - nie podlegają badaniu (...)

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Firma, w której jestem zatrudniony zaproponowała mi abym został Prezesem spółki. Ja mam swoją działalność i robię te same rzeczy, co u swojego pracodawcy. Czy mogę zostać Prezesem spółki nie będąc oskarżony o działalność na nie niekorzyść spółki? Inaczej czy będąc prezesem spółki (...)

Zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o.o.

Zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o.o.

Czy zatrudnienie prezesa zarządu spółki z o. o. wymaga określenia stanowiska (np. dyrektor) w umowie o pracę? Czy umowa o pracę wygasa w momencie odwołania z funkcji prezesa, czy też rozwiązanie umowy o pracę następuje w tym przypadku tylko na podstawie przepisów prawa pracy? W umowie o pracę (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę członkom zarządu SM

Wypowiedzenie umowy o pracę członkom zarządu SM

Rada Nadzorca Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła nowe zasady wynagradzania członków Zarządu i chwilę później podjęła uchwałę o wręczeniu wszystkim członkom Zarządu jednocześnie wypowiedzeń warunków umowy o pracę i wypowiedzenie takie wręczyła. Członkowie Zarządu zatrudnieni na (...)

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. sprzedaje całe swoje udziały innej osobie dotychczasowemu prezesowi tejże spółki, powyższa zmiana zostaje odnotowana jedynie w księdze udziałów nie zostaje odnotowana w KRS. Czy walne zgromadzenie zwołane przez nowego wspólnika może podejmować uchwały (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami zarządu. Czy wspólnik podczas zgromadzenia wspólników może głosować za powołaniem siebie (...)