Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie:

Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

Osobą zagraniczną (art. 5 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) jest:

1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego

2. osoba prawna z siedzibą za granicą

3. jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą


Ustawodawca wobec trzeciej grupy osób zagranicznych (o której mowa niżej) wprowadził
ograniczenie dotyczące form, w jakich mogą one podejmować działalność gospodarczą.
Mogą one zakładać firmy w postaci spółek: komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.
Trzecią grupę tworzą osoby zagraniczne, które:

Porady prawne

· nie pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskiej

· nie pochodzą z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

· nie pochodzą z państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

· nie posiadają w Polsce:

a) zezwolenia na osiedlenie się

b) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

c) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, podejmowaniem lub kontynuowaniem studiów lub szkolenia zawodowego, z towarzyszeniem uczącemu się cudzoziemcowi, przybyciem w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów
wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w RP

d) nie posiadają statusu uchodźcy

e) nie posiadają ochrony uzupełniającej

f) nie posiadają zgody na pobyt tolerowany

g) nie posiadają zezwolenia na pobyt czasowy i pozostawania w związku małżeńskim z
obywatelem polskim mieszkającym w RP

h) nie otrzymali wiz wydawanych dla cudzoziemców w przypadkach określonych w odrębnych
przepisach


· nie korzystają w Polsce z ochrony czasowej

· nie posiadają ważnej Karty Polaka

· nie są małżonkiem obywatela Unii Europejskiej, bezpośrednim zstępnym obywatela Unii
lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela Unii lub
jego małżonka, bezpośrednim wstępnego obywatela Unii lub jego małżonka,
pozostającego na utrzymaniu obywatela Unii lub jego małżonka, i którzy nie dołączają do
obywateli państw członkowskich Unii lub nie przebywają z nimi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne