Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Pytanie:

"Jan Kowalski nabył w wyniku dziedziczenia testamentowego, w 2011r., spadek po zmarłych rodzicach. Ojciec zmarł 12.07.2008 r., a matka zmarła 13.06.2010 r. W styczniu 2012 r. zbył nabytą, w wyniku spadkobrania, nieruchomość za cenę 190.000,- zł Czy Jan Kowalski musi zapłacić od ceny sprzedaży nieruchomości podatek dochodowy od osób fizycznych?"

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Aktualnie przepisy nie zwalniają z opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. Istotna przy tym jest data śmierci spadkodawców, a nie data stwierdzenia nabycia spadku. Zatem zasadniczo przy sprzedaży takiej nieruchomości podatek dochodowy wystąpi, przy czym sprzedaż taka jest o tyle niekorzystna, że opodatkowany według stawki 19% jest właściwie cały przychód (kwota uzyskana ze sprzedaży), a to w związku z na ogół brakiem kosztów, w tym brakiem zapłacenia podatku od spadków i darowizn.
Jak stanowi art. 30e ust. 1 wskazanej ustawy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
W opisanym przypadku do opodatkowania każdej z nabytych części (po ojcu i po matce) stosować się będzie nieco inne przepisy, zwłaszcza odnośnie ewentualnych zwolnień.
Odnośnie sprzedaży udziału nabytego w roku 2008 być może możliwe jest skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej (o ile spadkobierca był zameldowany w przedmiotowej nieruchomości na pobyt stały przynajmniej rok przed sprzedażą i zawiadomi w terminie właściwy urząd skarbowy), natomiast odnośnie udziału nabytego w 2010 r. będzie możliwe skorzystanie z ulgi związanej z wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 wskazanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika