Pozew do sądu pracy

Pytanie:

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki może być koszt zastępstwa procesowego w w/w sprawie jeśli roszczenia pracownika z tytułu odszkodowania oraz niezapłaconych godzin nadliczbowych wynoszą 17 000 zł.?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozew do sądu pracy

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z dwoma żądaniami- o odszkodowanie oraz o zapłatę za przepracowane godziny nadliczbowe. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Żądanie pozwu może brzmieć następująco: Wnoszę o zasądzenie odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę, którego przyczyną był mobbing, w wysokości..... oraz o zapłatę zaległego wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe w wysokości.....  wraz z odsetkami liczonymi w następujący sposób:

od kwoty (podać wartość wynagrodzenia za nadliczbowe godziny za dany okres) od dnia.... (tu należy wskazać datę dnia następującego po dniu, w którym powinna nastąpić zapłata za godziny nadliczbowe) do dnia zapłaty. W uzasadnieniu żądania powinno się wskazać, że odszkodowanie należy się za to, iż pracownik na skutek działań mobbingowych zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę. W uzasadnieniu należy podać dowody wskazujące na stosowanie działań mobbingowych (świadkowie, dokumenty, itp.). Natomiast odnośnie żądania dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, należy również wskazać dowody na to, że pracownik takie godziny przepracował (świadkowie, ewidencja czasu pracy).Poniżej zamieszczamy link do przykładowego pozwu o zapłatę zaległego wynagrodzenia: Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Natomiast minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych oraz adwokatów znajdują się w Opłatach za czynności adwokackie i radców prawnych. Podkreślenia wymaga fakt, że są to minimalne stawki, jakie może zasądzić sąd od strony, która przegrała proces, natomiast nie jesteśmy w stanie określić, za jaką kwotę Kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

program z lista płac

18.12.2019 przez: Anna444

wczasy pod gruszą/świadczenia urlopowe

16.7.2018 przez: mmaciekk111

Umowa zlecenie - a zwolnienie lekarskie

13.7.2018 przez: Marszalek27