Praca a świadczenia emerytalne

Pytanie:

Pracownik otrzymujący świadczenie emerytalne uzyskuje pracę na czas określony i zawiesza świadczenie. Czy po skończeniu pracy na czas określony i zgłoszeniu do Urzędu Pracy tego faktu, otrzymuje nabyte świadczenie emerytalne w terminie odwrotnym, czy po pewnym czasie? Czy jest jakiś okres minimum i maksimum zatrudnienia na czas określony, który wymagany jest do zgłoszenia przerwania otrzymywania świadczenia emerytalnego lub czy zależy to od wielkości dochodu otrzymywanego w czasie pracy na czas określony?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca a świadczenia emerytalne

Osoba, której przysługuje świadczenie przedemerytalne, a która podejmuje prace zarobkową nie traci prawa do tego świadczenia. Wypłata tego świadczenia ulega jedynie zawieszeniu, jeżeli łączna kwota przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w danym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymywanego świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość wynosi obecnie 498,20zł. Uprawniony do świadczenia przedemerytelnego obowiązany jest zgłosić fakt zatrudnienia i otrzymywania takiego przychodu do urzędu pracy. Zawieszenie prawa do świadczenia zależy tylko od wysokości uzyskiwanych przychodów. Jeżeli osoba taka przestanie wykonywać dodatkową pracę zarobkową i utraci z tego powodu przychód, który spowodował zawieszenie wypłacania świadczenia, zgłasza ten fakt do urzędu pracy i urząd pracy przyznaje mu świadczenie, jeżeli osoba taka spełnia warunki do przyznania takiego świadczenia. Urząd pracy jednak nie wypłaca świadczenia zawieszonego. Wypłaca tylko świadczenie, które przysługuje osobie uprawnionej od dnia "odwieszenia" wypłacania świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: