Czy praca na pół etatu da zasiłek dla bezrobotnych

Pytanie:

Znajomy prowadzi działalność gospodarczą. Przez lata zatrudniał pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Od 3 miesięcy pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu. Jeśli ten pracownik otrzyma wymówienie stosunku pracy, czy będzie przysługiwać mu zasiłek dla bezrobotnych? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy praca na pół etatu da zasiłek dla bezrobotnych

10.7.2007

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r., nr 99, poz. 1001), prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, pod warunkiem, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Fakt, iż pracownik ten zatrudniony był na pół etatu, nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?