Prawo do zasiłku opiekuńczego

Pytanie:

"Czy zasiłek opiekuńczy może pobierać również siostra chorego dziecka, w sytuacji, kiedy rodzice nie mają takiej możliwości? "

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu (np. pracownikowi) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - uważa się za takiego chorego także rodzeństwo, jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Przepis, który mówi o opiece nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat nie będzie miał tutaj zastosowania, bowiem obejmuje on tylko dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Rodzeństwo nie zalicza się do tej grupy. Wykluczenie możliwości oparcia się na przepisie o dziecku do lat 14 (art.32 ust. 1 pkt 2), jest znamienne w skutki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3. W przypadku dzieci do lat 14 okres ten wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. A zatem jeżeli dziecko przekroczyło wiek dwóch lat, a Pani rodzice nie mogą dostać zasiłku, ale mogą pozostawać z dzieckiem i zapewniać mu należytą opiekę, nie będzie miała Pani podstaw do wystąpienia o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny (rodzeństwem). Jednakże, jeżeli mogą się zająć dzieckiem, a pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, są chorzy, ze względu na wiek są niesprawni fizycznie lub psychicznie, prowadzą gospodarstwo rolne, są pracownikami wypoczywającymi po pracy na nocnej zmianie, to wówczas będzie Pani mogła ubiegać się o zasiłek, gdyż takich osób nie uważa się za zdolne do zapewnienia dziecku należytej opieki. Oczywiście musi Pani spełniać przesłanki do uzyskania tego zasiłku (być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika