Przejście pracowników

Pytanie:

Mamy kilka działów w ramach spółki A. Pracowników jednego z działów chcemy przekazać do nowo utworzonej przez spółkę A spółki. Pracowników tego działu chcemy przekazać wraz z ich stanowiskami pracy (komputery, oprogramowanie), ale bez projektów ponieważ wszystkie realizowane projekty na chwilę obecną są zamknięte. W jakim trybie kodeksu pracy pracownicy mogą zostać przeniesieni do nowej spółki i czy można tu mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejście pracowników

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę reguluje art. 23[1] kodeksu pracy. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nowy pracodawca nie musi więc zawierać z pracownikami przejmowanego zakładu umów o pracę.

Art. 23[1] § 2 kp stanowi, iż za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Kodeks pracy nie precyzuje pojęcia przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. W orzecznictwie i literaturze rozumie się to pojęcie jako każdą czynność lub akt, którym następuje rozporządzenie mieniem dotychczasowego pracodawcy w trakcie trwania nawiązanych przez niego stosunków pracy na rzecz nowego pracodawcy. Przejście zakładu pracy lub jego części może nastąpić na skutek umowy sprzedaży, dzierżawy, czy przekształcenia.

Porady prawne

W zakresie tego pojęcia mieści się zarówno połączenie zakładów pracy, przejęcie zakładu pracy w całości lub części, podział zakładu pracy, jak również wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej będącej pracodawcą nowego zakładu pracy stanowiącego dotychczas jej jednostkę wewnętrzną.

Pojęcie zakładu pracy również nie jest definiowane w kodeksie, ale powszechnie uznaje się, iż jest to pojęcie zbliżone do pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowanego w art. 55 [1] kc i oznacza zorganizowany zespół czynników osobowych i rzeczowych wytwarzający przez swą zbiorowa działalność zamierzone przez właściciela wartości gospodarcze i społeczne.

Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w przepisach kc w znaczeniu przedmiotowym, jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym wyliczenie składników przedsiębiorstwa ma charakter przykładowy. O tym jakie konkretnie składniki stanowią zorganizowaną całość jego mienia decydują względy funkcjonalne i celowościowe w danym przedsiębiorstwie. Jeśli więc każdy z działów można uznać za zorganizowaną część zakładu pracy, to będziemy mieli do czynienia z przejęciem, o którym mowa w art. 23 [1] kp.

Jeżeli u obu pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.


W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Stan Faktyczny 1 stycznia 2002 roku stałem się przedsiębiorcą tworząc Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie ośrodka zdrowia będącego częścią Publicznego ZOZ-u. Zgodnie z Art.231 kodeksu pracy, przejście pracowników do mnie jako nowego pracodawcy powinno nastąpić w oparciu o (...)

Przejście pracowników do innego pracodawcy

Przejście pracowników do innego pracodawcy

Gdy powierzasz wyspecjalizowanej firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej część swoich dotychczasowych zadań, uważaj, aby nie przejęła części twojego personelu. Przejście zakładu na innego pracodawcę reguluje dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem urodzony 11 kwietnia 1947 r. Zatrudniony od 16 sierpnia 1966 r. do 15 marca 1975 r. jako nauczyciel. Zatrudnienie ustało w wyniku przejścia na rentę. Na okres od 16 marca 1975 do 31 lipca 1979 przypadają trzy lata pobytu na rencie oraz jeden rok pracy. Po utracie grupy inwalidzkiej (...)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne (...)

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) zatrudniającym nauczycieli. Szkoły nasze są placówkami niepublicznymi, o uprawnieniach szkół publicznych. Zatrudniamy pracowników, w tym nauczycieli na podstawie umów (...)

Wypożyczenie pracowników pomiędzy pracodawcami – analiza instytucji

Wypożyczenie pracowników pomiędzy pracodawcami – analiza instytucji

„Wypożyczenie” pracowników zostało uregulowane w art. 1741 Kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym przepisem „§ 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres (...)

Gminy przechodzą na elektroniczny system rejestracji stanu cywilnego

Gminy przechodzą na elektroniczny system rejestracji stanu cywilnego

1 września kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym. Zespół złożony z pracowników COI i MSW, wspiera w terenie gminy przy przechodzeniu na nowy system elektroniczny. Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (...)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm zajmuje się właśnie projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to związek z przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. "Planem racjonalizacji wydatków społecznych". Uregulowania zawarte w projekcie przewidują zwiększenie (...)

Prawo do emerytury po zmianie płci

Prawo do emerytury po zmianie płci

Sprawa dotyczyła sporu zawisłego pomiędzy S. M. Richards, osobą, która poddała się operacji zmiany płci, a Secretary of State for Work and Pensions w przedmiocie odmowy przyznania S. M. Richards świadczenia emerytalnego począwszy od jej 60-tych urodzin. (...)

Gminy przechodzą na elektronikę. Dziś ostatni dzień

Gminy przechodzą na elektronikę. Dziś ostatni dzień

Po 31 sierpnia rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego. Zdecydowana większość urzędów stanu cywilnego w Polsce pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie. Niektóre gminy prowadzą jeszcze rejestrację (...)

Na jakich warunkach państwa członkowskie UE mogą zezwolić na zwalnianie przez pracodawców z pracy z powodu przejścia pracownika na emeryturę?

Na jakich warunkach państwa członkowskie UE mogą zezwolić na zwalnianie przez pracodawców z pracy z powodu przejścia pracownika na emeryturę?

W niedawnym orzeczeniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, na jakich warunkach państwa członkowskie UE mogą zezwolić na rozwiązywanie przez pracodawców stosunków pracy z powodu przejścia pracownika na emeryturę. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca (...)

Jak można nieświadomie przejąć pracowników?

Jak można nieświadomie przejąć pracowników?

Można stać się pracodawcą, nawet o tym nie wiedząc. Tak zdarza się przy przejęciu majątku i zadań innego przedsiębiorstwa.   (...)Orzeczenie w sprawie Sodexho pokazuje, jak nieprzewidywalne konsekwencje może przynieść kontrakt na świadczenie jakichkolwiek usług. Podpisanie jednej (...)

Pracodawcy wykorzystują nieznajomość prawa wśród pracowników

Pracodawcy wykorzystują nieznajomość prawa wśród pracowników

Pracodawcy przekazują część zakładu pracy w inne ręce, by łatwo redukować etaty w ramach „kryzysowych” zwolnień. Robią to z premedytacją, wykorzystując nieznajomość prawa zatrudnionych. (...) Warto tu przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2007 r., w którym stwierdzono, (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności (...)

Kiedy należy się odprawa?

Kiedy należy się odprawa?

Sąd Najwyższy uznał, że rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 k. p. nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU (...)

Dyskryminacja ze względu na płeć w NIK?

Dyskryminacja ze względu na płeć w NIK?

Skrócenie kariery zawodowej kobiet-pracowników mianowanych NIK z powodu niższego wieku emerytalnego oznacza dyskryminację ze względu na płeć O stwierdzenie niezgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  Co to jest zwolnienie zbiorowe? Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje: z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, w celu poprawy warunków pracy lub warunków (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

  Stan faktycznyJako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania /na czasami dwa różne konta/ - kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Jak dokonać obciążenia pracownika bądź komornika opłatami (...)

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktyczny Jako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Koszt dokonywanych przelewów jest coraz wyższy i stanowi dla nas niemały problem. Jak dokonać obciążenia pracownika (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

Nowe światło na interpretację przepisów o zakazie konkurencji rzuciło orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygnatura akt I PK 123/14) w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy. Uzasadnienie wyroku na dzień (...)

Szczepienia w zakładach pracy

Szczepienia w zakładach pracy

Rusza rządowy program. Dla kogo? Program skierowany jest do: pojedynczych pracodawców, grupy pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.), samorządów zawodowych lub stowarzyszeń (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza się do przychodów ze stosunku (...)

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

  Stan faktyczny   We wrześniu ubiegłego roku wygrałem sprawę z byłym zakładem pracy o wypłatę zaległych wynagrodzeń. Sprawa dotyczyła godzin nadliczbowych oraz tzw. 13-tek. Sąd w wyroku przyznał mi odpowiednie sumy wynagrodzeń oraz ustawowe odsetki za zwłokę. Zakład pracy (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania (...)

Koszty uzyskania przychodu u pracownika

Koszty uzyskania przychodu u pracownika

Podstawą potrącenia kosztów uzyskania przychodu jest dla pracodawcy jako płatnika, wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jeżeli pracownik świadczy pracę na rzecz swojej firmy, zgodnie z obowiązującą go umową i otrzymuje z tego tytułu pensję, to należą mu się (...)

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Zanim pracodawca czyli zleceniodawca naliczy i pobierze miesięczną składkę na PIT, uzyskany przychód pracownika pomniejsza o koszty uzyskania przychodu – ich wartość różni się w zależności od rodzaju podpisanej umowy. W 2014 r. nadal obowiązują niezmienione, niskie roczne limity kosztów, (...)

PIT 2010: kogo rozliczy pracodawca?

PIT 2010: kogo rozliczy pracodawca?

Jeśli dostarczymy szefowi oświadczenie PIT-12, to rozliczymy się z fiskusem za pośrednictwem zakładu pracy. Trzeba to zrobić do 10 stycznia – traktując przepisy ustawy o PIT dosłownie. Część pracodawców uznaje zatem, że ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest dzień poprzedzający (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Stan Faktyczny 1 stycznia 2002 roku stałem się przedsiębiorcą tworząc Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie ośrodka zdrowia będącego częścią Publicznego ZOZ-u. Zgodnie z Art.231 kodeksu pracy, przejście pracowników do mnie jako nowego pracodawcy powinno nastąpić w oparciu o (...)

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe niektórych z nas uległo zmianie. Do czego jesteśmy zobowiązani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa możemy się domagać od pracodawcy w nietypowej (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktycznyJestem zatrudniony w zakładzie pracy ponad dwa lata, otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę 10 listopada 2007 r. W wypowiedzeniu pracodawca wskazał dwutygodniowy termin wypowiedzenia – błędny, bowiem zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę (...)

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jakie nowe przepisy dotyczą wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie z początkiem 2009 r.Nowelizacja ma służyć dostosowaniu polskiego prawa (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przejście zakładu a świadectwa pracy

Przejście zakładu a świadectwa pracy

Z dniem 1 listopada jeden z wydziałów przekształcił się w spółkę z o.o. Przejście pracowników do nowej spółki nastąpiło na zasadzie art. 23[1] KP. Czy dotychczasowy pracodawca jest zobowiązany (...)

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł (...)

Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Art. 23 [1] kodeksu pracy jest przepisem chroniącym warunki wynagradzania pracownika przejętego zakładu przez 1 rok od przejęcia. Czy chroni skutecznie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy nowy (...)

Przekształcenie spółki a sytuacja pracowników

Przekształcenie spółki a sytuacja pracowników

Spółka jawna ulega przekształceniu w spółkę z o.o. Czy na gruncie prawa pracy jest przejście zakładu pracy na innego pracodawce czy tylko zmiana formy prawnej tego samego pracodawcy? Czy zastosowanie (...)

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Czy jeżeli zostało podpisane porozumienie pomiędzy dwoma firmami o przejęciu wszystkich pracowników z jednej firmy przez drugą, można mówić o przejęciu części zakładu pracy o którym mowa (...)

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

Otrzymałam wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę - przejście ze stanowiska pracownika umysłowego na stanowisko robotnicze z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia warunków (...)

Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy

Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy

W związku z otwarciem nowej firmy - tzw. \"córki\" część z pracowników ma zostać przeniesiona do tejże. W jaki sposób należy udokumentować to zdarzenie, gdy chcemy dokonać go przy pomocy rozwiązania (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Przejęcie zakładu pracy a prawo do odprawy

Przejęcie zakładu pracy a prawo do odprawy

Czy w sytuacji, gdy w trybie art. 23 kodeksu pracy przekazywani są pracownicy, a wśród nich są emeryci - tj. osoby, które mają już naliczone emerytury (zawieszone) i przejmujący zakład pracy nie (...)

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Czy w przypadku przejęcia części zakładu przez inny zakład - na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy - dla przejętych pracowników nadal aktualne pozostają badania lekarskie, zaświadczenia o odbytych (...)

Przejęcie zakładu pracy i odejście pracownika

Przejęcie zakładu pracy i odejście pracownika

W przypadku przejęcia zakładu lub jego części przez nowego właściciela, gdy pracownik odmówi przejścia do nowego pracodawcy, a dotychczasowy pracodawca nie zaproponuje mu innego stanowiska pracy, (...)

Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

W wyniku przejęcia spółki z o.o. wygasły mandaty członkom zarządu spółki przejętej z dniem przejęcia. Członkowie zarządu spółki przejętej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę na (...)

Rozwiązanie pracy za 7-dniowym uprzedzeniem

Rozwiązanie pracy za 7-dniowym uprzedzeniem

Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 23[1] paragraf 4 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ewentualnie odprawa? Art. 23[1] § 4 kodeksu pracy umożliwia (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

100 udziałów spółki z o.o. udziałowiec spółki podarował dwóm pracownikom tej spółki (po 50 udziałów dla każdego), obdarowani pochodzą z III grupy podatkowej, przy czym wartość nominalna (...)

FORUM PRAWNE

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki Dobry wieczór, Borykam się z nietypową sytuacją i chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Pracowałem na (...)

Przejście zakładu pracy.

Przejście zakładu pracy. Czym właściwie jest pojecie przejścia zakładu pracy, jak wytłumaczyć prosto i zrozumiale to pojęcie? Czy przejęcie zakładu oznacza jego przeniesienie również i zwolnienia (...)

Wynajęcie zewnętrznej firmy z przejęciem pracowników

Wynajęcie zewnętrznej firmy z przejęciem pracowników Witam. Moja firma jest dużą firmą produkcyjną, zatrudnia ponad 2000 osób i jest podzielona na kilka działów. Ja pracuje w dziale logistyki (...)

Odpowiedzialność materialna, powirzenie mienia - bez podpisanych dokumentów

Odpowiedzialność materialna, powirzenie mienia - bez podpisanych dokumentów Witam wszystkich z nadzieją, że ktoś mi pomoże, doradzi. Pracuje w firmie od około 3lat. Moje przejście do tej firmy (...)

Ciąża i urlop macierzyński

Ciąża i urlop macierzyński Cześć. Jestem zatrudniona od lipca ubiegłego roku na umowę o pracę na 2 lata w szkole ponad gimnazjalnej tyle ze prywatnej. Niedługo mam zamiar pójść na L4, gdyż (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

ALIMENTY - A INNE ZOBOWIĄZANIA!

ALIMENTY - A INNE ZOBOWIĄZANIA! Proszę o radę. Mam sądownie przyznane alimenty na dwoje dzieci. Mąż pomimo wyroku nie kwapił się do płacenia. W sądzie poradzono mi żebym złożyła pozew bezpośrednio (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze mam pytanko czy ktoś może sie orientuje czy jest jakaś podstawa prawna w zakresie kodeksu pracy lub inne unormowanie w sprawie dofinansowania (...)

koszty uzyskania przychodu 2011

koszty uzyskania przychodu 2011 Witam, w jaki sposób określić jakie pracownik ma koszty uzyskania przychodu? Są różne kwoty jeśli miejsce pracy jest w miejscu zamieszkania a kiedy się dojeżdża? (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

ALIMENTY - A INNE ZOBOWIĄZANIA!

ALIMENTY - A INNE ZOBOWIĄZANIA! Proszę o radę. Mam sądownie przyznane alimenty na dwoje dzieci. Mąż pomimo wyroku nie kwapił się do płacenia. W sądzie poradzono mi żebym złożyła pozew bezpośrednio (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze mam pytanko czy ktoś może sie orientuje czy jest jakaś podstawa prawna w zakresie kodeksu pracy lub inne unormowanie w sprawie dofinansowania (...)

koszty uzyskania przychodu 2011

koszty uzyskania przychodu 2011 Witam, w jaki sposób określić jakie pracownik ma koszty uzyskania przychodu? Są różne kwoty jeśli miejsce pracy jest w miejscu zamieszkania a kiedy się dojeżdża? (...)

Sąsiadem jest zakład pracy

Sąsiadem jest zakład pracy Witam Moja sytuacja wygląda tak Mieszkam w domku jednorodzinnym z działka i moim sąsiadem jest zakład pracy. Jego budynek jest w odległości 4 m od granicy i ma okna (...)

wypowiedzenie przez zakład pracy

wypowiedzenie przez zakład pracy Witam. Koleżanka 1 marca wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim,i po miesiącu pracy została zwolniona. Firma zatrudniała do tej pory ponad 20 osób ale w (...)

zakład pracy, przeszukanie

zakład pracy, przeszukanie Czy ktoś w firmie ma prawo do przeszukiwania pracowników? Pracodawca poinformował, że będą kontrole czy nic się nie wynosi z pracy, kto jest uprawniony do takich kontroli? (...)

koszty uzyskania przychodu 2011

koszty uzyskania przychodu 2011 Koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2011 roku są następujące: * Przychody (...)

lojalka a zmiana miejsca zamieszkania

lojalka a zmiana miejsca zamieszkania Witam, Rok temu brałem udział w szkoleniu któr kosztowało 5000zł. Po szkoleniu podpisałem lojalkę na 2lata. Jakiś czas później moja żona znalazła pracę (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

Porady prawne