Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

Pytanie:

W sprawie karnej o występek pierwsze postępowanie zakończyło się uchyleniem przez sąd apelacyjny wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Rejonowy wyznaczył już termin nowej rozprawy głównej. Ponieważ 70% osób wzywanych na rozprawę przez prokuratora tj. ok 10 osób (świadkowie i oskarżeni) zamieszkują w innym okręgu oraz nowi świadkowie, którzy będą powoływani również są z tego innego okręgu, a został przez jednego z oskarżonych złożony wniosek o przeniesienie sprawy do sądu innego w okręgu. Czy w takim wypadku sąd okręgowy jako nadrzędny nad tamtym rejonowym musi uwzględnić taki wniosek (chociażby wynikający z faktu ekonomiki procesowej) czy nie? Czy ma tu znaczenie, że taki wniosek został złożony już po wyznaczeniu rozprawy głównej, do której jest jeszcze 14 dni? Czy musi sąd dać na niego odpowiedź przed rozprawą główną?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie sprawy karnej innemu sądowi

Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego. W tym celu sąd właściwy z urzędu może zwrócić się do sądu przełożonego o przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu, w okręgu którego zamieszkują świadkowie. Również strona może wnioskować o dokonanie takiego przekazania. Wniosek o przekazanie kieruje się do sądu wyższego rzędu za pośrednictwem sądu, który jest właściwy dla danej sprawy. Wniosek taki nie wiąże sądu, lecz zależy od jego uznania. W celu rozpatrzenia wniosku sąd bierze pod uwagę miejsce zamieszkania osób wezwanych oraz ich liczbę, która dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinna znacznie przeważać. Jednakże przewaga liczebna osób zamieszkujących z dala pod sądu właściwego nie jest jedynym warunkiem. Pozytywne rozstrzygnięcie wniosku będzie także zależało od uciążliwości ich stawienia się na rozprawie: od warunków komunikacyjnych, wieku, stanu zdrowia itp. Dla przełamania ogólnych zasad właściwości sądów potrzebna jest bowiem zasadnicza przewaga celowości rozpoznawania sprawy przez sąd inny niż w zasadzie właściwy. Orzeczenie sądu nadrzędnego nad sądem właściwym, jest wiążące dla sądu delegacyjnego, wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania. Postanowienie wydaje sąd nadrzędny nad sądem właściwym, czyli sąd okręgowy nadrzędny nad rejonowym, w którym obecnie jest sprawa, a nie nad rejonowym, do którego bliżej ma większość osób wezwanych (w przypadku, gdy przekazanie następuje do innego okręgu). Postanowienie o przekazaniu nie zamyka drogi do wydania wyroku, nie zamyka ono możliwości normalnego biegu postępowania zmierzającego do jego wydania, lecz nakazuje jedynie kontynuację tego postępowania przed innym sądem. Z tego też względu na postanowienie o przekazaniu nie przysługuje zażalenie. Nie jest możliwe przekazanie do rozpoznania sprawy innemu sądowi równorzędnemu wówczas, gdy sąd właściwy miejscowo przystąpił do rozpoznania sprawy na rozprawie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne