Przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego

Pytanie:

"Chcemy kupić nieruchomość na działce z wieczystym użytkowaniem gruntu do 2089 roku. Nabywcą będzie Duńczyk, nieruchomość zostanie następnie wniesiona do spółki z o.o. Jakie są warunki i koszty przekształcenia wieczystego użytkowania we własność? Jakie są różnice pomiędzy wieczystym użytkowaniem gruntu a własnością?"

Odpowiedź prawnika: Przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego

Informacje na temat użytkowania wieczystego zawiera artykuł: Czym jest użytkowanie wieczyste?. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców zostały omówione w artykule: Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
Gmina, co do zasady, nie ma obowiązku sprzedaży użytkownikowi wieczystemu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wyjątek od tej zasady ustanawiają przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które w kształcie obecnym weszły w życie z dniem 13 października 2005r. Przepisy te dotyczą jedynie niektórych podmiotów oraz niektórych nieruchomości.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż prawo do wystąpienia z żądaniem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, posiadają  osoby fizyczne będące (co do zasady) w dniu wejścia w życie ustawy (czyli w dniu 13 października 2005r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Z żądaniem takim mogą również wystąpić: 

  • osoby fizyczne (i ich następcy prawni) oraz osoby prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego - te osoby mogą wystąpić z takim żądaniem, nawet jeżeli nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy;
  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (oraz ich następcy prawni).

Osoby te mogą wystąpić z żądaniem do dnia 31 grudnia 2012 r.

Koszty jakie należy ponieść zostały omówione w odpowiedzi: Przekształcenie użytkowania w prawo własności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika