Przynależność do koła łowieckiego

Pytanie:

Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w kole łowieckim, ale pozostać w PZŁ aby być dalej myśliwym, posiadać broń i ewentualnie pojechać raz lub dwa w roku na płatne polowania w kraju lub za granicą.Czy należąc do PZŁ muszę jednocześnie należeć do koła łowieckiego, aby zachować status myśliwego, pozwolenie na posiadanie broni oraz możliwość uczestnictwa w płatnych polowaniach?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przynależność do koła łowieckiego

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie przewiduje, że koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania (art. 33). Przepis ten uznaje koła łowieckie za podstawowe ogniwo organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego, jednakże przynależność do koła łowieckiego nie jest warunkiem przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Można być zatem członkiem PZŁ, nie będąc jednocześnie członkiem żadnego koła. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego, członkami Zrzeszenia mogą być zarówno osoby fizyczne będące członkami kół łowieckich jak i niezrzeszone w kołach łowieckich - zwane „członkami niestowarzyszonymi”. Członek Zrzeszenia ma prawo wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach zbiorowych. Rezygnacja z członkostwa w kole łowieckim nie pociągnie zatem za sobą utraty statusu członka Polskiego Związku Łowieckiego. Natomiast członkostwo w PZŁ jest konieczne do bycia członkiem koła. Koło łowieckie jest zrzeszeniem osób fizycznych mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia. Warto jednak pamiętać, że od członkostwa w kole łowieckim związane są określone uprawnienia związane np. z wykonywaniem polowania. Odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny uprawnia m.in. do uzyskania podstawowych, uprawniających do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej. Posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata jest jednym z warunków uzyskania uprawnień selekcjonerskich uprawniających do odstrzału wszystkich zwierząt łownych. Ponadto, wypada zauważyć, iż zgodnie z art. 42 Ustawy, polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

Porady prawne
  • legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego,

  • pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich,

  • zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Z powyższego wynika zatem, iż kwestia posiadania pozwolenia na posiadanie broni jest niezależna od członkostwa w PZŁ, czy w kole łowieckim, choć niewątpliwie samo członkostwo związku jest istotnym argumentem przemawiającym za przyznaniem takiego pozwolenia przez właściwy organ.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne