Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

Pytanie:

Jakie są zasady przyznawania pracownikom sfery budżetowej nagród jubileuszowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyznawanie nagród jubileuszowych pracownikom sfery budżetowej

Sięgnąć tu trzeba do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2007 nr 45 poz. 290). Zgodnie z przepisem paragrafu 8 ust. 1 rozporządzenia do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podobnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. 2008 nr 82 poz. 45) w par. 12 ust. 4 wskazuje się, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wskazuje się, że nie mają znaczenia poszczególne miesiące stażu pracy, ale pełne lata. Na potrzeby przysługującej nagrody jubileuszowej nie oblicza się poszczególnych dni każdego miesiąca. Zasady przyznawania nagród jubileuszowych, w tym również okresy pracy wliczane do stażu pracy, określa w zasadzie pracodawca w regulaminie. Mogą one również wynikać z poszczególnych ustaw, np. z ustawy o pracownikach samorządowych. W praktyce może zatem powstać rzeczywiście wątpliwość, w jaki sposób oblicza się staż pracy.

Należy jednak sięgnąć do przepisów zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. nr 44, poz. 358 ze zm.).

Zarządzenie określa, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się bez względu na przerwy w zatrudnieniu:

- okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy,

- okresy zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy.

Nie podlegają uwzględnieniu okresy zatrudnienia zakończone rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięcia umowy o pracę wskutek porzucenia pracy. Jeżeli więc regulacje wewnątrzzakładowe (dotyczące zasad nabywania nagród jubileuszowych, które obowiązują w zakładzie pracy, nie uzależniają prawa do tego świadczenia od tzw. ciągłości pracy, to przerwa w zatrudnieniu nie powinna pozbawić zatrudnionego tam pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: