Rezydencja podatkowa w 2007

Pytanie:

"Wiem, że w 2007 r. zmieniły się zasady ustalania co to znaczy, ze ktoś "mieszka w Polsce na stale" dla celów podatkowych. Zdaje się, że pojawił sie element, że jest się w Polsce zameldowanym i inne nowe sprawy. Zdaje się, że nowa definicja jest lepsza i ściślejsza. Jakie są nowe kryteria ustalania, czy w Polsce się mieszka "na stale"? "

Odpowiedź prawnika: Rezydencja podatkowa w 2007

O nowej definicji miejsca zamieszkania, wprowadzonej w wyniku nowelizacji ustawy o PIT, faktycznie można powiedzieć, że jest lepsza i ściślejsza. Przede wszystkim, wprowadzone doprecyzowania wyeliminowały pewną dowolność i brak ściśle określonych przesłanek i zasad ustalenia miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego. Do definicji odnoszącej się dotychczas tylko do ośrodka interesów życiowych dodano ograniczenie, że podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli przebywania na terytorium kraju powyżej 183 dni.

Nowa definicja zawarta jest w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami „Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Pierwsza z przesłanek wymieniona w punkcie pierwszym zawiera znamiona o charakterze obiektywizującym, czyli np. posiadanie w Polsce rodziny, domu, majątku ruchomego itp. Dotychczas było stosowane tylko to kryterium. Druga zaś przesłanka wymieniona w punkcie drugim (dodana do ustawy) odnosi się do czasu pobytu podatnika na terytorium Polski. Niewątpliwie wprowadzenie limitu czasowego 183 dni ma charakter bardziej obiektywny i nie jest obciążona uznaniowością organó podatkowych.

Należy jednak pamiętać i zwrócić szczególną uwagę, że w świetle znowelizowanych przepisów wystarczającą przesłanką do uznania danej osoby za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będzie sam fakt przebywania w kraju ponad pół roku, bądź sam fakt posiadania tu ośrodka interesów życiowych. Innymi słowy, spełnienie tylko jednego warunku jest wystarczające do uznania podatnika za mającego miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika