Rezygnacja z VAT

Pytanie:

"Od czerwca 2008 r. prowadzę działalność gospodarczą, usługi kadrowo-biurowe, PKPiR + VAT. Chciałabym obecnie zrezygnować z podatku VAT i wybrać zwolnienie. W ubiegłym roku moje obroty netto wyniosły 45.500 zł (brutto 55.510). W tym roku 2010 przewiduje że moje obroty wyniosą około 75.000 netto (91.500 brutto). Czy zwolnienie z VAT mogę wybrać w trakcie roku, np. już od września br., czy dopiero od stycznia 2011 r.? Po jakiej cenie robię inwenturę dla celów podatku VAT przy rezygnacji z VAT?"

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (zwolnienia podmiotowego).

Zatem jeśli podatnik w czerwcu 2008 r. zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego (zarejestrował się jako podatnik VAT czynny), to może już wrócić do zwolnienia podmiotowego, np. od września br. Oczywiście zakładając, że podatnik nie świadczy usług doradczych, które zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT eliminują z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Jeżeli podatnik zamierzający skorzystać ze zwolnienia posiada towary i usługi, które stanowią jego środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, a także grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów zaliczone do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, będzie on zobowiązany do dokonywania korekty odliczonego podatku VAT w ciągu 5 lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntu w ciągu lat 10 - licząc od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania (art. 91 ust. 2 ustawy). W przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego powyższą korektę wykazuje się w deklaracjach VAT za pierwszy okres rozliczeniowy (odpowiednio styczeń lub I kwartał), poczynając od roku następującego po roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia, aż do zakończenia okresu korekty (art. 91 ust. 3 ustawy). Koryguje się odpowiednio 1/5 lub 1/10 (w przypadku nieruchomości) kwoty odliczonego wcześniej podatku.

Korekta wygląda inaczej w przypadku składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł (zarówno środki trwałe jak też i wyposażenie). Zastosowanie znajduje art. 91 ust. 7c ustawy stanowiący iż, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia tych towarów lub usług wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty odliczonego podatku dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika