Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Pytanie:

Obywatel jest oskarżany w sprawie karnej wraz z drugą osobą o pomówienia i naruszenie nietykalności cielesnej. Jeden z oskarżonych będzie reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika (adwokata) drugi będzie bronił się sam (nie stać go na adwokata). Czy w tym przypadku, ten który będzie bronił się sam może wystąpić do Sądu o rozdzielenie rozpatrywania tej sprawy przez Sąd? Jeżeli tak to jak zatytułować pismo do Sądu i jak go uzasadniać?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Wielosprawstwo, w którym wszyscy współsprawcy realizują wszystkie znamiona przestępstwa rodzajowego (danego rodzaju przestępstwa np. pomówienie). Takie współsprawstwo rzeczywiście daje podstawy do stwierdzenia, że każdy ze współsprawców mógłby być traktowany jako sprawca działający indywidualnie.

Podkreślić należy, że każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Porady prawne

Z uwagi na powiązanie podmiotowe sprawy oraz zasadę ekonomi procesowej postępowanie wobec dwojga sprawców będzie prowadzone razem. Mimo, że dopuszczalne byłoby rozdzielenie takiego postępowania w stosunku do każdego ze współsprawców.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. Sprawy osób wymienionych wyżej powinny być połączone we wspólnym postępowaniu. Jeżeli jednak zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw, można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych.

Niewątpliwie łączne rozpoznanie sprawy wszystkich sprawców przestępstwa najlepiej zapewni wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i prawidłowe osądzenie sprawców. Zasada ta nie ma jednak bezwzględnego charakteru; wyłączenie do odrębnego postępowania może być koniecznością wynikającą z faktu ukrywania się jednego ze sprawców.

Można oczywiście złożyć wniosek o wyłączenie sprawy jednego ze współoskarżonych i  przekazanie jej do sądu właściwego. Należy wymienić powód wyodrębnienia sprawy wobec jednego ze współoskarżonych. Na marginesie należy wskazać, że powód braku obrońcy w stosunku do jednego ze współoskarżonych jest powodem błahym, który najprawdopodobniej sąd odrzuci. Bowiem łączne rozpoznanie sprawy bardziej pozwoli wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy i jest tańsze, a nie zachodzą w naszej ocenie przesłanki do rozdzielenia postępowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne