Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Pytanie:

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ na to, że prośba o zwolnienie warunkowe zostanie odrzucona (ponieważ akta pójdą do Sądu Najwyższego w Warszawie).

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o warunkowe przedterminowe zwolnienie regulowane przepisami kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z jego treścią o warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny; posiedzenie powinno odbyć się w zakładzie karnym. Sąd penitencjarny powinien wysłuchać przedstawiciela administracji zakładu karnego, a także wysłuchać sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie oraz uwzględnić ugodę zawartą w wyniku mediacji. Żaden przepis zatem nie uzależnia rozpatrywania takiego wniosku od posiadania jakichkolwiek akt sprawy. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest tzw. środkiem probacyjnym, stosowanym na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności. Instytucja ta jest stosowana tylko w stosunku do skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności. Środek probacyjny, to w zasadzie swoista "umowa" między sądem a skazanym, na mocy której ten ostatni zostaje poddany próbie, czy w zamian za pozostawanie przez niego na wolności będzie przestrzegał porządku prawnego. Warunkowe zwolnienie jest w istocie warunkową rezygnacją z wykonania reszty kary pozbawienia wolności względem skazanego na rzecz poddania go procesowi resocjalizacji w warunkach kontrolowanej wolności. Jedną z przesłanek zastosowania warunkowego zwolnienia jest pozytywna prognoza kryminologiczno - społeczna, uzasadniająca przekonanie, że skazany będzie po zwolnieniu przestrzegał porządku prawnego, przede wszystkim przyjmująca założenie, że w przyszłości nie popełni nowego przestępstwa. Przy ustalaniu prognozy kryminologicznej bierze się pod uwagę cechy związane z osobą sprawcy, takie jak: - jego postawę ocenianą poprzez pryzmat zachowań skazanego przed popełnieniem przestępstwa jak i po jego popełnieniu, przy czym oceny te powinny obejmować tylko te fragmenty postępowania skazanego, które nie wykazywały bezpośredniego związku z popełnionym przestępstwem, takie jak: życzliwy stosunek do ludzi, gotowość do niesienia innym pomocy, - właściwości (np. temperament sprawcy, cechy charakteru, zdolność do samokrytyki) - warunki osobiste - warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, rodzinne, mieszkaniowe, warunki w miejscu pracy. Wymienione powyżej cechy sprawcy sąd bierze pod uwagę nie tylko z perspektywy chwili orzekania o warunkowym zwolnieniu, ale tu zdaje się być przede wszystkim istotna ewolucja tych postaw w całym procesie resocjalizacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Porady prawne

Badane będą przez sąd zwłaszcza warunki środowiskowe z jakimi zetknie się skazany po wyjściu z zakładu karnego pod kątem przestrzegania przez niego porządku prawnego. - sposób życia przed popełnieniem przestępstwa. Może być istotną wskazówką przy stwierdzeniu, czy przestępstwo było wynikiem bardziej przypadku i splotu niekorzystnych okoliczności, czy też świadomego i celowego ataku na dobro chronione prawem. Pomocne są takie dane jak: dotychczasowa niekaralność sprawcy, stałe miejsce pracy, dobra opinia w środowisku pracy i w miejscu zamieszkania. Mają znaczenie także: - okoliczności popełnienia przestępstwa w kontekście rozmiaru odbytej już kary pozbawienia wolności, - zachowanie skazanego po jego popełnieniu (przede wszystkim chodzi tu o zachowanie sprawcy polegające na zapobiegnięciu lub podjęciu starań o zapobiegnięcie skutkom przestępstwa, naprawieniu szkody, staraniu się o jej naprawienie, jak i zadośćuczynienie w innej formie społecznie pożądanej. W efekcie należy zbadać, czy w związku z przeżyciami związanymi z popełnieniem przestępstwa i w czasie pobytu w zakładzie karnym nastąpiło przekształcenie nagannych postaw skazanego względem dobra chronionego prawem na społecznie akceptowane). - oraz zachowanie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Sam brak problemów wychowawczych nie jest wystarczający do uzyskania warunkowego zwolnienia. Stan ten świadczy jedynie o braku negatywnej przesłanki warunkowego zwolnienia. Konieczne jest także zaistnienie przesłanki formalnej. Przesłanką formalną jest odbycie określonej części kary przez skazanego. Zasadą jest, iż skazany może zostać warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po odbyciu co najmniej połowy kary, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach. Komisja penitencjarna dokonuje minimum raz na 6 miesięcy okresowej oceny postępów skazanego w procesie resocjalizacji. Ponadto zawsze czyni to w sytuacji, gdy skazany nabył formalne uprawnienia do starania się o warunkowe zwolnienie. Taka ocena jest uwzględniana w opinii o skazanym. Opinia ta stanowi istotny punkt uzasadnienia wniosku o warunkowe zwolnienie. Zawiera informacje dotyczące przebiegu odbywania kary oraz zachowania się skazanego przebywającego zarówno w zakładzie karnym, jak i poza nim w związku z udzielanymi mu przepustkami. Administracja zakładu karnego jest zobowiązana do wystawienia opinii, niezależnie od faktu, kto występuje z wnioskiem o udzielenie warunkowego zwolnienia. Właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sąd penitencjarny jest wydziałem sądu okręgowego. Posiedzenie sądu powinno się odbyć w zakładzie karnym. Wraz z wniesieniem wniosku skazany uiszcza opłatę w wysokości 45 zł. Jednakże, skazany ubiegający się o warunkowe zwolnienie może zwrócić się do sądu penitencjarnego z prośbą o zwolnienie od kosztów wniosku. W takiej sytuacji jest zobowiązany wykazać, że ze względu na sytuację majątkową, rodzinną bądź wysokość dochodów nie będzie w stanie zapłacić tej sumy. Sąd penitencjarny przychylając się do tej prośby zwolni skazanego w całości lub w części od uiszczania opłaty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

Zmiany od 28 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie (...)

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. O zwolnienie z obowiązku opłacania składek (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

Jakie wnioski składa się o zwolnienie z opłacania składek? 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa, zgodnie z którą płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec–wrzesień 2020 r. ##baner## Dotyczy to płatników, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umorzenie kosztów sądowych

Umorzenie kosztów sądowych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje możliwość ubiegania się o umorzenie kosztów sądowych, jakimi strona została obciążona. Czy istnieje analogiczny przepis dotyczący kosztów (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary

Załóżmy, że ktoś trafił do więzienia za jakieś przestępstwo na 2 lata. Co taka osoba może zrobić, aby skrócić ten wyrok (pomijając poprawne zachowywanie się w więzieniu)? Czy istnieje możliwość (...)

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

Jak można uniknąć "odsiadki" jeżeli sąd ogłosi wyrok powyżej 2 lat dla skazanego po raz pierwszy? Wiem, że wyrok do dwóch lat można zawiesić ale czasami sądy dają złośliwie np. 2 lata i (...)

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Syn znajomej (19 lat, niekarany, uczy sie w liceum) wracając z kolegami z imprezy w stanie nietrzeźwym wdali się w przepychankę i szarpaninę z inną, także nietrzeźwą osobą. Sytuacje zarejestrowała (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Czy jeśli sąd w wyroku skazującym na karę pozbawienia wolności orzeknie, że możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie istniała dopiero po "odsiedzeniu" znacznie dłuższego (...)

Osadzenie w ZK a choroba wieńcowa

Osadzenie w ZK a choroba wieńcowa

58-letni mężczyzna został skazany za przywłaszczenie pieniędzy (niesłusznie zresztą, ale nie ma pieniędzy, żeby się bronić) na dwa lata pozbawienia wolności. Jest po kilku zawałach, operacji (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Sąd karny może zastosować warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, który spełnia wszystkie przesłanki art. 66 kk. Co w przypadku, jeśli prokurator w ogóle nie zwróci się do sądu z takim (...)

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

Co należy zrobić, aby został z powrotem zawieszony wyrok, odwieszony zarządzeniem sądu? Pytanie jest bardzo lakoniczne w swej treści i może wprowadzić w błąd. Wydaje się jednak, iż pytającemu (...)

Zasady udzielania przerwy w karze

Zasady udzielania przerwy w karze

Jeżeli wyrok jest np. 3 lub 4 lata, to czy po odsiedzeniu roku jak już zostanie do końca 2 lata można skorzystać z przerwy w karze i np. zawiesić ją na pół roku i jeszcze raz potem na pół (...)

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne (...)

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

18 grudnia 2000 r. dostałem wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 11 października 2004 r. postanowieniem sądu odwieszono mi karę. Złożyłem zażalenie, jednak postanowienie sąd (...)

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeksu karnego (...)

Podrobienie podpisu.

Podrobienie podpisu.

Do mojej siostry przyszło pismo z Urzędu Skarbowego, w chwili doręczenia nie było jej w domu, więc postanowiłam że podpiszę się za nią (jej imieniem i nazwiskiem). Teraz przyszło mi z policji (...)

FORUM PRAWNE

POłOWA KARY wokanda WOKANDA

POłOWA KARY wokanda WOKANDA Prosze opowiedziec mi cos nieco o wokandzie i jak sie ja pisze ,czy gdzies moglabym otrzymac jej wzor (kasia) o jakiej karze mówisz? anka moj chlopak siedzi w wiezieniu ,dostal (...)

odwieszony wyrok

odwieszony wyrok oczymalem dwa wyroki po 1roku w zawieszeniu na 4 l i kuratoa spolecznego ,nie lwkcewazylem warunkow warunkowego zawieszenia wyroku ale nie mialem pracy nie popelnilem zadnego kolejnego (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

ODSIADKA 1 ROKU ZA ZLAMANIE ZAKAZU!!!!!- PIERWSZA Z 5

ODSIADKA 1 ROKU ZA ZLAMANIE ZAKAZU!!!!!- PIERWSZA Z 5 WITAM. BLAGAM POMOZCIE MI!!! DZIS ZAWINELI MOJEGO PRZYSZLEGO MEZA DO ZAKLADU KARNEGO NA BIALOLEKE NA 1 ROK. OPOWIEM OD POCZATKU; MOJ FACET PRZESKROBAL (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

karany prawnik??

karany prawnik?? jestem studentem prawa i mam wyrok w zawieszeniu za przestepstwo umyslne. Okres trwania kary zakonczy mi sie jeszcze w czasie nauki na uczelni i uzyskam wtedy wymaz z rejestru osob karanych (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie.

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie. Cześć tu mariano. Znaleziono za gumą od majtek 1,10g marihuany. Co więcej było to ważone w kawałku srebra bez wyjmowania co moim zdaniem jest absurdem,. (...)

przedterminowe zwolnienie

przedterminowe zwolnienie Mam pytanie: czy 21-letni chłopak odsiadujący karę pozbawienia wolności ma duże szanse na warunkowe zwolnienie? Posiada następujące wyroki: pierwszy za kradzież, drugi (...)

Porady prawne