Sankcje za nielegalny pobór energii

Pytanie:

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sankcje za nielegalny pobór energii

Poza sankcjami karnymi za nielegalny pobór energii energetycznej ustawodawca przewidział sankcje natury cywilnoprawnej, których specyfika polega na trybie ewentualnej egzekucji należności z tego tytułu. Zgodnie bowiem z art. 57 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.). w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może:

1) pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających paliwa lub energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności albo

Porady prawne

2) dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Przepis ten daje w praktyce przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nielegalnego poboru energii na dwóch podstawach, tj. po pierwsze w oparciu o ustaloną przez przedsiębiorcę taryfę, lub w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego traktujące o naprawieniu szkody.

Przepis ten w swoim poprzednim brzmieniu rodził liczne kontrowersje, albowiem dawał on przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość bezpośredniego dochodzenia swoich roszczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie rachunku wystawionego za nielegalny pobór energii. W orzecznictwie podkreślano, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, albowiem rachunek za nielegalny pobór energii nie może stanowić samoistnego tytułu wykonawczego. Ostatecznie spór rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że "art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), niewyłączający obowiązku sądowego postępowania rozpoznawczego, przed rozpoczęciem ściągania w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci, w sprawach sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami o pobieranie tych opłat - jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"3. Wyrok ten w praktyce oznacza, że jeżeli pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, a odbiorcą energii wystąpi spór w zakresie jej nielegalnego poboru, pierwszy z tych podmiotów nie może prowadzić egzekucji jedynie na podstawie rachunku za nielegalny pobór energii (faktury, noty obciążeniowej), ale musi przed wszczęciem egzekucji dochodzić zasadności swojego roszczenia w sądzie. Wynika to stąd, że roszczenia tego typu wynikają z zawartej umowy o dostarczenie energii elektrycznej, a zatem nie mogą być dochodzone w trybie przepisów o egzekucji w administracji, lecz w trybie określonym w kodeksie postępowania cywilnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

W wyniku kontroli pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. W trakcie kontroli układ nie był włączony. Mimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny pobór energii. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a sąd odwoławczy, do którego odwołał się zakład, przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie: Czy dla ustalenia (...)

Taryfy za ciepło

Taryfy za ciepło

Jak przedsiębiorstwa energetyczne mają ustalać taryfy i opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło? Prawo energetyczne stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne mają ustalać taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej. Taryfy te należy kalkulować w sposób zapewniający:  pokrycie kosztów (...)

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i rzecznik praw obywatelskich wystąpili ze wspólnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżyli przepis prawa energetycznego, który umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym pobieranie i ściąganie opłat za nielegalny pobór paliw lub energii z sieci jedynie na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu, bez zachowania drogi sądowej. Odbiega (...)

Kradzież prądu bez VAT

Kradzież prądu bez VAT

Pobierana opłata za nielegalny pobór energii jest odszkodowaniem, swoistym szacunkiem strat przedsiębiorstwa energetycznego. Z uwagi na to nie podlega ona przepisom ustawy o VAT. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 739/07.(...)Spór ostatecznie trafił do NSA w Warszawie. Sąd podkreślił, że w sprawie tej mamy do (...)

Czy kary za nielegalny pobór energii będą dochodzone przed sądem?

Czy kary za nielegalny pobór energii będą dochodzone przed sądem?

Przedsiębiorstwa energetyczne są obecnie uprawnione do pobierania i ściągania opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci bez zachowania drogi sądowej, tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu. Już 10 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów prawa (...)

Sam urząd skarbowy nie może Cię pociągnąć do odpowiedzialności

Sam urząd skarbowy nie może Cię pociągnąć do odpowiedzialności

Energetycy nie mogą przy pomocy fiskusa ściągać należności za nielegalny pobór prądu, jeśli nie zapadło prawomocne orzeczenie. Klienci coraz częściej wygrywają z nimi takie sprawy. Dotyczy to też spraw sprzed 2006 r. Wtedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 37/04) w sprawie art. 57 prawa energetycznego. Przepis ten przewiduje, że w razie nielegalnego poboru energii pobiera (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji dynamicznie się zmieniają - dokonując transakcji z Rosją musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący (...)

Sankcje jako element działań i polityki UE w obszarze praw człowieka

Sankcje jako element działań i polityki UE w obszarze praw człowieka

Parlament przyjął sprawozdanie poświęcone ocenie sankcji jako instrumentu realizacji polityki unijnej w obszarze praw człowieka. W sprawozdaniu zawarte zostały zalecenia dotyczące przejrzystej, spójnej i skutecznej polityki sankcji. Posłowie opowiadają się za wykorzystywaniem sankcji finansowych przeciwko liderom reżimów i karaniem za świadome wyrządzanie szkód w środowisku (...)

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy. Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie dostępu do kluczowych technologii. Sankcje nałożone na Białoruś dotyczą m.in. zakazu eksportu (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. W artykule omówiono również przygotowywane zmiany, jakie wynikają ze znajdującego się w Sejmie (...)

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Parlament Europejski głosował nad propozycją dyrektywy ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów, zatwierdzając uzgodnione z Radą poprawki kompromisowe, ale wstrzymując się przed formalnym przyjęciem rezolucji legislacyjnej do następnego posiedzenia plenarnego. Projekt dyrektywy przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE. W rażących (...)

PE przyjął dyrektywę ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

PE przyjął dyrektywę ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Parlament przyjął dyrektywę, która przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE, ale jednocześnie stwarza im warunki dla legalnej pracy. W rażących przypadkach (np. gdzie warunki zatrudnienia noszą znamiona wyzysku), przewidziano sankcje karne dla pracodawców, którzy powinni także odpowiadać za działania swoich podwykonawców. Głosowanie nad (...)

Państwa UE muszą utrzymywać agresywnych imigrantów

Państwa UE muszą utrzymywać agresywnych imigrantów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 listopada 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-233/18 Haqbin przeciwko Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Wynika z niego, iż wnioskodawca ubiegający się o ochronę międzynarodową winny poważnego naruszenia reguł obowiązujących w ośrodku dla cudzoziemców, do którego został przyjęty, oraz szczególnie agresywnego (...)

Dla interesów Unii można karać 2 razy...

Dla interesów Unii można karać 2 razy...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 marca 2018 r. wydał wyroki w sprawach C-524/15 - Luca Menci, C-537/16 - Garlsson Real Estate SA i in./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) oraz w sprawach połączonych C-596/16 - Enzo Di Puma/ Consob i C-597/16 - Consob/Antonio Zecca. Wynika z nich, iż zasadę ne bis in idem można ograniczyć w celu ochrony interesów (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany w propozycji przepisów, które mają ograniczać zatory płatnicze. Projekt zmiany niektórych (...)

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Skuteczniejsza egzekucja alimentów? - Projekt w przygotowaniu Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – m.in. takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję. ##baner## Nowe przepisy Nowe (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem niektórych towarów. Tzw. pakiet przewozowy (...)

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

  Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku (...)

Czy sankcje VAT są niezgodne z prawem unijnym?

Czy sankcje VAT są niezgodne z prawem unijnym?

Do Luksemburga trafiło już drugie pytanie od polskiego sądu. Chodzi o nieprzewidziane w przepisach unijnych sankcje finansowe za błędy w VAT.   (...)Sankcje finansowe, czyli tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe, istnieją w VAT od zawsze. Początkowo wynosiły 100 proc. zaniżenia kwoty zobowiązania lub zawyżenia kwoty do zwrotu, potem zostały zmniejszone do 30 proc.   (...)Tymczasem (...)

Większe rygory dla służb medycyny pracy?

Większe rygory dla służb medycyny pracy?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, który jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących m.in. zadań służby medycyny pracy, rzepisów odnoszących się do działalności lekarza oraz psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, dotyczących umów na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami. Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny (...)

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Czego dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów? Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów definiuje pojęcia związane z problematyką produktu niebezpiecznego. Ponadto określa ona warunki, jakie spełniać powinien produkt, aby został uznany za bezpieczny, formułuje obowiązki producentów i dystrybutorów towaru oraz (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. ##baner## Baza, (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie (...)

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

JPK - czyli co? Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. JPK na żądanie obejmuje 6 struktur: księgi rachunkowe (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

PIT-37 - ostatni gwizdek

PIT-37 - ostatni gwizdek

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych w Polsce. Z niej oraz PIT-36 korzysta większość podatników. Już teraz zbliża się koniec terminu, do składania tej ważnej deklaracji podatkowej. PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia 2018 roku, za poprzedni rok podatkowy. W tym roku jest to 30 kwietnia 2018 roku i wypada w poniedziałek. Termin nie został więc automatycznie (...)

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Problematyka transakcji powiązanych Analizę transakcji powiązanych rozpocząć należy od określenia, czym są podmioty powiązane. Ponadto należy zwrócić uwagę na obowiązek opracowania dokumentacji transakcji powiązanych oraz konsekwencji jej braku. Czym są podmioty powiązane? Pojęcie podmiotów powiązanych zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - których początek obowiązywania przesunięto na 31 marca 2009 r. (do tego czasu (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Ceny leków i materiałów medycznych

Ceny leków i materiałów medycznych

Jakiego rodzaju ceny dotyczą środków farmaceutycznych i materiałów medycznych?Ceny środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie mogą być swobodnie kształtowane w drodze umowy pomiędzy pacjentem nabywającym leki a farmaceutą wydającym lek w aptece. Na ceny te mają wpływ ceny urzędowe. Cena urzędowa jest ceną ustalaną w rozporządzeniu wydawanym przez (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, (...)

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jakie zasady konkurencji obowiązują we Wspólnocie Europejskiej?  Wspólnota Europejska opiera się na zasadach swobody przepływu towarów oraz gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji, dając pierwszeństwo efektywnemu podziałowi zasobów (art. 102a i 105 pkt 1 TWE). System konkurencji we Wspólnocie Europejskiej nie jest jednak zupełnie wolny, gdyż podlega (...)

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników (ten drugi przypadek zostanie omówiony w artykule, który ukaże się wkrótce, a dotyczącym podróży służbowych). Fakt wykorzystywania samochodów (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Co to jest usługa świadczona drogą elektroniczną? Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę jest pojęcie ”usługi świadczonej drogą elektroniczną. Termin ten obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, (...)

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów

Rada Europejska na szczycie w dniach 14-15 grudnia 2006 r. uzgodniła, że państwa członkowskie zacieśnią współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji, stwierdzając w szczególności, że należy nasilić działania przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu na szczeblu państw członkowskich i UE. Jednym z elementów tych działań ma być przyjęta 4 lutego przez Parlament Europejski propozycja (...)

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksu karnego m.in. zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem - z 3 do 5 lat. Ustawa zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt - w wysokości od 1 tys. do 100 tys. - za (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii? Problematykę poboru energii elektrycznej, w tym poboru nielegalnego reguluje ustawa prawo energetyczne (...)

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii? Art. 45 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary? Kwestie ewentualnych kar (...)

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. (...)

Sankcje za działalność w szarej strefie

Sankcje za działalność w szarej strefie

Jakie sankcje grożą osobie wykonującej działalność gospodarczą bez wymaganych zgłoszeń i rejestracji? Osobie takiej grozi szereg sankcji określonych w przepisach różnych ustaw, w zależności (...)

Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

Czy w przypadku nieuzupełnienia kapitału zakładowego do wymaganej wysokości są przewidziane sankcje karne, prawne, karno-skarbowe wobec spółki, wspólników lub zarządu? Sankcje za nieuzupełnienie (...)

Brak oddziału-konsekwencje prawne

Brak oddziału-konsekwencje prawne

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli prowadzi w Polsce działalność gospodarczą bez zarejestrowania przedstawicielstwa lub oddziału, mimo że względu na zakres działania taki (...)

Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Proszę o informacje do kogo można się zwrócić ze skargą na Bank, względnie jego pracowników w związku z podejrzeniem celowego wprowadzania w błąd przez nieujawnienie bądź zatajenie stanu kont? (...)

Odmowa przedłożenia dokumentu

Odmowa przedłożenia dokumentu

Jakie są sankcje przewidziane prawem dla pozwanego, który po raz kolejny bez usprawiedliwienia nie wykonuje postanowień sądu nakazującego dostarczenie na rozprawę dokumentów znajdujących się w (...)

Obowiązki sprawozdawcze spółek prawa handlowego

Obowiązki sprawozdawcze spółek prawa handlowego

Spółki wpisane do KRS zobowiązane są do składania sprawozdań finansowych. Jednak bardzo wiele akt, które przeglądałem, nie zawiera sprawozdań. Co więcej wszystkie w/w akta zawierały różnego (...)

Przelew pieniędzy z zagranicy

Przelew pieniędzy z zagranicy

Oboje z żoną pracujemy w UK. Niedawno ze wspólnego konta w UK przelałem na konto walutowe córki w Polsce dość wysoką kwotę. Pieniądze te pochodzą z otrzymanego kredytu. Chcę zaznaczyć, że (...)

Wykluczenie ze spoldzielni mieszkaniowej

Wykluczenie ze spoldzielni mieszkaniowej

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jakiś czas temu czytałem, iż w przypadku skargi np. sąsiadów, spółdzielnia może wykluczyć posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa (...)

Zachowanie w sądzie

Zachowanie w sądzie

Sprawa cywilna. Dotyczy jednej ze stron sprawy. Sędzia sobie życzy, by nie zwracać się do osoby sędziego ("proszę Pani"), tylko do sądu ("wysoki sądzie"). Sąd nie dysponuje np. kserowanymi instrukcjami, (...)

Niezgłoszenie faktu podjęcia pracy

Niezgłoszenie faktu podjęcia pracy

Osoba bezrobotna nie poinformowała urzędu pracy o podjęciu pracy na podstawie umowy zlecenia. Umowę otrzymała od pracodawcy w połowie listopada, natomiast sama umowa jest przygotowana i obowiązuje (...)

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Na potrzeby działalności gospodarczej użytkuję wybudowany przez siebie pawilon handlowy (prowadzę w nim sklep). Pawilon spełnia definicję środka trwałego, ale nie ująłem go w ewidencji środków (...)

Obowiązki urzędników samorządowych

Obowiązki urzędników samorządowych

Jakie przepisy obligują urzędników samorządowych do należytego wykonywania swoich obowiązków? Czy są kryteria tych obowiązków i ewentualne sankcje? Obowiązki tego typu oraz sankcje przewidziane (...)

Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Art. 78 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada nakłada obowiązek na właściciela pojazdu co do informowania organu o tym fakcie w terminie 30 dni. Jaka jest sankcja karna, finansowa lub inna (...)

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

Sankcje za nieocechowanie drewna

Sankcje za nieocechowanie drewna

Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie konsekwencje (administracyjne, (...)

Sankcje za niezgłoszenie do KRS

Sankcje za niezgłoszenie do KRS

Na zarządzie spółki ciąży obowiązek zawiadomienia KRS o podniesieniu kapitału. Czy jeżeli zarząd składa taką informacje z opóźnieniem, sąd po zbadaniu dokumentów sprawy stwierdza, iż doszło (...)

Sankcje za niedochowanie obowiązku meldunkowego

Sankcje za niedochowanie obowiązku meldunkowego

Dwa lata temu wyprowadziłam się z dzieckiem z własnościowego mieszkania, w którym mieszkałam razem z mężem. Wynajmuję mieszkanie, natomiast jestem zameldowana w starym mieszkaniu. Mąż grozi, (...)

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

Wykonawca wygrywa przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Ma podpisać umowę w której znajduje się m.in. zapis o karach umownych, które (...)

Sankcje za niestawiennictwo na rozprawie

Sankcje za niestawiennictwo na rozprawie

W jaki sposób sąd może ukarać pozwanego za jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo na termin rozprawy w sprawie cywilnej - mimo prawidłowych doręczeń adresat nie odbiera wezwań? W postępowaniu (...)

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Mieszkam w domu jednorodzinnym o zabudowie bliźniaczej. Dom został wybudowany 1993 roku, zamieszkuję go od początku 1994 roku. Budynek łączy się z sąsiednim budynkiem, garażami nad którymi były (...)

Egzekucja komornicza akcji imiennych

Egzekucja komornicza akcji imiennych

Dłużnik ukrywa akcje imienne. Pomimo oświadczenia o dostarczeniu ich komornikowi stwierdzonego protokołem nie wydaje ich. Komornik wydał postanowienie, że w tej sytuacji nie może realizować mojego (...)

Utrata broni gazowej

Utrata broni gazowej

Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi? W rozumieniu ustawy o broni i amunicji (...)

Brak udostępnienia dokumentów przez spółdzielnię

Brak udostępnienia dokumentów przez spółdzielnię

Sprawa ze spółdzielnią rozpoczęła się od nałożenia zadłużenia spółdzielni na jej członków. Członkowie postanowili sprawdzić dokumenty spółdzielni - skąd i jak powstało to zadłużenie. (...)

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia studiów podyplomowych w zakresie (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny Pobór Energii

Nielegalny Pobór Energii Zostałem oskarżony przez Zakład Energetyczny o nielegalny pobór energii przez oddziaływanie na licznik magnesem neodymowym. Do tej pory nie zapłaciłem ani jednego rachunku, (...)

licznik prądu bez legalizacji

licznik prądu bez legalizacji Witam Posiadam licznik rumuński MOD-2CM4 z 1985 roku, legalizacja z 1988. W mieszkaniu otrzymałem meldunek w 1997r. i od razu podpisałem umowę z SZE o dostarczanie energii (...)

Oskarżenie o kradzież prądu

Oskarżenie o kradzież prądu Witam, po ekspertyzie licznika energii elektrycznej Zakłady Elektryczne oskarżyły mnie o nielegalny pobór prądu. Sam się zgłosiłem do ZE, ponieważ dostawałem za (...)

sankcje karne

sankcje karne Czy sa jakies sankcje karne dla obcokrajowca,ktory przebywal w Polsce nielegalnie.a teraz chcialby wrocic do swojego kraju?Chodzi o kraj bylego ZSRR. (abc)

jakie sankcje za niezgłoszenie umowy pożyczki pieniędzy do urzedu skarbowego?

jakie sankcje za niezgłoszenie umowy pożyczki pieniędzy do urzedu skarbowego? jakie sankcje za niezgłoszenie umowy pożyczki pieniędzy do urzedu skarbowego?

jakie sankcje grożą za niewymeldowanie sie z pobytu stałego?

jakie sankcje grożą za niewymeldowanie sie z pobytu stałego? jakie sankcje grożą za niewymeldowanie sie z pobytu stałego?

Nielegalne piętrzenie wody sankcje karne oraz jaka instytucja kontrolna bądź nadzorująca zajmuje

Nielegalne piętrzenie wody sankcje karne oraz jaka instytucja kontrolna bądź nadzorująca zajmuje Nielegalne piętrzenie wody sankcje karne oraz jaka instytucja kontrolna bądź nadzorująca zajmuje (...)

jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`?

jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`? jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`?

Problem ciszy nocnej

Problem ciszy nocnej Witam. Jakiś czas temu, w mieszkaniu mojego kolegi miała miejsce sytuacja, w której to sąsiad miał mu za złe, iż za głośno słucha muzyki. Zdarzenie argumentował właśnie (...)

prośba o uchylenie aresztu.

prośba o uchylenie aresztu. prośba o uchylenie aresztu. witam mam takie pytanie mój brat dostał teraz 3 miesieczną sankcje za rozboje i zniszczenie mienia ale te sankcje mu przedłużono chciałabym (...)

kara za pseudo hotel?

kara za pseudo hotel? witam, czy przepisy określają jakie sankcje grożą za nielegalne używanie nazwy hotel? Gdzie można zgłosić firmę która używa takiej nazwy a nie jest wpisana do rejestru? (...)

Sankcje za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego.

Sankcje za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Witam, proszę o informację jakie dokładnie sankcję grożą za wykorzystywanie zwolnienie lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem? (...)

Prawa autorskie - ogólne warunki umowy

Prawa autorskie - ogólne warunki umowy Dobry wieczór, Mam pytanie odnoszące się do praw autorskich. Czy korzystając z już istniejących Ogólnych Warunków Umowy firmy pochodzącej z tej samej branży, (...)

POMOCY !!!

POMOCY !!! Witam szukam pomocy ! Bliska mi osoba została zatrzymana. Była ofiara w zdarzeniu. Chłopak z kolega bronił mienia (samochodu ) zostal pobity , zagazowany w wyniku czego stracił przytomność (...)

Posiadanie/handel

Posiadanie/handel Witam. Mój narzeczony został aresztowany. W domu znaleziono narkotyki ok 600g amfetaminy, jakieś tabletki, kryształ. Wcześniej nie był karany. Ma czysta kartę. Z tego co wiem (...)

samorząd

samorząd Dzień dobry, mam pytanie dotyczące samorządu. Ustawy przewidują możliwość powołania jednego zastępcy w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Brak jest jednak szczegółowych uregulowań (...)

Likwidacja a brak ogłoszenia w monitorze

Likwidacja a brak ogłoszenia w monitorze Krótki opis sprawy: W 2016r została podjęta uchwała o likwidacji spółki z o.o. (której prezes zarządu leczy się psychiatrycznie), w wyniku zadłużeń (...)

Możliwości prawne administratora fanpage'a

Możliwości prawne administratora fanpage'a Dobry wieczór. Być może sprawa wyda się Państwu błaha, jednakże bardzo prosiłbym o pomoc w niej. Przyjaciółka jest twórczynią klubu tematycznego (...)

ttmczasowy areszt

ttmczasowy areszt Witam . Moj mąż tydzień temu został zatrzymany przez policjie . Prokurator wniósł wniosek o tzw sankcje na trzy miesiące . Mąż dostał zatrzymany za posiadanie dopalaczy . Wcześniej (...)

"Zakaz zblizania sie " a kontakty

"Zakaz zblizania sie " a kontakty Witam mam dylemat otoz ojciec mojego dziecka grozil mi i corce i od listopada do wczoraj mial sankcje ( za tydzien druga rozprawa i dostal przepustke) zgodzil.sie na wyrok (...)

Porady prawne