Skarga do Komisji Europejskiej

Pytanie:

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dopiero po bezskutecznym wezwaniu przez KE władz krajowych do usunięcia niezgodności przepisów krajowych z prawem unijnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga do Komisji Europejskiej

W prawie wspólnotowym przewidzianych zostało kilka procedur, z jakich mogą skorzystać obywatele Unii Europejskiej w przypadku łamania prawa przez instytucje Unii i jej kraje członkowskie.

Komisja Europejska jest organem sprawującym kontrolę nad państwami członkowskimi w kwestii przestrzegania prawa europejskiego. Według postanowień traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Komisja wydaje tzw. uzasadnioną opinię, w której wzywa kraj członkowski do zaprzestania łamania prawa w danej dziedzinie i złożenia stosownych wyjaśnień. W przypadku kiedy państwo nie zastosuje się do opinii Komisji, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Porady prawne

Skargę do Komisji Europejskiej może złożyć każdy, zarówno na postanowienia aktów prawnych prawa krajowego jak i na praktykę postępowania administracji państwowej. Komisja Europejska ma jednak wolną rękę w zakresie rozpoczęcia postępowania przeciwko państwu członkowskiemu (na jej decyzje ma wpływ między innymi szczegółowość uzasadnienia w skardze). Jeśli Komisja jest zdania, iż skarga nie jest uzasadniona, postępowanie nie jest wszczynane. Jeśli jednak dojdzie do wniosku, iż skarga może być uzasadniona, Komisja zwraca się do kraju członkowskiego w formie tzw. formalnej notyfikacji o ustosunkowanie się do faktów zaprezentowanych w skardze, jak również do stanowiska Komisji dotyczącego zagadnień prawnych. Komisja podaje termin, w którym państwo zobligowane jest do ustosunkowania się do skargi.

W momencie braku odpowiedzi lub przypadku, gdy uzasadnienie udzielone ze strony państwa jest niewystarczające, Komisja Europejska może wydać tzw. uzasadnioną opinię.

W opinii tej Komisja wyraża pogląd, iż państwo dalej narusza prawo wspólnotowe i podaje termin usunięcia uchybień. Jeśli Komisja nie uzyska odpowiedzi lub odpowiedź jest niezadowalająca, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości (przy czym proszę pamiętać, iż nie jest zobowiązana do wkroczenia na drogę sądową).

Skarga wysłana do Komisji Europejskiej nie musi mieć szczególnej formy, chociaż najwłaściwszym byłoby użycie formularza przygotowanego przez Komisję, który zawiera między innymi rubryki dotyczące danych osobowych składającego skargę, wskazania kraju lub jednostki administracyjnej, która rzekomo złamała prawo wspólnotowe, opisu faktów dających podstawę dla skargi, wskazania przepisów prawa wspólnotowego, które zostały naruszone, oraz wskazania poczynań już dokonanych, a mających na celu wyjaśnienie sprawy.

Formularz wysyła się pod adresem Komisji Europejskiej w Brukseli lub też przekazuje się do jej przedstawicielstwa w państwie członkowskim.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne