Składka na FEP za kierowców

Pytanie:

"Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, wymagających oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej - ADR. Takie ładunki przewożą sporadycznie (1-2 razy w miesiącu). Czy należy opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych? "

Odpowiedź prawnika: Składka na FEP za kierowców

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3.

Powyższy przepis odsyła do wykazu prac w szczególnym charakterze – zgodnie z pkt 10 tego wykazu za prace w szczelnych warunkach uważa się: prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku.

Odpowiadając na pytanie zadane w opisie należy zwrócić uwagę na treść art. 3 ust. 4 komentowanej ustawy, zgodnie z którym:

4. Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 1.

Z powyższego wynika, że jeżeli pracownik wykonuje prace w szczególnym charakterze jedynie sporadycznie, nie jest to praca w szczególnym charakterze w rozumieniu stawy o emeryturach pomostowych. Tym samym nie ma obowiązku opłacania składek na FEP. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika