Składniki najniższego wynagrodzenia

Pytanie:

Najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 760 zł. W zakładzie obowiązują dodatkowe składniki wynagradzania: za pracę na II zmianie, za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych, dodatki funkcyjny i stażowy. Które z tych dodatkowych składników wynagradzania można wliczyć do najniższego wynagrodzenia, a które nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składniki najniższego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, najniższe wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, obliczone na podstawie przysługujących im stawek wynagrodzeń zasadniczych i innych składników wynagrodzenia, w tym wartości deputatów, wynosi 760 zł miesięcznie. Składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wlicza się do wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej, w wysokości wynikającej z odpowiedniego przeliczenia ostatniej ich wypłaty na okres jednomiesięczny. Przy ustalaniu wynagrodzenia wyłącza się jednak: 1) nagrody jubileuszowe, 2) odprawy rentowo-emerytalne, 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nagrody z zakładowego funduszu nagród) oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 4) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pozostałe składniki wynagrodzenia wliczane są do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne