Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Pytanie:

"Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia: - całego przetargu (nowi oferenci mogą się zgłaszać)? - wyłącznie oceny ofert już złożonych?"

Odpowiedź prawnika: Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Orzeczenie KIO wydane na podstawie art. 192 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny złożonych ofert nie oznacza konieczności powtórzenia całego przetargu. Nakazanie powtórzenia czynności jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do orzeczenia o nieważności tej czynności, a dopiero stwierdzenie, że postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia jego dalsze kontynuowanie to zapadłoby orzeczenie o unieważnieniu czynności zamawiającego. Takie stanowisko zajął Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 20 maja 2004 r., sygn. UZP/ZO/0-698/04.

Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. KIO/UZP 50/10, w którym zamawiającemu nakazano powtórzenie badania i ocenę ofert w postępowaniu. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że zamawiający ma dokonać ponownej i pełnej oceny i wyboru oferty w postępowaniu z uwzględnieniem wszystkich ofert złożonych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz powiadomienie ich o wynikach w sposób wynikający z przepisów. Płynie stąd taki wniosek, że nie jest możliwe przy takim rozstrzygnięciu KIO przystępowanie nowych oferentów do postępowania. Zamawiający ma ponownie przeanalizować już złożone oferty i dokonać ponownego rozstrzygnięcia.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika