Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Pytanie:

Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę wodę do swojej działki, a inni właściciele będą chcieli się podłączyć to muszą wnieść swój udział? Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, jeżeli decyzje wyda urząd gminy, który wcześniej wydał zgodę na doprowadzenie wody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służebność mediów - partycypacja w kosztach

14.7.2003

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania jej w czystości i porządku między innymi przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Jeżeli na swój koszt doprowadzi Pan urządzenia wodno-kanalizacyjne do działki, to według orzecznictwa Sądu Najwyższego dopuszczalne będzie ustanowienie przez sąd służebności gruntowej obciążającej nieruchomość mającą bezpośrednią łączność z siecią wodociągową, i polegającej na doprowadzeniu od tej sieci przewodów wodociągowych do nieruchomości, która nie jest do sieci przyłączona i nie ma z nią bezpośredniej łączności (orzeczenie SN z 3 czerwca 1965 r., III CO 34/65). Odpłatność za udostępnienie ustalają same strony, łączy je bowiem w tym zakresie stosunek cywilnoprawny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odpłatność uregulować w ten sposób, że inni właściciele będą partycypować w kosztach budowy urządzenia wodno-kanalizacyjnego. Generalnie rzecz biorąc właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jednakże jeżeli wybudują Państwo urządzenie wodno-kanalizacyjne, które będzie łączyło się z główną linią kanalizacyjną, to nie będą Państwo zobowiązani do uiszczania tzw. opłaty adiacenckiej na rzecz gminy. Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (III SA 67/96) przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której właściciel nieruchomości dwukrotnie uczestniczyłby w kosztach budowy urządzenia kanalizacyjnego: raz w postaci opłat adiacenckich wskutek wybudowania samego kanału sanitarnego (gdyby kanał taki uznać za urządzenie techniczne wystarczające do ustalenia opłat adiacenckich), a drugi raz w postaci pokrycia kosztów budowy przykanalika (przyłącza do kanału sanitarnego), który zgodnie z przepisami prawa, do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, stanowi własność właściciela urządzenia kanalizacyjnego (gminy), nie zaś właściciela nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?